คำนำ

คำนำ
 
     รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการคอร์รัปชั่น โดยใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างผิดกฎหมายหรือขาดคุณธรรม เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ของนักการเมืองไทยในยุคปัจจุบันมักจะมีวิธีหลีกเลี่ยงในการทุจริตโดยออกแบบนโยบายและกฏหมายรองรับการกระทำที่ขาดคุณธรรมของตนเองและพวกพ้อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำรงตำแหน่งนายกของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร แสดงให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมในการบริหารประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย ในหลายด้านเช่นการแทรกแซงสื่อมวลชน การไม่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการนิติบัญญัติ การครอบงำบั่นทอน ความเข้มแข็ง และความน่าเชื่อถือ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ มหาคอรัปชั่นซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คอรัปชั่นเชิงนโยบาย เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุน
    
   รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความจากหนังสือที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยจากการดำเนินงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
   ขอขอบพระคุณ ดร.รินธรรม ธารมุกตาที่ให้คำปรึกษาในการทำรายงานเรื่องนี้  ขอบพระคุณ ดร.จิรวัฒน์ เวชแพศย์ ที่ให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลต่างๆ และ
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแนะนำและเป็นกำลังใจ
 
    รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
                                                                                                                                                                                                                     พวงพร  บุญทะจิตร์
                                                                                                                                                                                                                              ผู้จัดทำ
 
 
Comments