ข่าวประชาสัมพ์ 


  คำขวัญโรงเรียนด่านซ้าย

มีประชาธิปไตย

ใฝ่คุณธรรม

นำวิชาการ

ประสานงานชุมชน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนด่านซ้าย

โรงเรียนด่านซ้ายน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม

นำวิชาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือ

ประเพณีพื้นบ้าน  สืบสานเอกลักษณ์ไทย