Trung Pháo tuần hà Pháo đối Bình Phong Mã hữu Tượng ( Pháo đầu Pháo tuần hà đối với Bình Phong Mã lên Tượng phải )

1 : pháo 2 bình 5 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tấn 3 - mã 2 tấn 3
3 : xe 1 bình 2 - xe 9 bình 8
4 : chốt 7 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
5 : mã 8 tấn 7 - tượng 3 tấn 5
6 : pháo 8 tấn 2 - .......................

hình 7 


Hình 7 : Bên Đỏ Pháo trái lên tuần hà ý muốn thí chốt 3 chuyển qua bên phải đê hoạt động mã, phát triển hai cách đều nhau, bên Đen chủ yếu có mấy cách ứng phó như sau :

(1) bên Đen đi Pháo trái tuần hà

6 : ..........- Pháo 8 tấn 2
7 : chốt 3 tấn 1 - pháo 2 thoái 1
8 : chốt 3 tấn 1 - pháo 2 bình 8
9 : xe 2 tấn 5 - mã 7 tấn 8
10 : chốt 3 bình 2 

Bên Đỏ một Xe đổi hai quân, lời Chốt qua sông, hơi ưu thế 

(2) Bên Đen thí Chốt 3

6 : ............- chốt 3 tấn 1
7 : chốt 7 tấn 1 - tượng 5 tấn 3
8 : pháo 8 bình 7 - tượng 3 thoái 5
9 : xe 9 bình 8 - xe 1 bình 2
10 : xe 2 tấn 6

Bên Đỏ hơi tiên

(3) Bên Đen xe bình vào vị trí Tượng

6 : ..........- Xe 1 bình 3
7 : xe 9 tấn 2 - pháo 2 thoái 1
8 : chốt 3 tấn 1 - pháo 2 bình 7
9 : tượng 3 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
10 : pháo 8 bình 3 - pháo 7 tấn 4
11 : tượng 1 tấn 3 - xe 3 bình 2
12 : xe 2 tấn 6 

Bên Đỏ khá tốt
Ngoài 3 cách trên.Bên đen còn các cách ứng phó khác như: Pháo 2 tấn 2 , Pháo 8 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5 , Xe 1 tấn 1

Comments