In Overpelt zijn ze zopas gestart met de verdelging van processierupsen, maar welke bestrijdingsmiddelen worden daadwerkelijk gebruikt?


Wij zien het als onze morele plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen de lezer aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Hierin onderscheiden wij ons van de meeste ander politieke bewegingen, echter, enkel en alleen op deze wijze kunnen "Wij Het Volk" democratisch oppositie voeren. 

Hopen dat u begrijpt dat een vragend en mondig volk het beste is, hier, nu en direct kunt u het verschil maken. Als individu en in een collectief. Zonder agressie, doch met een zeer serieuze rechtsvraag”.

In Overpelt zijn ze zopas gestart met de verdelging van processierupsen. De diertjes zitten momenteel in hun juiste levensfase. Er zal zo lang het weer meezit – niet te koud, niet te veel wind en geen regen – ononderbroken dag en nacht gespoten worden tot alle bomen behandeld zijn. Door deze preventieve besproeiing hoopt de gemeente de ellende te voorkomen die de irriterende haartjes van de rups teweeg brengen.

Overpelt behandelt niet alleen de eiken op het openbaar domein, maar ook bij particulieren. De bomen bij particulieren worden in ieder geval overdag behandeld. Het product waarmee gesproeid wordt is biologisch afbreekbaar en heeft enkel effect op de eikenprocessierupsen. Maar om welk product gaat het hier daadwerkelijk?HASSELT - 

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA vindt dat er een potentieel gezondheidsrisico kleeft aan het bestrijdingsmiddel dimethoaat. Dat is een middel dat gebruikt wordt in de kersenteelt, maar ook in de bestrijding van parasieten bij aardappelen en sla. In België komt er vooralsnog geen verbod. Na de discussie over het product Roundup, blijkt opnieuw dat een pesticidenvrije oogst niet voor morgen zal zijn.

Dimethoaat is een middel dat fruitsoorten moet beschermen tegen fruitvliegen en bladluizen. Het is in Frankrijk verboden, maar nog niet hier omdat “in België het fruit veertien dagen langer aan de boom blijft hangen na de verstuiving.” Volgens het kabinet van Federaal landbouwminister Willy Borsus (MR) werden er in de periode 2014-2015 tweeëntwintig stalen gecontroleerd en die overschreden de wettelijke limiet niet. Toch wordt het product binnenkort opnieuw onderzocht.

“Dimethoaat is een giftige stof waarvan je niet teveel moet binnenkrijgen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Als je de dosering overschrijdt, krijg je het cholinerg syndroom. Eenvoudig gezegd begint alles in je lichaam wat kan lopen, ook te lopen: zweten, braken en incontinentie zijn maar enkele van de symptomen.” Het Belang van Limburg

GLYSOFAAT

Voordat glyfosaat de monstrueuze agrarische noodzaak werd die het vandaag is, werd het gebruikt als een reinigingsmiddel om kalk- en andere afzettingen te verwijderen uit industriële leidingen.

 In 1970 ontdekte John E. Franz, organisch chemicus werkzaam bij Monsanto, dat glyfosaat tevens een krachtig herbicide is. Twee jaar later gaf het hoofd van de Wereldbank, Robert McNamara, een verklaring uit ter ondersteuning van bevolkingscontrole, die werd gepubliceerd in het Franse tijdschrift J’ai Tout Compris.

Robert McNamara:

Hij stelde in die verklaring: “Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Slechts twee jaar daarna ontving het glyfosaatonderzoek belangrijke financiële steun van de Rockefeller Foundation en werd het door Monsanto in de markt geïntroduceerd, waarna het al snel een ‘agrarische zegen’ werd. Het waargenomen voordeel van een hogere gewasopbrengst overschaduwde haar donkere kant van een vernietigde bodemmicrobiologie en van de menselijke darmmicroben [1]. Van toen af aan kreeg de Westerse wereld te maken met allerlei snel toenemende ziekten als gevolg van een goedkoop, met chemische ingrediënten gevuld voedingspatroon. 

Het daadwerkelijke probleem ligt echter nog dieper, de Nederlandse Wet gewasbeschermings-middelen en biociden (voorheen: Bestrijdingsmiddelenwet) houdt geen rekening met:

-       de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

-       en de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket behoeven te worden vermeld;

Deze tekortkoming in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt het mogelijk dat elk soort hoog problematisch gevaarlijk afval van multinationale ondernemingen met toevoeging van een of meerdere werkzame stoffen kan worden omgezet tot bestrijdingsmiddel om het vervolgens duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten te verwerken of eeuwig te laten opslaan.

Zo kan men alle meest schadelijke chemische stoffen ongezien aan producten toevoegen en verspreiden via vliegtuigen (chemtrails), geïmpregneerd hout of bestrijdingsmiddelen voor gewassen.

Zo heeft voormalig staatssecretaris dr. D. K. J. Tommel (D66) van VROM (NL) als voorzitter van het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 11 november 2011 aan Monsanto Europe N.V. A.G. Benelux, Haven 627 - Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen onder nummer: 11228 N toelating gegeven voor het op de markt brengen van Roundup Evolution (http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13546_01.html) met daarin de volgende stoffen:


-       360 g/l glysofaat

-       640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):

Deze 640 g/l andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) kan elk soort levensgevaarlijk kankerverwekkend hoog problematisch afval zijn wat gelijktijdig met de 360 g/l glysofaat aan werkzame stof mee in het milieu wordt gebracht.

klik op doc.


Zo word al meer dan 10 jaar lang  kanker-verwekkend  gif bewust vals geëtiketteerd op alle Belgisch Groenten en Fruit gespoten.

Op advies van Limburgs gedeputeerde Frank Smeets hebben de gemeenten Bree en Maaseik in 2011 met overheidssubsidie de eikenprocessierupsen preventief bestreden met de biocide XENTARI WG. Dit zonder een wettelijk vereiste milieuvergunning van burgemeester en schepenen van betrokken gemeenten. Dit omdat men vertrouwende op de deskundigheid van Nederlands GGD-arts Henk Jans en er vanuit is gegaan dat XENTARI WG onschadelijk is.

Onderzoek uitgevoerd door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft echter uitgewezen dat XENTARI WG kankerverwekkende, zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen bevat en dat nagenoeg al het Belgische groeten en fruit daarmee maar liefst al 10 jaar lang wordt bespoten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en lozingsvergunning. Dit geeft een verklaring voor het grote aantal kankerpatiënten in België die mede als gevolg daarvan exponentieel zal toenemen. Voor deskundige onderbouw verwijzen wij u naar bijbehorend deskundigenrapport van het Ecologisch Kennis Centrum. Lees meer

Als toelichting daarop vindt u ook de volgende video


Milieu vergunning procedure gemeente.Weergeven Downloaden
Juni 06 MSDS TUREX Nederland.Weergeven Downloaden
09-01-07 MSDS XENTARI WG Belgie.Weergeven Downloaden
21-06-07 MSDS XENTARI Nederland.Weergeven Downloaden
06-10-10 Toelating XENTARI WG Belgie.Weergeven Downloaden
06-10-10 Gebruikstoepassingen XENTARI WG Belgie.Weergeven Downloaden
10-02-11 Budget prossesierups bestrijding maaseik.Weergeven Downloaden
02-05-11 Besluit gemeente Maaseik.Weergeven Downloaden
02-05-11 Toelating TUREX Nederland.Weergeven Downloaden
31-05-11 Ontvangstbevestiging bezwaar Maaseik.Weergeven Downloaden
28-02-12 Brief gemeente Maaseik.Weergeven Downloaden
05-03-12 Overtredingen federale milieu-inspectie.Weergeven Downloaden

Mogelijk omdat in 1983 het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening heeft goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde Naties uitgeschakeld. 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

De volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hierboven) hebben op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, waarmee hun partijpolitieke agenda “de vernietiging van de aarde en alle daarop levende wezens” ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft kunnen beginnen.

Voormalig minister Pieter Winsemius (VVD) (zie foto) van Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) kon dan ook niet wachten en is in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. “AVR Chemie BV”, heet dat bedrijf, met de volgende luidende doelstelling: “het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”.

De deelnemers in deze joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %).

De overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Vanaf 1997 was Pieter Winsemius “environmental advisor” in dienst bij Dow Chemical en thans is hij lid van Board of Trustees Shell Foundations.

Voormalig minister Pieter Winsemius (VVD) (zie foto) van Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) kon dan ook niet wachten en is in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. “AVR Chemie BV”, heet dat bedrijf, met de volgende luidende doelstelling: “het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”.

De deelnemers in deze joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %).

De overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Vanaf 1997 was Pieter Winsemius “environmental advisor” in dienst bij Dow Chemical en thans is hij lid van Board of Trustees Shell Foundations 


° Royal Dutch Shell Nazi Secrets Part 1: The Funeral
° Royal Dutch Shell Nazi Secrets Part 2: Financier of the Third Reich
° Royal Dutch Shell Nazi Secrets Part 3: Relationship continued after Deterding retirement
° Royal Dutch Shell and the Nazis Part 4: Royal Dutch Shell Anti-Semitism
° Royal Dutch Shell and the Nazis Part 5: Evidence of Shell/Deterding financial support for the Nazis
° Royal Dutch Shell and the Nazi Part 6: I.G. Farben, Royal Dutch Shell and Nazi slave labor
° Royal Dutch Shell Nazis Secrets Part 7: Why does it still matter?
° Royal Dutch Shell Nazi Secrets Part 8: Nazi connections
° Royal Dutch Shell Nazi Secrets Part 9: Further evidence
° Royal Dutch Shell Nazi Secrets: Authors relationship with Shell (Alfred Donovan and John Donovan)

Ook Groene stroom maffia misbruikt betreffende tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet Lees meer


waarvoor de volgende verzoekschriften:


° WIJ HET EUROPESE VOLK Verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet  (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet (eist!), waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf