Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015
Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport


Geachte ondersteuner van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport

Het bestuur van ons Platform biedt u op onregelmatige momenten een nieuwsbrief aan over de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport. De vorige is al weer van november 2014 en er is inmiddels zoveel gebeurd, dat het loont om u vanuit ons bestuur weer eens bij te praten. We hebben niet stil gezeten.
Uiteraard heeft u ook het nodige in de lokale pers kunnen lezen en op onze eigen sites. We geven die nog maar eens:
Mensen kunnen nog steeds ondersteuner van het Platform worden! Maak hier reclame voor!

Openingstijden, GVNE en huidige te vroege en te late vluchten

De actie Geen Vluchten Na Elven (GVNE) is een soort dochteronderneming van ons Platform, opgericht met het specifieke doel om actie te voeren tegen de poging om sluipend een verruiming van de openingstijden door te voeren. We willen geen planmatige landingen na 23.00 uur, en in het weekend geen start voor 08.00 uur. Met dat doel is een website opgericht en zijn ruim 5000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar zat erg veel werk in.

De eisen hadden moeten worden opgenomen in het Luchthavenbesluit, maar dat weigerde een meerderheid van de Tweede Kamer. Wel zei de minister, dat die eisen (die nog dateerden uit de vroegere Regionale Overeenkomst) aan de Alderstafel besproken moesten worden. Die gesprekken vinden nu plaats en moeten eindigen in een gebruiksvergunning die beperkter is dan het Luchthavenbesluit.

Maar die inperking op het Luchthavenbesluit is er nog niet en vliegvelddirecteur Meijs vult dit vacuüm vanaf 1 januari 2015  maar vast op op de lompe manier, die in de luchtvaart gebruikelijk is. Alles wat niet expliciet verboden is mag in de ogen van de luchtvaartsector, en dan nog…
Ons Platform kreeg er klachten over, en terecht, maar we kunnen er nu niet wat aan doen. De vluchten vinden plaats op een “non-historical basis”, hetgeen betekent dat Meijs en de luchtvaartmaatschappijen er geen rechten aan kunnen ontlenen.

De SP heeft er kwade raadsvragen over gesteld in de gemeenteraad van Eindhoven en in de provincie. Die zijn dd 1 maart 2015 nog niet beantwoord.

Provinciale Statenverkiezing - standpuntenoverzicht

Op woensdag 18 maart 2015 vindt de verkiezing voor de nieuwe Provinciale Staten plaats.

De provincie is een belangrijke factor bij de toekomst van het vliegveld.
De provincie is voor bijna een kwart eigenaar van de onderneming Eindhoven Airport, en is een belangrijke partij aan de Alderstafel. Daarnaast heeft de provincie veel invloed op of zeggenschap over de grotere infrastructurele projecten. De provincie stelt bijvoorbeeld de bestemmings-plannen op voor projecten, die zich op het grondgebied van meer gemeentes tegelijk afspelen.

Tot nu toe maakt de provincie deel uit van de overmacht, waar “onze mensen” aan de Alderstafel steeds tegen op moeten boksen.
Het zou erg mooi zijn als er in Provinciale Staten (PS) een meerderheid zou ontstaan die zich niet tegenover, maar naast de bevolking zou opstellen. U kunt daar op 18 maart iets aan doen.
Daarom staat hieronder in kaart gebracht wat de diverse partijen in hun verkiezingsprogramma over de toekomst van Eindhoven Airport zeggen. Dat gebeurt beknopt, maar u kunt alles volledig nalezen op www.brabant.nl/Subsites/Verkiezingen/Deelnemende-partijen.aspx .

 • De volgende partijen zeggen niets over de toekomst van het vliegveld: PvdA, PVV, 50+,Lokaal Brabant en enkele kleine groepen die nu niet in PS zitten
 • De VVD is voor groei van het vliegen, die slechts beperkt wordt door wat wettelijk mag (dus door het Luchthavenbesluit, dat vluchten na elven en in het weekend voor 08 uur toestaat)
 • CDA en D66 willen een verantwoorde groei van het vliegveld, maar stellen randvoorwaarden waarvan niet duidelijk is welk effect ze gaan hebben
 • Partij voor de Dieren en SGP/CU tonen zich in algemene bewoordingen terughoudend
 • Groen Links en SP willen duidelijk de rem zetten op de ontwikkeling van het vliegveld

PS – een persoonlijke campagne van Bernard Gerard

Normaliter treed ik op als secretaris en organisator van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport. Daarnaast ben ik lid van enkele andere milieugroepen rond Eindhoven, zoals bijvoorbeeld Milieudefensie en de BMF. Ook ben fractiemedewerker van de SP-fractie in PS.

Ik sta zelf ook kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezing. Ik wil graag gekozen worden omdat ik hart heb voor zaken als bijv. geluid, luchtkwaliteit, en energie, omdat ik daar bovendien enig verstand van heb en actief betrokken ben bij acties op deze gebieden. Deze combinatie is zeldzaam en daarom vind ik zelf dat ik in PS thuishoor.
Ik zou het erg fijn vinden als u op 18 maart op mij stemt.

U kunt mijn gegevens en mijn opinies nalezen op mijn persoonlijke weblog www.bjmgerard.nl . Daarop staan, naast wat persoonlijke accenten, heel veel artikelen over een wijd scala aan milieuonderwerpen, waaronder bijvoorbeeld veel artikelen over het vliegveld, de geluidsmetingen in Best, de ultrafijn stof-problematiek en biobrandstoffen
Ik zou het fijn vinden als u op mijn site ging kijken en nog fijner als u er op reageerde.

Ons Platform heeft een gastopinie aangeboden aan het Eindhovens Dagblad. Die is op donderdag 5  maart geplaatst. Hij gaat over het al dan niet zakelijke gebruik van het vliegveld. Daarover bestaan veel mythes, bijvoorbeeld rondverteld door de Brabants-Zeeuwse werkgevers.
Hieronder staat een samenvatting.

Lees de volledige tekst op www.de10gebodenvoorea.nl

Eindhoven Airport vooral een vakantievliegveld voor mensen van buiten de regio

Passagiers op Eindhoven Airport worden geënquêteerd.  Ze krijgen de vragen voorgelegd waar ze naar toe gaan, met welke reden en door wie de vlucht betaald wordt. Dit gebeurt in enkele steekproefperioden die meestal rond de tien dagen duren. De belangrijkste conclusies:

 • Er zit geen duidelijke trend in het absolute aantal zakelijke passagiers
 • Omdat het aantal niet-zakelijke passagiers stijgt, daalt het procentuele aantal zakelijke passagiers van grofweg 21% in 2012 tot 16% in 2014.
 • In 2014 was dus een op de zes reizigers zakelijk
 • Er zijn drie soorten bestemmingen: zakelijk, combi en vakantie.P
  Puur zakelijke bestemmingen komen niet voor (alleen kleine vliegtuigen)
  Een bestemming wordt gedefinieerd als “combi” als er gedurende één enquêteperiode één zakelijke passgier naar een bepaalde bestemming vliegt.
  Als er 0 zakelijke passagiers naar een bestemming vliegen, heet deze een vakantiebestemming.
 • Een van de evaluatiecriteria van het Aldersadvies is dat het aantal vakantiebestemmingen onder de 25% moet blijven. Ondanks de opgepompte definiëring van het begrip “combi- bestemming” was in 2014 het aantal vakantiebestemmingen 25% .
Het Platform zou het liefste het aantal passagiers gemaximeerd zien op een bepaalde waarde, bijvoorbeeld 5 miljoen per jaar. Daarvan kan het vliegveld financieel soepel rondkomen en alle zakelijke bestemmingen, waar vraag naar is, zijn moeiteloos te realiseren. De werkgelegenheid is meer aan het aantal passagiers dan aan het aantal vliegbewegingen gebonden, dus ook die loopt geen gevaar.

Het axioma dat het vliegveld moet groeien omdat het moet groeien moet worden losgelaten.

Drukbezochte protestavond in Son

Ons Platform heeft, samen met enkele inwoners van Son, op 17 november 2014 een openbare avond over het vliegveld belegd in buurthuis De Braecklant in De Gentiaan. Met ruim 100 bezoekers zat de tent goed vol. Daar was dan ook veel werk voor gedaan (bijv. 3200 flyers).
Als sprekers traden op wethouder Visser van de gemeente Son en Breugel, BOW-voorzitter Klaas Kopinga, GVNE – kartrekker Wim Scheffers en Bernard Gerard.
Het was een goede avond. De presentaties kunnen bij het Platform opgevraagd worden.

Dergelijke avonden houden de plaatselijke politiek scherp en dat is een van onze belangrijkste troeven.

Wij willen graag ook van dit soort avonden houden in andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Eersel of Best. Om zo’n avond te organiseren moeten lokale mensen de eerste aanzet geven en bereid zijn om werk te steken in een brede bekendmaking van de avond. Ons Platform zorgt dan voor de rest (sprekers, zaalhuur, flyers en dergelijke)

Ultrafijn stof en het vliegveld

Er is veel ophef geweest over dit onderwerp. De directe aanleiding was een onderzoek, waarin TNO en IRAS metingen gedaan hadden aan ultrafijn stof, dat uit de straalmotoren op Schiphol kwam. Dat leidde in het Amsterdamse Bos (7 km oostelijk) tot grote extra concentraties als de wind vanaf Schiphol die kant op waaide. Vervolgens heeft Bernard Gerard de relevantie van deze metingen naar de Eindhovense situatie vertaald. Dit haalde de lokale pers.

Het gaat om zeer kleine druppeltjes zwavelzuur, gemengd met koolstofdeeltjes (roet) en organische verbindingen. Zwavelzuur  omdat kerosine in feite rode diesel is, die een zwavelgehalte heeft die in het wegverkeer al jaren verboden is. Dat kerosine nog niet ontzwaveld is, is puur een centenkwestie.

Bernard Gerard heeft er vragen van gemaakt, die door de SP zijn ingediend in de provincie en in de Eindhovense gemeenteraad. Het ging over nader onderzoek (wat in Eindhoven eenvoudig is, omdat de apparatuur er al staat) en steun in de eis dat kerosine ontzwaveld moest worden.
De provincie heeft geantwoord en daarbij de boot afgehouden. GS verschool zich achter de minister die nader onderzoek wilde gaan doen. Daar is overigens op zichzelf voldoende reden voor, maar dat wil niet zeggen dat de provincie niet zelf ook alvast iets kon gaan meten. De provincie Zuid-Holland doet dat wel.
De vragen aan de gemeente Eindhoven zijn dd 1 maart 2015 nog niet beantwoord.

Lees meer hierover op www.de10gebodenvoorea.nl

Twee jaar geluid meten in Best-Zuid

De gemeente Best heeft aan Geluidsnet BV opdracht gegeven om een paar jaar met vier meetstations in Best-Zuid metingen te doen aan het geluid. Dit overigens mede onder druk van ons Platform.

Enige tijd geleden is het rapport van twee jaar meten gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn dat het aantal vliegtuigen anderhalf keer zo groot geworden is, en dat het aantal dB Lden door vliegtuiglawaai met 2 gestegen is (in Batadorp van 42 naar 44 dB Lden, en in Villawijk van 48 naar 50 dB Lden). Met name in Villawijk begint er significante hinder te ontstaan.

Lees het volledige artikel op www.de10gebodenvoorea.nl

Wat is er verder gebeurd?

Veel. Een greep:
 • Een gastopinie in het Brabants Dagblad (let wel: dus niet in het Eindhovens Dagblad)
 • Een (goed bezochte) briefing voor gemeenteraadsleden in Knegsel op 13 december 2014
 • Een lezing in V4 van het Sondervick-college
 • Een artikel in kleine dorpskranten met een alarmerend karakter
 • Contact met bewoners rond andere vliegvelden

Wat kunt u zelf doen?

Meld overlast! Dat kan via de www.b-o-w.nl of www.de10gebodenvoorea.nl
Volg onze sites! Neem contact op als daar reden voor is.
Meld wijzigingen in uw emailadres etc aan de sitebeheerder
Vraag of andere mensen de 10geboden voor Eindhoven Airport te tekenen!