บรรณานุกรม

        กองบรรณณาธิการข่าวที-นิวส์. 2552. แทงใจแดงคำถามที่ทักษิณไม่มีคำตอบ.นนทบุรี: กรีนปัญญา

        เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.2548 .ค้านทักษณอย่างสร้างสรรค์ 12เรื่องที่คนไทยควรรู้.กรุงเทพ:ซัเซส  มีเดีย

        เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง.แปลงทักษิณเป็นทุน.กรุงเทพฯ:ฃอคิดด้วยคน

        เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง.2547.รู้ทันทักษิณ.พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ:ฃอคิดด้วยคน

        เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง.2552.รู้ทันทักษิณสงครามการเมือง.กรุงเทพฯ:ฃอคิดด้วยคน

        เทิดธรรม  ทรงไทย.2549.คนโค่นทักษิณ.กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน

        ธีรเดช  เอี่ยมเจริญ.2548.สุดยอดข่าวเจาะปอกเปลือกฯพณฯ.กรุงเทพฯ:มติชน

        บุญธรรม  อาจหาญ.2548. วิพากษ์ทักษิณ.กรุงเทพ:CAMPUS BOOK

        ประเวศ  วะสี. 2547. ชำแหละทักษิโณมิกส์.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

        ประเวศ  วะสี. 2548.ทางออกไทยยุคทักษิณกินเมือง. กรุงเทพฯ:มรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)  

        พิทยา  ว่องกุล.2548.แฉวิธีโกงอภิมหาโปรเจ๊กต์ ไอ้โม่ง CTX 9000.กรุงเทพฯ:สายธาร

        สังศิต  พิริยะรังสรรค์. 2547.คอร์รัปชั่น ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ.กรุงเทพ: บริษัท พี. เพรส จำกัด

        สังศิต  พิริยะรังสรรค์.2549.คอรัปชั่นระบอบทักษิณ.กรุงเทพ  :ร่วมด้วยช่วยกัน

        สุเมธ  ตันติเวชกุล.2547.TOXINOMIX-พิษทักษิณ.กรุงเทพ:พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ: openbooks

        อลงกรณ์  พลบุตร .2550.สมุดปกดำเมนู คอร์รัปชั่น ระบอบทักษิณ.กรุงเทพ:ธรรมรัฐไทย
 
        http://www.photoontour.com/Events_HTML/26feb2010/news1/101.htm  เมื่อวันที่8/3/2553
        http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000028148 เมื่อวันที่8/3/2553
        http://www.photoontour.com/Events_HTML/26feb2010/taksin_76000.htm   เมื่อวันที่8/3/2553
        http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q4/2006october02p6.htm เมื่อวันที่8/3/2553
       

 

 

 
Comments