ข้อมูลผู้จัดทำ

 
                     
                   

      


                                       ชื่อ นางสาว รัตน์ชวิน  ภารไสว             ชื่อเล่น  เกมส์

                                              เกิดวันที่ 16      เดือน        กรกฎาคม         พ.ศ. 2533

                                              ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 123/68 บ้านมั่นคงนารายณ์พิทักเคหะสถานณ์

                                         บ้าน ธาตุนาเวง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง  จังหวัด สกลนคร 47000

                                            การศึกษา 

                                              - ระดับชั้นอนุบาล    จบจากโรงเรียน สกลนครวันครู

                                              - ระดับชั้นประถมศึกษา  จบจากโรงเรียนเซนยอเซฟท่าแร่

                                             - ระดับชั้นมัธยมศึกษา   จบจากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

                                             - ระดับมหาวิทยาลัย      กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                          ปัจจุบันเรียนคณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สาขา PO    ชั้นปีที่ 2

                                          โทรศัพท์  080-7568738              
    
                                                    Emiail :   zi_cma@hotmail.com
 
                                          socail  network:  http://facebook.com/Rutchawin.zicma

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments