Nadere stukken op onze klacht d.d. 18 maart 2016
(kenmerk: Schreu/18032016/KL) aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Journalistiek, namens deze voorzitter F. JensmaEcologisch Kennis Centrum B.V. 
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 

Aan: Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris Raad voor de Journalistiek Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
(e-mail: raad@rvdj.nl)

Sint-Oedenrode: 23 mei 2016

Betreft: Nadere stukken op onze klacht d.d. 18 maart 2016 (kenmerk: Schreu/18032016/KL) aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Journalistiek, namens deze voorzitter F. Jensma, tegen hoofdredacteur Mark van Assen dan wel zijn opvolger van het Brabants Dagblad omdat hij als verantwoordelijk hoofdredacteur het door Dik de Joode geschreven artikel “Heusden krijgt opnieuw gelijk: terechte sloop pand Wijksestraat 3” in het Brabants Dagblad van 3 maart 2016 weigert te rectificeren ondanks onze bij e-mail verstuurde sommatiebrief d.d. 4 maart 2016 om betreffend artikel op de daarin genoemde feiten vóór uiterlijk 9 maart 2016 te hebben gerectificeerd.

 

Geachte Secretaris van de Raad voor de Journalistiek mevrouw mr. D.C. Koene, 

Als gemachtigde van:

  • -       P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland);
  • -       C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);
  • -       A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland);

(hierna: cliënten) berichten wij u dat wij uw e-mail d.d. 23 mei 2016 (10:09 uur) op onze klacht d.d. 18 maart 2016 in goede orde hebben ontvangen. Daarin heeft u ons letterlijk als volgt bericht:

 

Van: Raad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
Datum: 23 mei 2016 10:09
Onderwerp: klacht Schreuder / Brabants Dagblad, M. van Assen en D. de Joode
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com>

Geachte heer Van Rooij,
 

Zoals wij u bij brieven van 30 maart, van 20 en 22 april, en van 18 mei jl. hebben bericht,behandelt de Raad bovengenoemde klacht op de zitting van vrijdag 27 mei a.s. 

Graag verneem ik thans per omgaande of u bij de zitting aanwezig wilt zijn en de namen en functies door te geven van de personen die eventueel namens of met u meekomen.

Volledigheidshalve merk ik hierbij op dat uw mondelinge toelichting slechts dient als aanvulling op wat al in de stukken naar voren is gebracht. 

Zoals u in onze brief van 18 mei kunt lezen, zal het Brabants Dagblad niet op de zitting vertegenwoordigd zijn. 

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris 

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam
T: 020 – 31 23 930
F: 020 – 31 23 934
E: raad@rvdj.nl
W: www.rvdj.nl 

 In deze e-mail d.d. 23 mei 2016 (10:09 uur) heeft u ons letterlijk als volgt bericht: 

Zoals wij u bij brieven van 20 en 30 maart, van 22 april, en van 18 mei jl. hebben bericht, behandelt de Raad bovengenoemde klacht op de zitting van vrijdag 27 mei a.s.

Daarmee heeft u niet de waarheid geschreven. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij heeft van secretaris Mw. mr. D.C. Koene van de Raad voor de Journalistiek bovengenoemde brieven d.d. 20 en 30 maart, 22 april en 18 mei 2016 nooit ontvangen, waarmee het bewijs is geleverd dat die brieven zijn gestolen door de heer B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, dan wel de illegale bewoners van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode aan wie  B.C.M. Jansen deze woningen heeft verhuurd zonder toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zonder toestemming van de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en zonder toestemming van de daarin gevestigde politieke Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode (met als voorzitter A.M.L. van Rooij). Op grond van dit feit zal er door de Raad voor de Journalistiek eerst dienen te worden onderzocht welke persoon (personen) de brieven d.d. 20 en 30 maart, 22 april en 18 mei 2016 die secretaris mevrouw mr. D.C. Koene naar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft gestuurd heeft (hebben) gestolen. Wij richten aan alle leden van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Journalistiek, namens deze voorzitter F. Jensma, dan ook het nadrukkelijke verzoek om de behandeling van onze klacht op vrijdag 27 mei 2016 daarop niet te laten doorgaan en voor onbepaalde tijd op te schorten. 

Juist om die reden hebben wij als gemachtigde van cliënten in onze klacht d.d. 18 maart 2016 (kenmerk: Schreu/18032016/KL) aan alle leden van de Raad voor de Journalistiek het volgende hieronder ingelaste nadrukkelijke verzoek gedaan: 

Wij richten aan alle leden van de Raad van bestuur voor de Journalistiek dan ook het nadrukkelijke verzoek om bij de veroorzakende rechtbank Oost-Brabant, namens deze president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, er op aan te dringen dat zij al dan niet met de hulp van hoofdofficier van justitie Mr. N.G. (Nicole) Zandeevan het arrondissementsparket Oost-Brabant, waarmee zij periodiek overleg heeft,  vóór uiterlijk 1 april 2016 er voor heeft gezorgd: 

I.              dat in overeenstemming met het proces-verbaal in zaaknummer: AWB 11/1633 (op 11 mei 2012 opgemaakt en ondertekend door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan van de rechtbank ’s-Hertogenbosch) A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met ingang van 1 januari 2011 (in overeenstemming met de Wet-GBA) zijn uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode wettelijk verplicht zijn; 

II.             dat in overeenstemming met het proces-verbaal in zaaknummer: AWB 11/1633 (op 11 mei 2012 opgemaakt en ondertekend door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan van de rechtbank ’s-Hertogenbosch) A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen in overeenstemming met hun uitschrijving uit de GBA van Sint-Oedenrode met ingang van 1 januari 2011 in overeenstemming met hun met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 worden ingeschreven als wonende in hun woning als hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, waarna op grond van Richtlijn 2004/38/EG aan hen beiden vanaf 1 januari 2011 een permanent verblijfsdocument moet worden verstrekt, als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

III.            dat de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, wordt verplicht om de in opdracht van toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (waaronder vertrouwelijke dossiers van cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, terug te bezorgen op de plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald;

 

IV.                  dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode worden verplicht om met toepassing van bestuursdwang de (van J.E.M. van Rooij van Nunen, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen) post stelende illegale bewoners in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zonder dat die zich hebben laten inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe zij wettelijk verplicht zijn, uit deze woningen van eigenaar A.M.L. van Rooij moeten worden gezet;

 

V.                   dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode worden verplicht om met toepassing van bestuursdwang de heer B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, te verplichten om de op 18 februari 2015 van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met bijbehorende bijgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare grond) terug te geven, omdat het stelen van die eigendommen het gevolg is van de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, namens dezeT.F.H.M. de Louw, bij besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643 /109602) gedane valselijke ambtshalve uitschrijving van de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij uit de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) met ingang van 15-01-2013 met als vertrekgegeven: Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België; 

Pas nadat hieraan door de veroorzakende rechtbank Oost-Brabant, namens deze president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek al dan niet met de hulp van hoofdofficier van justitie Mr. N.G. (Nicole) Zandee van het arrondissementsparket Oost-Brabant uitvoering is gegeven kan door het  Ecologisch Kennis Centrum B.V., kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan ’t Achterom 9a, 5491 XD (Nederland), voor deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij als gemachtigde van cliënten, de ontvangstbevestiging op deze klacht van het bestuur van de Raad voor de journalistiek worden ontvangen.     

Aan nadere stukken in deze klacht laten wij u hierbij toekomen onze namens cliënten ingediende bezwaarschrift d.d. 15 mei 2016 (kenmerk: Schreu/EKC/15052016/BZ-WOZ) tegen het door de gemeente Heusden niet bij brief verstuurde (welke wel verstuurd had moeten worden) aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waardebeschikking 2016 (WOZ-beschikking 2016) van de woningen Wijksestraat 3 en Wijksestraat 8, waarvan P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder nog steeds de wettige eigenaar zijn, waarvan u de aanhef hieronder vindt ingelast

(zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

 

 Betreft:

-       Bezwaarschrift tegen het door de gemeente Heusden niet bij brief verstuurde (welke wel verstuurd had moeten worden) aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waardebeschikking 2016 (WOZ-beschikking 2016) van de woningen Wijksestraat 3 en Wijksestraat 8, waarvan P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder nog steeds de wettigeeigenaar zijn;

-       met als eerste sommatie om op grond van de inhoud van dit bezwaarschrift, waarvan de oorzaak is gelegen bij burgemeester Peter Maas van de gemeente Sint-Oedenrode (is thans nog steeds CDA-burgemeester in Sint-Oedenrode) en voormalig burgemeester Henk Willems (is opgevolgd door zijn PvdA-partijgenoot Jan Hamming) van de gemeente Heusden vanwege hun op 20 april 2010 gedane valse strafaangifte van smaad tegen Ad van Rooij en Bianca van Dijk als lijsttrekkers van De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden, direct na het moment De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht) onder voorzitterschap van A.M.L. van Rooij hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 met een gezamenlijke lijst voor de gemeente Sint-Oedenrode en Heusden, waarop A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 heeft moeten vluchten naar België om in Nederland niet te worden vermoord, met als gevolg ondergenoemde vanaf 1 januari 2011 tot op heden (5,3 jaar lang) door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zonhoven, burgemeester Johny De Raeve (OpenVLD), eerste schepen Kristien Smets (CD&V), tweede schepen Henri Schraepen (OpenVLD), derde schepen Bram De Raeve (OpenVLD), vierde schepen Jules Achten (OpenVLD), vijfde schepen Lieve Vandeput (CD&V), zesde schepen Erik Vos (VOLUIT Zonhoven), schepen van rechtswege Ria Hendrikx (OpenVLD) en gemeentesecretaris Bart Telen en de besturen van de politieke partijen OpenVLD, CD&V, en VOLUIT Zonhoven (als ook hun voorgangers) in samenspanning met hun Europese partijgenoten (EVP en ALDE), de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, burgemeester Peter Maas (CDA), wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart voor Rooi), wethouder Ad van der Heijden (DGS-BVT Rooi), wethouder Jan Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever en de besturen van de politieke partijen CDA, VVD, Hart voor Rooi en DGS-BVT Rooi (als ook hun voorgangers), bewust gepleegde ambtshalve domiciliefraude, aangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van het parket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, waartoe burgemeester en wethouders van Heusden onder voorzitterschap van burgemeester Jan Hamming (PvdA), als ook zijn politieke partij PvdA, op grond van 162 Sv en art. 161 Sv wettelijk verplicht zijn;

-       met als tweede sommatie om op grond van de inhoud van dit bezwaarschrift voor wat betreft EU-burger A.M.L. van Rooij bij brief aan federaal procureur des Konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, Brussel kenbaar te maken dat de behandeling van dit bezwaarschrift voor onbepaalde tijd wordt opgeschort en daarvan vóór uiterlijk 1 juni 2016 een kopie te hebben verstuurd aan de e-mail ekc.avanrooij@gmail.com van A.M.L. van Rooij;


-       met als derde sommatie om op grond van de inhoud van dit bezwaarschrift voor wat betreft Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. bij brief aan hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van het parket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA, ’s-Hertogenbosch kenbaar te maken dat de behandeling van dit bezwaarschrift voor onbepaalde tijd wordt opgeschort en daarvan vóór uiterlijk 1 juni 2016een kopie te hebben verstuurd aan e-mail ekc.avanrooij@gmail.com van A.M.L. van Rooij;

 

Dit bezwaarschrift bevat 66 blz. met de producties 1 t/m 23 (285 Blz.), totaal: 351 blz.
Aangeleverd in dikke zwarte ordner voorzien van 23 tabbladen vóór elke productie.     

Bijbehorende producties 1 t/m 23 (totaal 285 blz.) aan feitelijke en wettelijke onderbouw kunt u opvragen bij de gemeente Heusden. 

Uit de inhoud van dit bezwaarschrift d.d. 15 mei 2016 (kenmerk: Schreu/EKC/15052016/BZ-WOZ) aan burgemeester en wethouders van Heusden met onderliggende ingelaste klacht d.d. 6 mei 2016 (kenmerk: Schreu/EKC/06052016/KL) aan de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen tegen de bij brief d.d. 25 april 2016 (kenmerk: 00469661) genomen beslissing van het college van Heusden, namens deze secretaris mr. J.T.A.J. van der Ven, op onze klacht d.d. 15 april 2016 (kenmerk: Schreu/EKC/150416/KL) aan de klachtencoördinator van de gemeente Heusden, welke onderdeel uitmaakt van betreffend bezwaarschrift, kunt u opmaken dat de oorzaak van dit alles is gelegen in het feit dat op 20 april 2010 door burgemeester Peter Maas van de gemeente Sint-Oedenrode (is thans nog steeds CDA-burgemeester in Sint-Oedenrode) en voormalig burgemeester Henk Willems (is PvdA-partijgenoot van huidig burgemeester Jan Hamming) valse strafaangifte van smaad zijn gedaan tegen Ad van Rooij en Bianca van Dijk als lijsttrekkers van De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden, direct na het moment De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht) onder voorzitterschap van A.M.L. van Rooij hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 met een gezamenlijke lijst voor de gemeente Sint-Oedenrode en Heusden, waardoor A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 omwille van eigen levensbehoud naar België heeft moeten vluchten en al zijn eigendommen in Nederland heeft moeten achterlaten. 

Als gevolg van partijpolitieke collusie tussen de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden in Nederland en de gemeente Zonhoven in België, waartegen de Nederlandse en Belgische regeringen al maar liefst meer dan zes jaar lang, vanwege hun partijpolitieke verbintenissen via het Benelux-Verdrag en het Verdrag betreffende de Europese Unie, daartegen niet bestuursrechtelijk optreden en de media daaraan geen aandacht heeft besteed, staat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 in geen enkel land binnen de Europese Unie (of daarbuiten) ingeschreven in een bevolkingsregister van een gemeente of rijksregister van een land met als gevolg dat EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 niet meer in het bezit van identiteitskaart en zijn Nederlandse paspoort vanaf 11 juli 2013 is verlopen, waardoor A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 zit gevangen in België en niet meer de grens van België over kan naar Nederland of een ander land binnen de Europese Unie. 

Het is deze EU-burger A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als gemachtigde van cliënten P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder, die erop staat om in deze klacht te worden gehoord alvorens daarop door de Raad voor de Journalistiek wordt beslist. Dit betekent dat de behandeling van deze klacht pas doorgang kan vinden:

·         na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij en zijn: echtgenote J.E.M. van Nunen met ingang van 1 januari 2011 (in overeenstemming met de Wet-GBA) hebben uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe burgemeester en wethouders op grond van het proces-verbaal in zaaknummer: AWB 11/1633 (op 11 mei 2012 opgemaakt en ondertekend door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan van de rechtbank ’s-Hertogenbosch) wettelijk verplicht zijn;

·         na het moment de Belgische Staat en de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met ingang van 1 januari 2011 in overeenstemming met hun met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 hebben ingeschreven als wonende in hun woning als hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, waarna aan hen  beiden op grond van Richtlijn 2004/38/EG een permanent verblijfsdocument moet worden verstrekt als vanaf 1 januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

·       tot na het moment de in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (waaronder vertrouwelijke dossiers van cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn teruggebracht op de plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald;

·       tot na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met toepassing van bestuursdwang de (van J.E.M. van Rooij van Nunen, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen) post stelende illegale bewoners in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zonder dat die zich hebben laten inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe zij wettelijk verplicht zijn, uit deze woningen van eigenaar A.M.L. van Rooij zijn gezet;

·       tot na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met toepassing van bestuursdwang de heer B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, hebben verplicht om de op 18 februari 2015 van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met bijbehorende bijgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare grond) aan eigenaar A.M.L. van Rooij moet worden teruggegeven;

Wij richten aan de Secretaris van de Raad voor de Journalistiek mevrouw mr. D.C. Koene dan ook het nadrukkelijke verzoek om te beslissen dat het inhoudelijk in behandeling nemen van deze klacht wordt opgeschort: 

   I.        tot zes weken na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met ingang van 1 januari 2011 (in overeenstemming met de Wet-GBA) hebben uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe burgemeester en wethouders op grond van het proces-verbaal in zaaknummer: AWB 11/1633 (op 11 mei 2012 opgemaakt en ondertekend door rechter mr. H.M.H. de Koning en griffier A. Selkan van de rechtbank ’s-Hertogenbosch) wettelijk verplicht zijn; 

  II.        tot zes weken na het moment de Belgische Staat en de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen met ingang van 1 januari 2011 in overeenstemming met hun met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurovereenkomst vanaf 1 januari 2011 hebben ingeschreven als wonende in hun woning als hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, waarna aan hen  beiden op grond van Richtlijn 2004/38/EG een permanent verblijfsdocument moet worden verstrekt als vanaf 1 januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 III.        tot zes weken na het moment de in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (waaronder vertrouwelijke dossiers van cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn teruggebracht op de plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald; 

IV.        tot zes weken na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met toepassing van bestuursdwang de (van J.E.M. van Rooij van Nunen, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen) post stelende illegale bewoners in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zonder dat die zich hebben laten inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode, waartoe zij wettelijk verplicht zijn, uit deze woningen van eigenaar A.M.L. van Rooij zijn gezet; 

 V.        tot zes weken na het moment burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met toepassing van bestuursdwang de heer B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, hebben verplicht om de op 18 februari 2015 van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met bijbehorende bijgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare grond) aan eigenaar A.M.L. van Rooij moet worden teruggegeven;  

en dit voor wat betreft A.M.L. van Rooij bij brief kenbaar te maken aan federaal procureur des Konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, Brussel, waartoe u ingevolge artikel 40 Gerechtelijk Wetboek wettelijk verplicht bent en dit voor wat betreft Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., (als gemachtigde van P.F.M. Schreuder) bij brief kenbaar te maken bij de hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van het parket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA

’s-Hertogenbosch, waartoe u ingevolge artikel 54 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wettelijk verplicht bent en daarvan vóór uiterlijk 21 mei 2016 een kopie te hebben verstuurd aan het emailadres ekc.avanrooij@gmail.com van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

Nadat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en burgemeester en schepenen van Zonhoven bovengenoemde wettelijke verplichtingen al dan niet onder dwang van hiervoor verantwoordelijk Nederlands minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA-partijgenoot van burgemeester Jan Hamming van Heusden) op aandringen van Belgisch Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken hebben uitgevoerd, kan worden overgegaan tot de inhoudelijke behandeling van deze klacht, eerder is juridisch onmogelijk. 

In afwachting van een kopie van de aan federaal procureur des Konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, Brussel, en hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van het parket Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch, te versturen brieven in overeenstemming met bovengenoemde sommatie waarin wordt kenbaar gemaakt dat de behandeling van deze klacht op grond van bovengenoemde feitelijke inhoud voor onbepaalde tijd wordt opgeschort met een kopie van die brieven vóór uiterlijk 25 mei 2016 te hebben verstuurd aan het emailadres ekc.avanrooij@gmail.com  van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., verblijven wij,

Hoogachtend,

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Besloten Vennootschap, met als directeur
A.M.L. van Rooij gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint Oedenrode
 

Bijlage:

-       Deze bij e-mail verstuurde nadere stukken op onze klacht d.d. 18 maart 2016 bevat een kopie van onze namens cliënten ingediend bezwaarschrift d.d. 15 mei 2016 (kenmerk: Schreu/EKC/15052016/BZ-WOZ) tegen het door de gemeente Heusden niet bij brief verstuurde (welke wel verstuurd had moeten worden) aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waardebeschikking 2016 (WOZ-beschikking 2016) met bijbehorende producties 22 en 23 (70 blz.).

Een kopie van deze nadere stukken hebben wij verstuurd aan voorzitter F. Jensmajuridisch redacteur, commentator en columnist bij NRC (e-mail: f.jensma@nrc.nl), als voorzitter van de Raad voor de Journalitiek met het nadrukkelijke verzoek deze door te sturen aan haar:

Vice-voorzitters
-       mr. Th. Groeneveld, raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden
-       mw. mr. C.C.W. Lange, raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht
-       mw. mr. A.E. van Montfrans-Wolters, (pers)rechter in de Rechtbank Noord-Holland
-       prof. mr. B.E.P. Myjer, oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens, emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU

Leden niet-journalisten
-       dr. H.J. Evers – media-ethicus, onderzoeker en publicist; tot 2011 lector en hoofddocent media-ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg
-       mw. dr. Y.M. de Haan – hogeschool hoofddocent aan de School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht
-       ir. B.L. Hooghoudt – ondernemer, commissaris Hooghoudt B.V., adviseur
-       mw. M.E.L. Kogeldans - Management Consulting, Adviseur pr en communicatie. Adviseur Psychotrauma en Expert Group rampgetroffenen Nederland.
-       A. Mellink MPA – sociaal architect bij Mellink Sociale Veiligheid, voormalig politiechef en directeur politieacademie
-       drs. ir. M.C.N. Mokveld – media consultant
-       mw. drs. J.X. Nabibaks - communicatieadviseur St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
-       mw. J.R. van Ooijen – communicatieadviseur 
-       mw. J.G.T.M. Wartenbergh – voormalig directeur Entertainment One, voormalig programma directeur RTL5 en oud hoofdredacteur van (o.a.) Panorama

Leden journalisten
-       mr. I.R.J. Barends - eindredacteur Trouw
-       M.C. Doolaard – correspondent Brussel voor ANP
-       mw. M.J.H. Doomen – zelfstandig hoofdredacteur, adviseur
-       mw. A. Karadarevic - redacteur Skipr magazine en Skipr.nl
-       mw. H.M.M. Nietsch – verslaggever Zembla
-       mw. M.J. Rietkerk - eindredacteur televisie VARA
-       F.Th.H. Ruys - datajournalist/informatie architect
-       H.P.M.J. Schneider – adjunct-hoofdredacteur Holland Media Combinatie

° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf