Đào Tấn - Trầm hương các 


Tư liệu luận văn của Trần Hà Nam thu thập và xử lý  trên mạng 

TRẦM HƯƠNG CÁC DIỄN TRUYỆN ĐỆ NHỊ

ĐÀO TẤN

Chú giải: Phạm Phú Tiết 

Phiên âm và hiệu đính: Vũ Ngọc Liễn


Nhân vật:

 1. Thương Dung (Lão tướng, đại công thần)
 2. Vua Trụ
 3. Các quan triều
 4. Thần Nữ Oa
 5. Yêu Hồ Ly (sau nhập vào xác Đát Kỷ)
 6. Vân Trung Tử (Tiên phong đạo cốt)
 7. Tô Hộ
 8. Đát Kỷ
 9. Tùy nhi
 10. Địa Tạng
 11. Phật
 12. Hồn (Đát Kỷ)
 13. Nội thị
 14. Cung nga
 15. Thái Y
 16. Vưu Hồn , Bí Trọng
 17. Hoàng Phi Hổ
 18. Hoàng Minh
 19. Châu Kỷ
 20. Lũ yêu quái sau giả làm các tiên

Vào văn bản

 

Trang chủ

Về Đào Tấn

Về hát bội Bình Định

Giai thoại

TRẦM HƯƠNG CÁC:

Lớp 1 - 10

Lớp 11 - 16

Luận văn thạc sĩ của Trần Hà Nam