Thuận Pháo

     " Thuận Pháo là loại bố cuộc có rất sớm, trong các kỳ phổ xưa đời Minh ( Trung Quốc ) như " Thích Tình Nhã Thú " , " Quất Trung Bí " Đã ghi chép lượng khá lớn. Ngày nay lại xuất hiện thêm nhiều hệ phái và biến hóa mới . Người mới học phải thuần thục loại bố cuộc này là điều rất cần thiết. Dưới đây cha ra vài loại để giới thiệu với bạn đọc "

1 Thuận Pháo hoành Xa đối trực xa