6.1 Ανάλυση 2017

Η ΑΜΚΕ Ελευθερία λειτούργησε για σύντομο χρονικό διάστημα τεσσάρων -4- μηνών κατά το έτος 2017 (Μάρτιος - Ιούνιος). Οι δύο κινήσεις του Ιουλίου αφορούσαν τακτοποίηση εκκρεμότητας και η μία και μόνη κίνηση του Οκτωβρίου έγινε ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση για την προσωρινή παύση λειτουργία της.