การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์  (ง30205)
ผู้สอน อาจารย์ธเนตร  เล็กวารี
นัดหมายการตรวจงานเว็บไซต์

11 ก.พ. 57  เปิดพื้นที่+ตรวจ 30%
18 ก.พ. 57  ตรวจคืบหน้า 60%
28 ก.พ. 57  ตรวจงาน 100%
----------------------------------------------
ม.4/4
10 ก.พ. 57 เปิดพื้นที่
17 ก.พ. 57 ตรวจคืบหน้า 30%
24 ก.พ. 57 ตรวจคืบหน้า 60%
28 ก.พ. 57 ตรวจงาน 100 %
----------------------------------------------
ม.4/5
10 ก.พ. 57 เปิดพื้นที่
17 ก.พ. 57 ตรวจคืบหน้า 30%
24 ก.พ. 57 ตรวจคืบหน้า 60%
28 ก.พ. 57 ตรวจงาน 100 %
----------------------------------------------
ม.4/8
11 ก.พ. 57  เปิดพื้นที่+ตรวจ 30%
18 ก.พ. 57  ตรวจคืบหน้า 60%
28 ก.พ. 57  ตรวจงาน 100%

-----------------------------------------------