"เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันลูกศิษย์ตัวน้อย"
ครูฎายิน ลีลา