Biên bản làm việc nhóm

  • Thời gian: 8h - 12h,ngày 28/07/2011
  • Địa điểm: Trường đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thành viên:
        1.Cù Việt Hùng ( Trưởng nhóm )
        2.Vũ Thúy Hải ( Thư ký )
        3.Nguyễn Thị Hương
        4.Trần Thị Thanh Hường
        5.Nguyễn Tiến Trình
  • Mục tiêu: Thống nhất hình thức trình bày và nội dung các đề mục trong Website
  • Nội dung chính:
        Sau khi cả nhóm, đã họp và đưa ra các ý kiến khác nhau:
       
        1.Chọn công cụ hỗ trợ làm bài tập:

        +)Nguyễn Hương: đưa ra ý kiến muốn làm Web west, và cả nhóm sẽ thống nhất nội dung, hình thức trình bày trên Web west.

        +)Thúy Hải: đưa ra ý kiến muốn trình bày trên Pubblisher, và cho rằng đã học rồi nên làm trên đó dễ thực hiện hơn và lại giống như một trang Web thật.

        +)Thanh Hường và Tiến Trình: đưa ra ý kiến muốn trình bày trên Powerpoint, vì vừa dễ thực hiện, nhanh và giao diện thân thiện quen thuộc với mọi người. Đồng thời dễ dàng cho việc thuyết trình hơn.

        +)Cù Việt Hùng: đưa ra ý kiến làm trên Sites Google. Vì muốn cả nhóm sẽ thử áp dụng công nghệ mới vào dạy học; và vì thấy các nhóm khác chưa ai có ý tưởng làm trên Sites Google nên muốn thử sức với "Cái mới"; và quan trọng hơn cả là muốn thông qua việc thiết kế trang Web để: vừa học - vừa hành, đây sẽ là công cụ để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học, nâng cao kiến thức.

        Sau khi cả nhóm đưa ra ý kiến tranh luận, đã thống nhất thực hiện theo ý tưởng của Việt Hùng: Thiết kế bài tập trên Sites Google. Cả nhóm lại cùng nhau đưa ra ý kiến về các đề mục và nội dung quan trọng cần có trong trang Web.

        2.Nội dung cần trình bày trong Website:
       
        +)Cả nhóm thống nhất lấy phần: Lịch sử thế giới cận đại - Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới (trọng tâm là các cuộc cách mạng tư sản: Hà Lan, Anh, Mỹ, Pháp).

        +)Việt Hùng đưa ra ý kiến: Trang Web cần có Trang chủ, Các cuộc cách mạng và Tài liệu hỗ trợ.

        +)Thúy Hải đưa ra ý kiến: Cần có thêm phần Kiểm tra đánh giá, thư viện tài liệu tham khảo.
   
        +)Tiến Trình đưa ra ý kiến: Cần có thêm Phần kiểm tra đánh giá cho từng cuộc cách mạng và trong tài liệu hỗ trợ thì cần chia ra: hỗ trợ cho giáo viên và hỗ trợ cho học sinh.

        +)Thanh Hường đưa ra ý kiến: Cần có thêm mục Comment để mọi người vào đóng góp ý kiến; và trong mục Tài liệu hỗ trợ cần có thêm các tài liệu bên ngoài cả bằng tiếng Việt và Tiếng Anh cho học sinh giỏi tham khảo

        Cả nhóm thống nhất có:

   
        +Trang chủ: giới thiệu chung về trang Web và mục đích thiết kế trang Web

        +Giới thiệu chung: có Khái quát chung; Thông tin thành viên nhóm

        +
Các cuộc cách mạng: trình bày khái quát về 4 cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

        +Tài liệu hỗ trợ: có Tài liệu hỗ trợ giáo viên; Tài liệu hỗ trợ học sinh; Liên kết ngoài

        +Công cụ kiểm tra đánh giá: có bài Kiểm tra đánh giá về 4 cuộc cách mạng

        +Comment: đóng góp ý kiến của mọi người
       
        3.Phân công công việc:
        Sau khi họp nhóm, các thành viên thống nhất công việc như sau:

        
 Cù Việt Hùng

 -Thiết kế Website của nhóm (Kỹ thuật + Admin)
 -Tổng hợp và chỉnh sửa toàn bộ bài viết của nhóm
 -Làm các mục chính:
        +Trang chủ
        +Khái quát chung
        +Giới thiệu các thành viên nhóm
        +Liên kết ngoài
        +Mục Comment
        +Viết biên bản làm việc nhóm
 -Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

 Vũ Thúy Hải
 
-Làm về cách mạng tư sản Anh
        +Thiết kế mục: cách mạng tư sản Anh (post bài và tự chỉnh sửa bài trên Website)
        +Bài viết về cuộc cách mạng tư sản Anh
        +Tài liệu hỗ trợ giáo viên
        +Tài liệu hỗ trợ học sinh
        +Kiểm tra đánh giá

 Nguyễn Thị Hương
 
-Làm về cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
        +Thiết kế mục: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (post bài và tự chỉnh sửa bài trên Website)
        +Bài viết về cuộc chiến tranh
độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
        +Tài liệu hỗ trợ giáo viên
        +Tài liệu hỗ trợ học sinh
        +Kiểm tra đánh giá

 Trần Thị Thanh Hường
 
-Làm về cách mạng tư sản Pháp
        +Thiết kế mục: Cách mạng tư sản Pháp (Post bài và tự chỉnh sửa bài trên Website)
        +Bài viết về cuộc cách mạng tư sản Pháp
        +Tài liệu hỗ trợ giáo viên
        +Tài liệu hỗ trợ học sinh
        +Kiểm tra đánh giá

 Nguyễn Tiến Trình
 
-Làm về cách mạng tư sản Hà Lan
        +Thiết kế mục: Cách mạng tư sản Hà Lan (Post bài và tự chỉnh sửa bài trên Website)
        +Bài viết về cuộc cách mạng tư sản Hà Lan
        +Tài liệu hỗ trợ giáo viên
        +Tài liệu hỗ trợ học sinh
        +Kiểm tra đánh giá


Comments