Quá Cung Pháo

1 : pháo 2 bình 6 - ...........

hình 68


hình 68 : Nước đi đầu tiên bình Pháo qua góc Sĩ gọi là " Quá Cung Pháo ". Về sau Đen có mấy cách ứng phó như : pháo 8 bình 5 , mã 8 tấn 7 , chốt 7 tấn 1 , lên Tượng , lên Mã biên. Bây giờ xin giới thiệu hai loại đầu :

(1) Đen đi Tả trung Pháo

1 : pháo 2 bình 6 - pháo 8 bình 5
2 : mã 2 tấn 3 - mã 8 tấn 7
3 : xe 1 bình 2 - mã 2 tấn 3
4 : mã 8 tấn 7 - xe 9 tấn 1
5 : xe 2 tấn 4 - chốt 5 tấn 1
6 : sĩ 6 tấn 5 - xe 9 bình 4
7 : chốt 7 tấn 1 - xe 4 tấn 5
8 : pháo 6 bình 4 - xe 1 tấn 1

Hai bên phải dè chừng nhau

(2) Đen lên Mã trong bên trái

1 : pháo 2 bình 6 - mã 8 tấn 7
2 : mã 2 tấn 3 - xe 9 bình 8
3 : chốt 7 tấn 1 - chốt 7 tấn 1
4 : mã 8 tấn 7 - mã 2 tấn 1
5 : tượng 3 tấn 5 - xe 1 tấn 1

hai bên bình tiên

Comments