Vedtægter

Vedtægter på islandsk

DANSK KVINDEKLUB

OG

HJÆLPE – OG REJSEFOND

LOVE

Vedtaget på Generalforsamling 13. april 2010

1.

Foreningens navn er DANSK KVINDEKLUB I ISLAND.

2.

Foreningens formål er:

1. At styrke sammenholdet mellem herboende danske kvinder og kvinder med anden tilknytning til Danmark.

2. At bevare det danske sprog, idet der tales dansk på møderne.

3. At afholde sammenkomster evt. med oplysende og kunstnerisk underholdning.

3.

Foreningen er upolitisk.

4.

Som medlemmer kan optages danske kvinder og kvinder med anden tilknytning til Danmark, midlertidigt eller fast bosatte i Island.

5.

Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal forelægges på et bestyrelsesmøde og enstemmigt vedtages på følgende bestyrelsesmøde.

6.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, der alle vælges ved afstemning på generalforsamlingen.

Formanden vælges særskilt for 2 år.

De andre bestyrelsesmedlemmer vælges for samme tidsrum, idet 2 afgår hvert år.

Bestyrelsens suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

2 revisorer vælges således, at 1 afgår hvert år.

7.

Foreningen afholder 4 møder årligt + generalforsamling.

Generalforsamlingen, hvortil indkaldes 14 dage før, skal afholdes i april, hvor nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor vælges. Evt. lovforslag og lovændringer vedtages, samt regnskabet forelægges.

8.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

9.

Evt. forslag til bidrag til velgørende formål skal vedtages af bestyrelsen.

10.

Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægges referatet fra det foregående møde til godkendelse.

11.

Ved opløsning af klubben vil evt. penge blive skænket til Barnaspítali Hringsins eller andre velgørende formål.

HJÆLPE - OG REJSEFONDEN

DANSK KVINDEKLUBS hjælpe – rejsefond blev oprettet på generalforsamlingen 1. februar 1962.

Grundfondet er kr. 45.000,00.

Halvdelen af overskud fra lotterier, samt gevinst på lodseddel nr. 03222 i Happdrætti Háskóli Íslands går til fondet. Ligeledes indkomst ved salget af mindekort udgivet af hjælpe - rejsefond.

I Dansk Kvindeklubs hjælpe – og rejsefond kan alle medlemmer søge hjælp i følgende situationer.

1. I sygdomstilfælde, som kræver behandling eller efterbehandling i udlandet.

2. Medlemmer, der i en længere årrække ikke har været i Danmark, kan få et tilskud til rejsen, evt. hele rejsen, som lån eller gave efter udvalgets skøn.

3. Ved forældres eller søskendes sygdom eller død kan fås lån til rejse.

4. Medlemmer kan i en her i Island opstået nødsituation få hjælp.

Rejsefonden kan desuden beslutte at støtte andre velgørende formål.

Bestyrelsen for fondet vælges på generalforsamlingen for 4 år ad gangen, kan og bør genvælges ifølge kendskab til administrationen,

Al hjælp søges ved henvendelse til udvalget, som består af 3 personer, den i øjeblikket siddende formand, kasserer samt bestyreren af fondet.

Udvalget afgør i hvert tilfælde, om hjælpen skal ydes som lån eller gave. Lånet tilbagebetales efter nærmere aftale og er en privat sag mellem udvalget og ansøgeren. Lån til længere tid, mere end 3 måneder, tilbagebetales med bankrenter.

Medlemmer som skylder hjælpe- og rejsefonden penge kan ikke søge om hjælp før gælden er betalt.

På generalforsamlingen i februar 1971 blev det vedtaget at vælge en suppleant, som tiltræder, når en af de øvrige i udvalget er fraværende.

I tilfælde af klubbens ophør går evt. penge til fondet til Styrktafélag lamaðra og fatlaðra.