O projekcie‎ > ‎

Cele

Ogólnym celem projektu było doskonalenie kompetencji kierownictwa szkół w celu tworzenia szkolnych zespołów pracy z danymi, które będą pracowały z danymi na rzecz poprawy wyników edukacyjnych poprzez:
  • pomoc kierownictwu szkoły w sformułowaniu wizji pracy z danymi na rzecz poprawy wyników nauczania,
  • podnoszenie świadomości kierownictwa szkoły w zakresie maksymalizacji wykorzystania dostępnych danych,
  • budowanie kluczowych kompetencji do pracy z danymi, takich jak: formułowanie pytań, gromadzenie danych, analiza danych, planowanie działania oraz monitorowanie postępu, a także,
  • pomoc liderom szkolnym w wykorzystaniu danych do podejmowania świadomych decyzji związanych z polityką, programami i praktyką dydaktyczną oraz indywidualizacją procesu kształcenia.
Osiągnięciu tych celów służyła realizacja następujących celów cząstkowych:
  • zbadanie istniejącego stanu rzeczy w zakresie pracy z danymi w celu poprawy wyników nauczania,
  • przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego mającego za zadanie określić stopień wykorzystania danych w szkole,
  • przygotowanie oraz przeprowadzenie pilotażowego programu doskonalenia zawodowego dla szkolnych zespołów pracy z danymi oraz,
  • zorganizowanie doradztwa dla szkolnych zespołów w zakresie pracy z danymi przez cały czas trwania projektu.