คุณธรรมจริยธรรม

 
ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม
  
คุณธรรม (Morality) และจริยธรรม (Ethics) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
            คุณธรรม แปลว่า สภาพคุณงามความดี 
            จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
 

บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็นคุณธรรม จริยธรรม โสเครตีส เห็นว่า คุณธรรมที่แท้จริงมีคุณค่าภายในตัวของมัน คือ ทำให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เพลโต้แนะว่า คุณธรรมต้องตั้งอยู่บนความรู้ สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ ความพอดี ความยุติธรรม และศาสนกิจ จะไม่เป็นคุณธรรม หากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ สังคมที่คนในสังคมไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแย้งกัน
 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ( Decency ) 
 
            มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเมื่อเรามีดีด้านนี้แล้วด้านอื่น ๆ  ก็จะตามมา  และเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมเป็นสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเด็ก  คนแรกที่พร่ำสอนเราคือพ่อกับแม่  การมีคุณธรรมคือ การเป็นคนดี  รู้ผิดชอบชั่วดี ทำแต่สิ่งที่ดี  ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น  ในฐานะนักศึกษาและเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่   คุณธรรมในด้านต่าง ๆ ที่เราควรรู้และพึงปฏิบัติ    คือ  เมตตากรุณา  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์,  สัมมาอาชีวะ  ประกอบอาชีพสุจริต  สำรวมในกาม  ความควบคุมอารมณ์ของตนในทางกามอารมณ์,  สัจจะ  มีความซื่อตรง  ไม่พูดให้เกิดโทษ  ไม่พูดให้บุคคลอื่นเสียหาย,  สติสัมปชัญญะ  การระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ, อบายมุข ทางแห่งความวิบัติที่ทุกคนทุกคนควรหลีกเลี่ยง  คือการดื่มน้ำเมา (นักเลงสุรา)  เที่ยวกลางคืน  (นักเลงผู้หญิง)  ดูการละเล่น  เล่นการพนัน (นักเลงพนัน)  คบคนชั่วเป็นมิตร  เกียจคร้านการทำงาน  และประการสุดท้าย คือ  ขันติโสสัจจะ  ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้งดงามทั้งกาย  วาจา  ใจ   ขันติ ความอดทนมี  3 ลักษณะ คือ  1) อดทนต่อความลำบาก  2) อดทนต่อความโกรธแค้น  3) มีความอดกลั้น  ส่วน โสรัจจะ  คือการทำใจให้สดชื่นไม่ขุ่นมัว  หลักธรรมคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานี้   เราควรที่จะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินชีวิต   อาจปฏิบัติไม่ได้  100 %  แต่ได้สัก  70 %  ก็พอแล้ว   แต่ถ้าทำได้ 100 % เลยก็จะดีมาก  คุณธรรมจะอยู่คู่กับจริยธรรม  จริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักคุณธรรมที่กล่าวมา
 
 
แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/51010514532inetg19etc/kickrrm-3d/khunthrrm-criythrrm
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comments