Fel verweer tegen groei van Airport

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 21 april 2015, Rob Burg, ed.nl

(Actie)groepen zien niets in een snelle ontwikkeling van het vliegveld. Te veel overlast, te veel milieuschade.

KNEGSEL
– Een snelle doorontwik­keling van Eindhoven Airport is niet alleen ongewenst, gelet op de grote overlast en milieuschade die dat tot gevolg heeft, maar is ook volstrekt onnodig om Schip­hol te ontlasten. De verwachte groei van het aantal reizigers dat gebruikt maakt van de nationale luchthaven blijft uit, waardoor het niet aan de orde is Eindhoven tot 2020 met nog eens 15.000 vluchten per jaar extra op te zade­len.

Dat bepleitten diverse (actie)groe­pen in het platform 10 Geboden voor Eindhoven Airport zaterdag in Knegsel, waar een informatie­bijeenkomst over de groei van het vliegveld plaatsvond.

De gemeenten rondom de lucht­haven, betrokken bij het overleg over de ontwikkeling van Eindho­ven Airport, moeten zich fel ver­weren tegen de voorgenomen groei, vindt 10 Geboden. Het aan­tal late landingen tussen elf en middernacht moet beperkt blij­ven tot drie in plaats van door te groeien naar acht. Bovendien moet er in de weekends niet eer­der worden gevlogen dan vanaf 08.00 uur, in plaats van nu vanaf 07.00 uur.

Algemeen klonk de roep om een nog kritischer geluid namens de randgemeenten te laten horen aan de Alderstafel. In dit overleg zijn onder meer de direct omlig­gende gemeenten vertegenwoor­digd maar ook acht dorpen in de ‘tweede ring’. Marc van Schuppen, wethouder van de gemeente Best, tafel­genoot namens die de direct omlig­gende gemeen­ten, riep op om gezamenlijk een nieuwe motie op te stellen, met daarin voorwaarden voor eventue­le verdere groei.

Ook Wim Scheffers van actie­groep Geen Vluchten Na Elven, drong aan op een stevig geluid, in een nieuwe, aangescherpte motie. „De vorige heeft in Den Haag meer impact gehad dan onze vijf­duizend ingezamelde handteke­ningen.”

Het bestuur van Belangenbeharti­ging Omwonenden Welschap ver­bindt zijn toekomst aan de afloop van de evaluatie over de eerste groeifase. De evaluatie vindt mo­menteel plaats; er zijn nog twee overlegrondes waarvan de laatste op 22 juni. Als de voorwaarden van de BOW voor de tweede fase niet gerespecteerd worden, stapt het bestuur op, zei bestuurslid Wim de Jonge. Eén daarvan is het mee laten wegen van de resulta­ten van een grootschalig hinderbe­levingsonderzoek door de GGD. Uit de nulmeting die enkele jaren geleden werd gehouden, bleek dat 17.000 mensen in de regio ‘ernsti­ge hinder’ ondervinden. Een van de heetste hangijzers vormt het maximum aantal late landingen. „Vorig jaar zijn er daarvan 348 ge­weest, ongeveer één per dag. De exploitatie van Airport draait als een tierelier; ik zie niet in waar­om er meer nodig zouden zijn”, aldus BOW-voorzitter Kopinga.