vzw LevensSTrooM

Wat is LevensSTrooM ?

Vzw LevensSTrooM wil elk levend wezen op aarde helpen om op een constructieve manier door het leven te wandelen. Dit doet ze door verschillende initiatieven te nemen die groeibevorderend zijn voor elke medemens, vanuit een holistische visie en met zoveel mogelijk respect voor al wat leeft.

Dit doen we elk binnen ons eigen domein. Zo kan je op volgende site zien waarmee Petra vooral bezig is.

vzw LevensSTrooM is erkend als Leuvense vereniging en neemt deel aan de deelraad vrije tijd van de cultuurraad. Financiële steun krijgen we door het project Kom op voor je wijk van de stad Leuven en door al diegene die wat centjes teveel hebben... :)

Een helpende hand

Wil je op een of andere manier meewerken binnen vzw LevensSTrooM, dan kun je je kandidaat stellen als vrijwilliger. Zo zoeken we mensen die soms De Druïde willen open houden of groene vingers die graag meebouwen aan de buurttuin.

Voor de hulp in de kruidentheek & het theehuisje krijg je in ruil 11% korting op je aankopen en een kleine vergoeding (afhankelijk van de daginkomsten).

Voel je je geroepen? Je bent meer dan welkom!!

Overzicht activiteiten 2019       

Meditatief boogschieten met Lieven Ostyn op 10 februari 2019

Bereik je doelen op een zen-volle manier

Lieven
Deze stijl van boogschieten werd ontwikkeld door Lieven Ostyn. Hij is als arts op zoek is geweest naar een middel om een direct inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Voor het meditatief boogschieten is er geen speciale kracht noch vaardigheid nodig en daarom ook toegankelijk voor kwetsbare personen.
‘De manier waarop’ je je doelen bereikt is veel belangrijker dan het resultaat.
Bereik je die doelen met respect voor je gezondheid, voor de medemens, voor de natuur? Gebruik je geest en lichaam op een harmonische manier zodat burn-out voorkomen wordt? Kan je genieten van de flow-ervaring waarbij je opgaat in wat je doet?

Een pijl die nog lang kan natrillen…


Praktische informatie:
Welkom vanaf 9u30 op 10 februari in De Babbelarij - Roomaanse poort, Brusselsestraat te Leuven. We starten om 10u en sluiten de dag af om 17u.


Deelnameprijs: 48€ 

Om individuele begeleiding mogelijk te maken beperken we de groep tot 10 deelnemers. Wees er dus snel bij!

Vijf essentiële oliën van naderbij bekeken op 18/2 en 18/3

Onbekend is onbemind! Dat dacht Claudia ook en ze ging op ontdekkingstocht in de wereld van de aromatherapie.
Er zijn zeer veel essentiële oliën waarvan we de werking onvoldoende kennen. Het zijn krachtige hulpmiddelen uit de natuur die we te beperkt in zetten. 
Af en toe zullen we 5 essentiële oliën in de spotlight zetten, zodat je er alles van te weten komt... of toch bijna alles! :)

Op 18 februari komen we samen om volgende oliën te ontdekken:

  • groene mirte
  • mirre
  • eoravintsara
  • niaouli
  • lemongrass
Je bent welkom vanaf 14u30 zodat we stipt om 15u kunnen starten. Einduur voorzien rond 16u30.

Op 18 maart zal Claudia het hebben over allergieën.

Deelnameprijs is 5€, maar indien je na de voordracht aan het winkelen gaat, dan krijg je tot maximum 5€ korting. :)

Curcuma en waterstof als ondersteuning van je gezondheid op 15/3

Tjeu komt onderstaande thema's toelichten: 


Wat is ziekte en gezondheid bekenen vanuit een holistische visie

De zin van ziektetjey

Waarom worden we ziek en wat is er de bedoeling van

Relatie naar ons evolutiepad

Wat zijn cellen en hoe ondersteunen ze lichaam/geest en ziel

Mechanisme van de cel

Werking van het metabolisme (summier)

Waterstof, zuurstof en CO2 als belangrijkste stoffen in onze voeding

Hoe werken waterstof en curcumine in de ondersteuning van leven

Voorbeelden van het gebruik van de Kenwell Nature curcumine met resultaten van getuigen.


Meer uitleg over Tjeu:

Tjeu kwam voor het eerst in contact met andere voeding eind jaren 60 begin 70. Omdat hij veel met autostop de wereld introk zocht hij naar voedzame middelen die hij kon meedragen en ontdekte Tahin, Miso, Gomasio enz.

Dit was zijn eerste stap welke hem via Carlos Castaneda naar de leren: ‘Mazdaznan’ en later ‘Macrobiotiek’ bracht.

In ’84 - ’85 – ‘96  volgde hij in het Kushi instituut te Antwerpen verschillende opleidingen.

In ’96 – ’99 volgde hij Chakra therapie in As en Hasselt aan de Ignoramus academie later gevolgd door ontwikkelingspsychologie, relatiepsychologie enz.

In ’96 en ’99 volgde hij de Avatar opleiding in Antwerpen en werd master in 2018

Tussen 1999 en 2005 gaf hij les bij Syntra in Hasselt, Leuven en Aalst over zijn universele visie en de energetische geneeskunde.


Praktische informatie: 

De deuren van De Druïde gaan open om 19u en Tjeu start om 19u30. Einde voorzien rond 22u30.

Gratis toegang - na de uiteenzetting kan wie dat wil het curcumawater dat Tjeu maakt aankopen.

Privacyverklaring vzw LevensSTrooM

vzw LevensSTrooM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW LevensSTrooM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 

 

Als vzw LevensSTrooM  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vzw LevensSTrooM

Jan Van Avondtstraat 25

3012 Wilsele Putkapel

levensstroom@gmail.com

telefoon: 0495/54.03.79

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

           

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door vzw LevensSTrooM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw LevensSTrooM

       Inschrijving voor activiteiten (toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)

       Verzorgen van opleidingen

       Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen per mail en op papier.

       Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)

 

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

       Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,

       Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

       Opleiding en vorming

       Aanwezigheid

       Beeldmateriaal (fotos, videos, opnames, )

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van :

       Beeldmateriaal (voor public relations)

       Contactgegevens (voor direct marketing)

      

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte fotos van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

       Het opslaan en verwerken van gegevens in dropbox en gmail.

       Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

       Uw gegevens worden bewaard in gmail en dropbox

       Externe opleiders of trainers

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

 

Bewaartermijn


vzw LevensSTrooM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            agd-gda@privacycommission.be

           

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


vzw LevensSTrooM kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Comments