Clubinfo‎ > ‎

OuderAdviesRaad

Algemeen

Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de leden en van de zwemclub in het algemeen en dient als klankbord.  Deze raad is een adviesorgaan en heeft bijgevolg geen beslissingsbevoegdheid.  De raad bestaat uit leden die zich actief inzetten voor de club en vertegenwoordigen de club en niet het persoonlijk belang.  Een of meerdere vertegenwoordiger(s) van het bestuur kunnen zetelen in de ouderraad.

 

Doelstellingen

De ouderraad heeft als voornaamste doelen:

het behandelen van zaken die werden voorgedragen door één van de belanghebbende partijen: de ouders, het bestuur, de trainers, de leden, ... 

-  het optimaliseren van de contacten tussen ouders/bestuur, tussen zwemmers/trainers en van de communicatie in het algemeen.

-  trachten de participatie van de ouders te vergroten, het gevoel te versterken om deel uit te maken van de sportclub.

Deze lijst is niet limitatief en individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld.

Alle behandelde onderwerpen worden doorgegeven aan het bestuur, die dan op haar beurt feedback kan geven om zo  voor een goede wisselwerking tussen alle partijen te zorgen.

 

Samenstelling

De raad bestaat uit leden die zich actief inzetten voor de club en vertegenwoordigen de club en niet het persoonlijk belang.   Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen bij een van de leden van raad of via e-mail.

Een of meerdere vertegenwoordiger(s) van het bestuur kunnen zetelen in de ouderraad.

Bij elke vergadering wordt een secretaris aangeduid die een verslag van de vergadering maakt.  Dit verslag wordt ook overgemaakt aan het bestuur.

 

Werking

De frequentie van vergaderen is variabel in functie van de te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen vinden bij voorkeur plaats tijdens een trainingsmoment van de zwemmers in de buurt van de training.

De vergadering verloopt via een op voorhand vastgelegde agenda.  Niet opgenomen punten kunnen na de agenda besproken worden.

Na elke vergadering wordt er een verslag gemaakt.  Het verslag van de vorige vergadering wordt bij de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.


Contact

De raad is te bereiken via e-mail: DDAT.ouderadviesraad@gmail.com