Huurovereenkomst

Hier ziet u alvast de regels van de huurovereenkomst, die u bij de huur van het verdrag ondertekent.

Huurvoorwaarden

A. Omschrijving

Alle informatie op de website van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal sde eigenaar de huurder hierover informeren. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

B. Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 20 uur, tenzij anders is overeengekomen. De vakantiewoning moet uiterlijk om 11 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

C. Maximum aantal bewoners

Het huurcontract is afgesloten voor maximaal 12 personen. Als er meer personen logeren dan volgens het contract is afgesproken, zal er een onmiddellijke vordering van 10% van de huursom per extra persoon worden ingehouden op de borg.

D. Huisdieren

In de woning is het alleen na toestemming en met bijbetaling toegestaan om huisdieren mee te nemen.

E. Schoonmaak

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de eigenaar, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, en de vloer. Er is geen vuile vaatwas op het aanrecht of in de vaatwasmachine.

F. WIFI gebruik

In Duitsland is er (net als in Nederland) een download-/ upload verbod. In Duitsland houdt men zich er echter aan, omdat er hoge boetes voor worden uitgeschreven (1000 euro per keer). Bij het huurcontract zal u schriftelijk moeten verklaren dat u notie heeft genomen van dit verbod en de mogelijke financiële consequenties daarvan.

Bij een dergelijke inbreuk op de auteursrechten door de huurder, zal de verhuurder op verzoek van de autoriteiten/ auteursrechthebbende(n) de persoonsgegevens van de overtreder (huurder) kenbaar maken. Alle door de verhuurder te maken kosten die verband houden met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder verhaald worden.

Artikel 1 Verplichtingen van de eigenaar/verhuurder (H.B.Mulder).

Verhuurder is verplicht:

 1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking te stellen;
 2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
 3. Voor het verblijf met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
 4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
 5. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.

Artikel 2. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
 4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 5. Zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;
 6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

Artikel 3. Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, linnenhuur, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet de borgsom worden betaald. Deze borgbetaling moet binnen 14 dagen na reservering door verhuurder ontvangen zijn. De huursom moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de helft van de huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Artikel 5. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder van 100 Euro.

Deze borg wordt zo spoedig mogelijk na het in goede staat verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 6. Annulering door de huurder.

1. Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan verhuurder worden gemeld.

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.

4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

Artikel 7. Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
 3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
 4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.

Artikel 8. Kosten tijdens verhuur

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.

Artikel 9. Schade

 1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.