Behandeling Ontwerp-Luchthavenbesluit in Tweede Kamer verbetert positie omwonenden

Augustus 2014

Zoals eerder aangekondigd, heeft de actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE), samen met de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) onze petitie met ruim 5000 handtekeningen op 26 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels hadden de gemeenten Best, Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot, Veldhoven, Valkenswaard en Waalre zich uitgesproken tegen reguliere vluchten na elven en het verstoren van de nachtrust van hun inwoners. Ook deze moties en brieven hebben we in een net pakketje aan de Kamer aangeboden.
 
 

DE BEHANDELING

Direct daarna is het Ontwerp-Luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport behandeld in het Algemeen Overleg Luchtvaart  van de commissie Infrastructuur en Milieu. Voor de regering sprak daar staatssecretaris mevrouw Mansveld.
Bijna alle fracties stelden zeer kritische vragen over nut, noodzaak en wenselijkheid van reguliere vluchten na elven op Eindhoven Airport. De staatssecretaris hield echter ijzerenheinig vast aan het ontwerp zoals dat er lag, dus met de mogelijkheid van 8 reguliere vluchten na 23.00 uren met openingstijden van 07.00 tot 24.00 uur.

In dit overleg (van 26 juni) hebben diverse fracties moties ingediend, vooral gericht op het aantal vluchten na elven.
Er is over deze moties gestemd in het Verlengd Algemeen Overleg op 3 juli. Dat was pal voor het zomerreces. Intussen had de staatssecretaris een brief gestuurd (klik voor inzage van deze brief van 3 juli 2014). In die brief stonden enkele toezeggingen. Het schriftelijke en mondelinge optreden van de staatssecretaris heeft ertoe geleid dat de moties niet aangenomen zijn, met uitzondering van één motie van de PvdA die aangehouden is en nog belangrijk kan worden.

DE UITEINDELIJKE BALANS

Kort samengevat:
Het concept-Luchthavenbesluit is voorlopig niet veranderd en dat is ronduit teleurstellend.  Het kan echter zijn dat de uitgestelde motie van de PvdA nog invloed gaat krijgen. Dat zal de komende maanden blijken.
Maar de toezeggingen van de staatssecretaris hebben geleid tot een verzwaarde taakopdracht aan de Alderstafel en tot een versterkte positie van de BOW, de BMF en de randgemeenten aan die tafel.  Bovendien krijgen ook de gemeenten, die wat verder van het vliegveld afliggen, een vertegenwoordiger aan de Alderstafel. Naast de vertegenwoordiger van Eindhoven zitten er nu twee vertegenwoordigers van de randgemeenten.
Dit moet zijn beslag gaan krijgen in de medegebruiksvergunning die volgt op het Luchthavenbesluit.

De winst zit in de volgende zaken:
 1. De actie heeft veel aandacht gekregen in de Tweede Kamer. Die stelde zich zeer kritisch op over nut en noodzaak van late vluchten.
 2. Al in 2010 is in het toenmalige Aldersadvies vastgelegd dat er in 2015 een evaluatie moet komen.
  Die moest plaatsvinden aan toetspunten als de business case (hoeveel zakelijke vluchten!),
  hinderbeperking, duurzaamheid en leefbaarheid, en de verplaatsing van een deel van de militaire
  functie.  Daar is aan toegevoegd dat het aantal slots tussen 23.00 en 24.00 uur nadrukkelijk aandacht moet krijgen.
 3. De staatssecretaris heeft de Alderstafel gevraagd om in het Plan van Aanpak voor de evaluatie
  (waarvan de eerste opzet inmiddels op tafel ligt) dat de bewoners en de randgemeenten aan de
  Alderstafel hun inbreng zullen hebben bij die evaluatie en bij de advisering over het maximum aantal
  slots tussen 23.00 en 24.00 uur.
 4. De z.g. verrijkingsafspraken tussen Eindhoven Airport, BOW en BMF zullen onderdeel uitmaken van
  de evaluatie. Daarmee krijgen deze, aanvankelijk tijdelijke, maatregelen in praktijk een formele
  status en een blijvend  karakter.
 5. Die verrijkingsafspraken omvatten onder andere een werkgroep om tot innovatieve maatregelen te
  komen om de hinder te beperken, en afspraken over de verdeling van de milieuwinst (dat beteken
  dat als er stillere vliegtuigen komen, de winst voor bijvoorbeeld 50% opgaat aan meer vliegtuigen en
  voor 50% aan rust voor de omwonenden).
  Verder omvatten deze afspraken een passage over dat het vliegveld in het weekend een uur later opengaat.
 6. Zodra de resultaten van de evaluatie bekend zijn, zal de staatssecretaris de Kamer informeren
  voorafgaand aan een eventuele aanpassing van de medegebruiksvergunning, zodat de Kamer daar
  nog invloed op kan uitoefenen. Deze wijziging kan dus niet meer zelfstandig, sluipend, door de
  staatssecretaris worden doorgevoerd.

DE TOEKOMST

Voor het uiteindelijke aantal vluchten na elven wordt de komende evaluatie dus heel erg belangrijk. Die vindt plaats in 2015, en de aanloop er naar toe begint nu.
Het is daarbij van het grootste belang dat de randgemeenten samen optrekken met de BOW, de BMF en GVNE, om weerstand te bieden aan de verder volledig door de luchtvaart- en economische belangen gedomineerde Alderstafel. Wij verzoeken dan ook iedereen die ons steunt om er in de plaatselijke politiek op aan te dringen dat deze nauwe samenwerking tijdens de evaluatie tussen de gemeenten onderling en de bewonersorganisaties tot stand komt en versterkt wordt.

Wij willen in elk geval als Geen Vluchten Na Elven actief en gestructureerd betrokken worden bij de evaluatie van nut en noodzaak van Vluchten Na elven en zullen de Alderstafel daarvoor benaderen.

Omdat het in de komende periode om meer zaken gaat dan alleen de openingstijden, ligt de nadruk in de komende periode minder op onze actiegroep GVNE. U kunt het verloop van de dingen het beste volgen op de site van het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport (www.de10gebodenvoorea.nl) en van de BOW (www.b-o-w.nl) . Vanaf onze GVNE-site www.gvne.nl kunt u doorlinken.
U kunt trouwens lid worden van de BOW en een steunverklaring tekenen op de site van het Platform. Dat zou op prijs gesteld worden en ook onze positie versterken.

Wij blijven echter als GVNE bestaan en onze inzet is en blijft hetzelfde:

GEEN REGULIERE VLUCHTEN NA ELVEN EN IN HET WEEKEND NIET VOOR ACHTEN!

De petitiesite www.gvne.nl zal gedurende de evaluatie open blijven staan. Mensen kunnen de petitie blijven ondertekenen en via aankondigingen op deze site zullen wij u blijven informeren over het verloop en de resultaten van de evaluatie.