BIN - Buurt informatie netwerk

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Je hebt ze zeker al zien staan als je onze wijk binnen rijdt, de bordjes van 'Buurt Informatie Netwerk'. Onze wijk is aangesloten bij 'Buurt Informatie Netwerk', een diefstal preventie programma. Hieronder vind je een kort overzicht van wat BIN juist is en hoe het in zijn werk gaat.

De contact persoon van de wijk rond BIN is: Marc Van der Borcht (christel-mark@telenet.be ). Hier bekom je ook de aansluitformulieren.

Buurtinformatienetwerk
Huishoudelijk reglement/protocol

Bron:

Omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998, gewijzigd door omzendbrief I/VSP/2001/16 van de Minister van Binnenlandse Zaken.

Definitie en doelstelling:

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een deelgemeente of woonkern, dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen:

 • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
 • Het bevorderen van de sociale controle;
 • Het verspreiden van de preventiegedachte.

Wat is een BIN niet?

 • Een groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren
 • Het creëren van privileges voor BIN leden t.o.v. andere burgers

Wat is een BIN wel?

 • Het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden.
 • Een middel om preventietips te verspreiden.
 • Een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten te verspreiden.
 • Een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen.
 • Een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.
 • Een bijdrage tot regelmatig overleg tussen de BIN-leden en de politie.

Hoe verloopt de communicatie?

Vroeger werden de leden van een BIN verwittigd door middel van het aan elkaar doorbellen van de gegevens. Wij zouden kunnen spreken van een piramide verwittigingsysteem of cascade verwittigingsysteem. Indien één van de leden een verdachte persoon, een verdacht voertuig of verdachte handelingen had opgemerkt in zijn buurt, belde deze naar de politie. De politie probeerde de gegevens na te trekken en, indien het inderdaad verdacht leek, verwittigde de politie de verantwoordelijke van het BIN. Deze belde de gegevens door aan twee volgende leden, die op hun beurt telkens weer twee volgende leden opbelden tot alle leden van het BIN ingelicht waren. Dit duurt vrij lang en bovendien is de kans groot dat de informatie bij de laatste persoon niet meer volledig of juist is.

In december 2001 werd bij de politie te Turnhout een telefooncentrale geïnstalleerd waarmee in de toekomst alle leden van een BIN snel kunnen verwittigd worden. Alle telefoonnummers van de leden van een BIN, woonachtig in dezelfde deelgemeente of woonkern, worden opgenomen in een "phonemaillijst" Indien één van de leden van een BIN een verdachte persoon, een verdacht voertuig of verdachte handelingen heeft opgemerkt in zijn buurt en dit doorbelt naar de politie of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, kan de politie het BIN 'activeren'. De politie beslist dus autonoom over het al dan niet 'activeren' van het BIN. Zo ja, spreekt de politie een boodschap in, in de 'mailbox'. De telefooncentrale belt dan zo goed als gelijktijdig alle leden van het BIN dat 'geactiveerd' wordt en laat het bandje horen dat door de politie ingesproken werd. In alle woningen van de BIN-leden zal de telefoon dus zo goed als gelijktijdig rinkelen. Op die manier zijn alle leden van dat BIN snel op de hoogte en krijgen ze allemaal juist hetzelfde bericht. Indien de telefoon niet opgenomen wordt, zal de computer na een tiental minuten opnieuw bellen en dit gedurende enkele uren.

Samengevat verloopt de communicatie dus als volgt:

 • Wanneer U lid wordt van een BIN, wordt Uw telefoonnummer opgenomen in een "phonemaillijst" van Uw deelgemeente of woonkern.
 • BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen enkel en alleen aan de politie (Bij voorkeur via het nummer 101 of 014/559411), en dus NIET aan de andere BIN-leden.
 • De politie beoordeelt de informatie en beslist of een BIN al dan niet geactiveerd wordt. De politie is dus de enige partij die gemachtigd is om een BIN te activeren. Dit kan dus zowel overdag als 's nachts gebeuren.
 • De politie kan ook informatie afkomstig van andere bronnen verspreiden aan één of meerdere BIN's.
 • De politie geeft feedback aan het BIN.
 • Waar nodig stuurt de politie ondertussen een interventieploeg ter plaatse.

Hoe zal de werking van het BIN geëvalueerd worden?

Dit zal gebeuren op basis van:

 • De criminaliteitsstatistieken.
 • De kwaliteit van de meldingen.
 • De evolutie van het onveiligheidsgevoel.
 • De tevredenheid tegenover politiediensten.
 • De invloeden op de sociale cohesie van de betreffende wijk.

Financiële en materiële ondersteuning

De Politie Regio Turnhout en de zeven betrokken gemeenten hebben financieel bijgedragen tot de aankoop van de telefooncentrale. Zij betalen ook de huur van de telefoonlijnen, alsook de gesprekskosten verbonden aan het 'activeren' van een BIN. Wanneer U belt naar de 101 is dit ook gratis. De leden van een BIN worden dus volledig gratis verwittigd.

Welk BIN zal 'geactiveerd' worden?

De Politie Regio Turnhout heeft haar grondgebied verdeeld in deelgemeenten of woonkernen. Op basis van de beschikbare elementen zal de politie beslissen één of meerdere BIN's in één of meerdere deelgemeenten of woonkernen te 'activeren'. Wij herhalen dat dit zowel overdag als 's nachts kan gebeuren.

Verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid

Van de leden van een BIN wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid verwacht. Wanneer U verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handelingen ziet, wordt er van u verwacht dat U onmiddellijk de 101 belt (gratis).

Wat doet de politie wanneer ze een BIN activeert?

 • Wanneer de politie een melding krijgt inzake een verdachte persoon, een verdacht voertuig of een verdachte handelingen of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf in Uw deelgemeente of woonkern, waarbij de daders mogelijk nog in de buurt aanwezig zijn, zal de politie oordelen of er al dan niet één of meerdere BIN's moeten 'geactiveerd' worden.
 • Zo ja, spreekt de politie een tekst in, in de mailbox met alle nuttige gegevens. Vervolgens verstuurt de politie dit bericht aan alle leden van één of meerdere BIN's die geactiveerd worden.
 • Waar nodig stuurt de politie ook onmiddellijk een interventieploeg ter plaatse om opsporingen te doen.

Wat verwacht de politie van de BIN leden wanneer een BIN geactiveerd wordt?

 • Dat U alle buitenverlichting en tuinverlichting aansteekt indien het donker is.
 • Dat U ook enkele binnenlichten aansteekt en enkele rolluiken omhoog doet zodat U laat blijken dat U op Uw hoede bent.
 • Dat U nakijkt of al Uw buitendeuren nog slotvast zijn.
 • Dat U in de mate van het mogelijke uitkijkt naar het voertuig of de personen zoals vermeld in het bericht van de politie.
 • Dat U in de mate van het mogelijke de nummerplaat, merk, type en kleur noteert van dit of eventuele andere verdachte voertuigen in Uw buurt.
 • Dat U in de mate van het mogelijke uitkijkt naar verdachte personen in Uw buurt.
 • Dat U onmiddellijk de 101 belt (gratis) en deze gegevens doorgeeft, alsook de richting naar waar deze zich eventueel verplaatsen.
 • Dat U wel binnen blijft zodat er geen vergissing mogelijk is voor de interventieploeg die ter plaatse gestuurd werd.

Feedback

Wanneer een BIN geactiveerd werd, zal de politie nadien ook feedback geven.

Hoe opzeggen?

Wanneer U niet langer lid wenst te blijven van Uw BIN, moet U dit schriftelijk melden aan de Officier van de politiepost van Uw gemeente¹. Iedere maand zullen de lijsten geactualiseerd worden met eventuele nieuwe leden en leden die hun opzegging doen. U moet er dus mee rekening houden dat Uw telefoonnummer pas na één à twee maanden uit de "phonemaillijst" zal verwijderd zijn.
¹ De Officier van de politiepost maakt de opzegging over aan de CSD t.a.v. het Hoofd van het dispatchingcentrum.

Periodieke vergaderingen

De coördinator van Uw BIN engageert zich om, samen met de Officier van de politiepost van Uw gemeente, periodieke vergaderingen te organiseren waarop alle leden van het BIN uitgenodigd worden teneinde de werking ervan te bespreken en te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

Comments