หน้าแรก

       ด่านตรวจพืชแม่สายเป็นด่านพรมแดน ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้รับการประกาศเป็นด่านตรวจพืชตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2529 โดยถือเขตศุลกากรแม่สาย เป็นเขตด่านตรวจพืชแม่สาย

      ด่านตรวจพืชแม่สาย เป็น 1 ใน 43 ด่านตรวจพืชทั่วประเทศที่มีความสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายพืช ตรวจสอบพืชและศัตรูพืช ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกัน  มิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม