Verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering.


Wij stellen ons de nodige vragen omtrent de in behandeling zijnde dossierfiche d.d.  27/02/2015 Stuk 6-176/1 van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (Senaat)

http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663384

haaks tegenover betreffende dossiers ingediend op de zelfde datum 27/02/2015 in strijd met de Grondwet.

Verzoeken aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide " Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

° Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.

° Ik herriner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.

Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige genocide tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings en dient de Grondwet te respecteren. Overheden moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling en oplossingen zijn afgeleverd bij de Federale Overheden. Geen loze brief, maar officiële verzoekschriften waar vervolg aan gegeven zal moeten worden zoals de Grondwet voorziet waarvoor de volgende verzoekschriften voor herstel van de Belgische grondwet 1944

Zie de volgende verzoekschriften voor herstel van de Belgische grondwet 1944 als ook de verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering. 


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoekschrift-d-d-17-april-2015

17 april 2015: Verzoekschrift aan Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinkssamenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17april 2015: Verzoek aan Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federaleregering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-ontvangst-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volksvertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

01/06/15 Oproeping aan hoofdgriffier Ronny GOETHALS bij het Hof van beroep te Antwerpen tot het nietig verklaren van de door griffier G. VELTMANS ondertekende arresten d.d. 26 mei 2015 in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864vestigd

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juni-2015-oproep-tot-nietigverklaring-rolnummers-2015-ar-865-en-864-aan-hoofdgriffier-ronny-goethals-hof-van-beroep-antwerpen.pdf

02/06/15 Verzoek tot het nemen van een besluit om vóór uiterlijk 25 april 2015 te hebben beslist om naar in dit verzoekschrift beschreven meest ernstige grensoverschrijdende misdaad jegens 7 miljard wereldbewoners

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2015-nadere-stukken-op-strafklacht-van-minister-koen-geens-aan-procureur-generaal-patrick-vandenbruwaene-parket-antwerpen.pdf

02/06/15 Oproeping aan Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen tot het nietig verklaren van het door griffier G. VELTMANS ondertekende arrest d.d. 26 mei 2015 in de zaak met rolnummer: 2015/AR/864, uitgesproken door Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter) en de voorzitters Mr. J. M. WETSELS en Mr. M. VAN ROMPAY van het Hof van beroep te Antwerpen op grond van de feiten zoals die zijn verwoord in deze oproeping en dat op uiterlijk 4 juni 2015 schriftelijk te hebben bevestigd.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2015-oproeping-in-rolnummer-2015-ar-864-aan-hof-van-beroep-te-antwerpen-tot-nietig-verklaring.pdf

02/06/15 Oproeping aan Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen tot het nietig verklaren van het door griffier G. VELTMANS ondertekende arrest d.d. 26 mei 2015 in de zaak met rolnummer: 2015/AR/865, uitgesproken door Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter) en de voorzitters Mr. J. M. WETSELS en Mr. M. VAN ROMPAY van het Hof van beroep te Antwerpen op grond van de feiten zoals die zijn verwoord in deze oproeping en dat op uiterlijk 4 juni 2015 schriftelijk te hebben bevestigd