O projekcie‎ > ‎

Efekty

Działania organizacji partnerskich dążące do stworzenia zarówno bazy badawczej najlepszych praktyk w zakresie pracy z danymi w Europie jak i modelu pracy z danymi, który powstał w efekcie tych badań uwzględniały szczególne warunki systemów oświaty funkcjonujących w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i na Litwie.

 • W każdym z języków partnerstwa powstała strona internetowa projektu, umożliwiająca wymianę treści merytorycznych oraz informacji bieżących związanych z realizacją projektu.
 • Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych praktyk w zakresie pracy z danymi w krajach partnerstwa i udostępniliśmy te informacje w ramach społeczności międzynarodowej.
 • Przygotowaliśmy badanie ankietowe, dzięki któremu szkoły mogły zidentyfikować swoje silne strony oraz obszary wymagające poprawy. Służyliśmy wsparciem w przeprowadzeniu tych badań przez zespoły ds. pracy z danymi uczestniczące w projekcie.
 • Doprowadziliśmy do powstania szkolnych społeczności do pracy z danymi w każdym z krajów partnerstwa. Zapewniliśmy pomoc i szkolenia dla Trenerów ds. pracy z danymi w każdym z tych krajów.
 • Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe oraz pomocnicze w języku każdego z krajów partnerstwa oraz wykorzystujemy rozmaite kanały komunikacji w celu dalszego ich upowszechnienia.
 • Pracujemy nad rozszerzeniem efektów projektu w krajach partnerstwa i całej UE poprzez udostępnianie informacji w ramach skoordynowanych działań promocyjnych.

Program doskonalenia zawodowego oraz badanie ankietowe zapewnia pracownikom sektora oświaty w Europie cały pakiet narzędzi pomocnych w rozwijaniu kompetencji pracy z danymi w celu poprawy wyników nauczania. Przeprowadzenie badania ankietowego umożliwia kierownictwu szkoły oszacowanie zakresu w jakim prowadzona jest praca z danymi w jego szkole oraz określenie zarówno mocnych stron w tym zakresie jak i obszarów wymagających poprawy. Kurs doskonalenia zawodowego może być prowadzony przez dowolną instytucję oferującą szkolenia w tej dziedzinie. Może on obejmować narzędzia, protokoły i ćwiczenia służące zespołom szkolnym do kreowania kultury wykorzystywania danych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących polityki, programów i praktyki dydaktycznej.

Ze względu na wycofanie się z udziału w projekcie partnera z Wielkiej Brytanii - Specialist Schools and Academies Trust, jego obowiązki zostały przejęte przez Public Consulting Group (PCG), tak by realizacja projektu odbywała się w sposób pewny i płynny oraz by zakończyła się zgodnie z harmonogramem. Aby w pełni wykorzystać doświadczenie i wiedzę zdobyte w trakcie wdrażania projektu PCG nasiliła starania na rzecz jego komercjalizacji i upowszechniania, doprowadziła także do powstania wartości dodanej poprzez dalsze dostosowanie kursu pracy z danymi, co służyło poszerzeniu bazy grupy docelowej oraz możliwości komercjalizacji, co przyczynia się do wzrostu trwałości efektów projektu DATAUSE.

PCG Polska podjęła się dodatkowych działań związanych z realizacją projektu mających na celu poprawę wyników pracy uczniów i nauczycieli poprzez: 

 • organizację "szkolenia dla trenerów" - warsztatu dla specjalistów z obszaru edukacji w Polsce, 
 • organizację pierwszych sesji nowej edycji kursu pracy z danymi, które odbyły się w Polsce we wrześniu i październiku 2012 r., 
 • opracowanie poprawionych materiałów kursowych w oparciu o przekazane przez szkolne zespoły ds. danych po realizacji kursów pilotażowych, sugestie uwzględniające potrzeby i oczekiwania polskiego rynku edukacyjnego,   
 • wzbogacenie kursu o studia przypadku przygotowane w oparciu o doświadczenia partnerów płynące z realizacji kursu pilotażowego,
 • wzbogacenie kursu o studia przypadku przygotowane w oparciu o doświadczenia partnerów płynące z realizacji kursu pilotażowego.