Ngũ thất Pháo Tam Chốt đối Bình Phong Mã ( Pháo đầu Pháo 7 Chốt 3 đối với Bình Phong Mã )

1 : pháo 2 bình 5 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tấn 3 - mã 2 tấn 3
3 : xe 1 bình 2 - xe 9 bình 8
4 : chốt 3 tấn 1 - chốt 3 tấn 1
5 : mã 8 tấn 9 - chốt 1 tấn 1
6 : pháo 8 bình 7 - mã 3 tấn 2

hình 22 


Hình 22 : Loại bố cuộc này lưu hành đã hơn nửa thế kỷ, cho đến nay vẫn được các kỳ thủ ưa thích. Bên Đen tấn Chốt biên lên Mã, khống chế đường lên Mã biên và đường ra Xe dọc của bên Đỏ. Nước tiến Mã Phong tỏa Xe này rất thường gặp . Dưới đây xin giới thiệu vài cách biến hóa 

(1) Bên Đỏ đi hữu Mã bàn hà

7 : mã 3 tấn 4 - xe 1 tấn 3
8 : xe 2 tấn 6 - tượng 7 tấn 5
9 : pháo 7 bình 6 - xe 1 bình 4
10 : pháo 6 tấn 3 - mã 2 thoái 3
11 : xe 9 bình 8 - mã 3 tấn 4
12 : mã 4 tấn 6 - xe 4 tấn 1
13 : xe 8 tấn 7 - sĩ 6 tấn 5

Hai Bên thế quân bình , Bên Đỏ hơi tiên

(2) Bên Đỏ lên Xe ngang bên trái ( hình thức 1 )

7 : xe 9 tấn 1 - chốt 1 tấn 1
8 : chốt 9 tấn 1 - xe 1 tấn 5
9 : xe 2 tấn 4 - tượng 7 tấn 5
10 : xe 9 bình 4 - sĩ 6 tấn 5
11 : xe 4 tấn 5 - mã 2 tấn 1
12 : pháo 7 thoái 1 - pháo 2 tấn 5
13 : xe 4 thoái 2 - chốt 3 tấn 1
14 : pháo 5 thoái 1

Bên Đỏ nước tiên

(3) Bên Đỏ lên Xe ngang bên trái ( hình thức 2 )

7 : xe 9 tấn 1 - tượng 7 tấn 5
8 : mã 3 tấn 4 - chốt 1 tấn 1
9 : chốt 9 tấn 1 - xe 1 tấn 5
10 : xe 9 bình 4 - sĩ 6 tấn 5
11 : mã 4 tấn 6 - pháo 8 tấn 1
12 : pháo 7 thoái 1 - xe 1 bình 4
13 : mã 6 tấn 4 - pháo 2 thoái 1
14 : xe 2 tấn 3 - pháo 8 bình 6
15 : xe 2 tấn 6 - mã 7 thoái 8
16 : xe 4 tấn 5

Bên Đỏ hơi tốt

(4) Bên Đỏ lên Xe ngang bên trái (hình thức 3 )

7 : xe 9 tấn 1 - tượng 3 tấn 5
8 : xe 2 tấn 6 - xe 1 tấn 3
9 : xe 9 bình 6 - pháo 8 bình 9
10 : xe 2 tấn 3 - mã 7 thoái 8
11 : pháo 7 thoái 1 - sĩ 6 tấn 5
12 : chốt 5 tấn 1

Bên Đỏ hơi tốt

Comments