Door middel van internationaal recht hebben "WIJ HET VOLK" het recht op echte democratische oplossingen.

Leden van de THE EUROPEAN GREENS (TEG) in samenwerking met de NO CANCER FOUNDATION (NCF) en het ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM (EKC) hebben diverse juridische procedures opgestart in een poging om de wereldwijde overname en de-populatie tegen hoge winsten te stoppen en de democratie te herstellen.


THE EUROPEAN GREENS (TEG): www.theeuropeangreens.eu is een nieuwe politieke beweging vanuit Nederland naar de rest van Europa: België, Duitsland, Kroatië, enz.... die internationaal strijd  "voor" mensenrechten, "tegen" industriële massavergiftiging, kanker en andere vergiftiging ziekten. Deze politieke beweging heeft als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. 

TEG, NCF en het EKC vertegenwoordigen alle wereldbewoners en bieden een platform voor alle mensen die positieve verandering willen door een sterk signaal te geven aan verantwoordelijke functionarissen.

Wij verzoeken dan ook om kennis te nemen van de inhoud van deze website, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen, "Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings waarvoor het volgende formeel verzoekschrift d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering.


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoekschrift-d-d-17-april-2015

Controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek antwoorden en deel die antwoorden vervolgens met je vrienden, familie, wetgevers en de gemeenschap. Het belangrijkste doel van deze site is bewustwording en het aanbieden van democratische oplossingen voor alle partijen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.

Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massavergiftiging tegen hoge winsten (dé-populatie Agenda 21) tot het verleden behoren en mensenrechten wederom gerespecteerd worden.

Wilt u een welvarende democratie met vrijheid van keuze of een wereld van onderdrukking en ziekte waar je wordt verteld om te "leven" in armoede?

Leden van de EUROPEAN GREENS (TEG) te gast bij Argusoog radio (28 juli 2011) naar aanleiding van een verzoekschrift aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg.

Beluister het gesprek met Erik Verbeek (Kroatië) van de No Cancer Foundation NCF  (België) , Gerard Kucharek (België), ondernemer Strategos BV  (Nederland) Rob Brockhus  (Nederland) van Sociale Databank Nederland (SDN) (Nederland) en Otto ter Haar (partijvoorzitter De Groenen) (Nederland)  

° Europees Hof

Gespreksleider is Arend Zeevat, redacteur-presentator van Radio Argusoog en bestuurslid van politieke partij Mens en Spirit. Otto ter Haar heeft gesproken, naar aanleiding van een verzoekschrift  d.d. 21 juli aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU over de (on)toegankelijkheid voor de burger van de EU van het Gerecht van Eerste Aanleg,  de betekenis van het Handvest Grondrechten van de EU en de goede kanten van het Verdrag van Lissabon (o.a. de mogelijkheid van een burgerinitiatief bij een miljoen handtekeningen)


Met toegevoegd formeel schrijven d.d. 8 augustus 2011 aan het Europees Hof Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg t.a.v. griffier Emmanuel Coulon.

° Belgische Federale Overheid

Opeenvolgende regeringen hebben de verantwoordelijkheid om zaken die in strijd zijn met voornoemde verdragen en wetten door verantwoordelijke ministers te laten aanpassen aan de vereiste regelingen, waarvoor ons verzoekschrift d.d. 11 november 2011 aan de Belgische Federale Regering waarop we tot op heden geen antwoord hebben mogen ontvangen. 


Vandaar ons opvolgende verzoekschrift aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/politiek-testament-koning-leopold-iii

Formeel verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 met (ontvangst bevestiging), aan de Belgische Federale Regering met aanvullende formeel verzoekschrift van 19 april 2013 met (ontvangst bevestiging

° Belgisch Grondwettelijk Hof

Met als gevolg een bijkomend formeel verzoekschrift d.d. 3 oktober 2012 aan het Belgische Grondwettelijk Hof.

Ons formeel verzoekschrift d.d. 22 april 2013 aan de Verenigde Naties (V.N.) en betrokken Universiteiten om hulp bij het stoppen van de huidige nazi collaboratie en betrokken de-populatie "Agenda 21" (met ontvangstbevestiging en per e-mail verstuurd) om betreffende sluipmoordende geopolitieke agenda democratisch te helpen stoppen.

Nederland gebruikt al vanaf 1962 haar buurland België als dekmantel voor het tegene hoge winsten vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen en Nederlanders zelf) met miljoenen/ miljarden kilogrammen  valselijk geëtiketteerd zeer giftige  kankerverwekkende stoffen als arseenzuur  en chroomtrioxide (chroom VI) en overtreedt daarbij onder de dekmantel van duurzame ontwikkeling  alle Europese richtlijnen, verordeningen en verdragen. 

Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe Benelux verdrag, werken België en Luxemburg bij duurzame ontwikkelingjustitie en binnenlandse zaken nauw samen met Nederland. Deze misdaad, door prof. criminoloog Frank Bovenkerk ‘Corporate Crime’ genoemd, is zodanig ernstig dat er sprake is van sluipmoordende genocide op 6,5 miljard wereldbewoners

Door toedoen van de Nederlandse Eurocommissaris Neelie Kroes? (VVD), met als rechterhand prins Constatijn van Nederland, houdt de Europese Commissie deze klacht al maar liefst vanaf 2006 in de doofpot. Het Nederlandse Koninklijke huis (waaronder prins Constatijn) houdt er een miljarden fortuin aan over (zie bewijs).

http://managementscope.nl/manager/prins-constantijn-van-oranje

° Europese Commissie (EC)

Hoever Nederland en België met de vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek met de hulp van de multinationale ondernemingen  als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto gaat maakt bijgevoegde klacht d.d. 29 mei 2006 (deel 1)(deel 2) aan de Secretaris-Generaal van de Europese Commissie, ingediend door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens de Sociale Databank Nederland, de Stichting Behoud Leefmilieu Buggenum en een 10-tal directe belanghebbenden, met aanvullend  verzoekschrift d.d. 20 oktober 2011 aan EU-Commissie t.a.v. José Manuel Barroso President van de Europese Commissie.met onderbouw glashelder. 

Omdat Nederland hierover ook de NATO al die jaren onjuist heeft geïnformeerd is er op 22 maart 2011 een strafklacht met een daaropvolgende strafklacht d.d. 14 oktober 2011  (met onderbouw) ingediend bij korpschef Philip Pirard (HAZODI politie) van Hasselt, als ook een formeel verzoekschrift d.d. 20 oktober 2011 (met onderbouw) bij Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NAVO. 

Daarbij is de NAVO verzocht om vanaf 15 november 2011 te stoppen met het lozen van giftige en biologische stoffen zoals: aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koper, ijzer, lood, mangaan, nikkel, zink, pesticides e.a. vanuit vliegtuigen (chemtrails) omdat daarmee al 16 jaar lang in ernstige mate het de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Ad van Rooij) op 29 september 1999 gewonnen arrest in zaak C-231/97 bij het Europese Hof van Justitie (Zesde Kamer) wordt overtreden. Voor bewijs lees de volgende krantenartikelen (artikel 1) (artikel 2). Daarbij hebben genoemde (rechts) personen de NAVO tevens gesommeerd om voor 15 november 2011 een strafklacht in te dienen tegen NAVO-lid Nederland om niet nog meer  medeplichtig te worden aan deze door lidstaat Nederland gepleegde sluipmoordende genocide op 6,5 miljard wereldbewoners. 

° 18/08/14 Opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle.

° Belgische Raad van State

Het Belgische REMO STORT te Houthalen waar betreffende industriële afval illegaal gedumpt word is een mooi voorbeeld als Europese Chemische & Nucleaire tijdbom  waarvoor het volgende verzoek aan de Belgische Raad van State d.d. 27 januari 2015 tot nietigverklaring van het ministerieel besluit kenmerk AMV/00070576/1027  houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie Limburg van 17 juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van de stortplaats, gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd.

Als gevolg daarvan heeft België (door toedoen van met name procureur des konings Marc Rubens van Hasselt) kunnen uitgroeien tot het meest vervuilde land van Europa en is kanker bij kinderen tussen 2 en 12 in België en Nederland doodsoorzaak No 1 wat de komende jaren explosief zal toenemen. De vanaf 2010 samenwerkende Benelux politiek heeft immers besloten dat het op deze wijze uitroeien van de wereldbevolking, waaronder de Nederlanders en Belgen op de eerste plaats, ten gunste van een miljarden fortuin van het Nederlandse Koninklijke huis moet blijven doorgaan. Daarbinnen past  Flaraxin niet. Flaraxin werkt namelijk efficiënt in de meeste gevallen van de oncologische aandoeningen, kunnen tumoren laten verdwijnen en is 10 tot 20 maal goedkoper dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling waarvoor de bijkomende verzoekschriften.

Voor verdere klacht lees de volgende link:
Ook het voltallige politiecollege en de voltallige politieraad van politiezone HAZODI, onder voorzittersschap van Hilde Claes (sp.a) is verzocht om onmiddellijk in te grijpen, lees daarvoor de volgende link: 
Ook ligt daarover een klacht met het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten van België. Voor de klacht lees de volgende link:

° Formeel verzoek d.d. 26 februari 2014 aan Koning Philippe I van België 

° Formeel verzoek d.d. 11 februari 2014
 aan Koningin Maxima van Nederland

° Formeel verzoek d.d. 27 mei 2012
 aan prinses 
Maxima van Nederland.

° Formeel verzoek d.d. 27 mei 2012 aan Koning Albert II van België.
° Formeel verzoekschrift d.d. 27 mei 2012 aan Herman van Rumpuy als President van Europa.

° Formeel verzoek d.d. 27 mei 2012 aan Etienne Davignon als voorzitter van de Bilderberg-conferenties
° Formele klacht d.d. 22 maart 2014 aan de Verenigde Naties (V.N.)

° Zie bijkomende lopende procedures:

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf