Loại Lên Tượng

     " Nước đầu tiên lên Tượng, gọi là Phi Tượng Cuộc, phòng thủ kiên cố trước, rồi tấn công, đây là loại bố cuộc có hình thức ổn định vững chắc, rất phát triển trong 30 năm gần đây. Phương pháp ứng phó Phi Tượng cuộc có rất nhiều, lấy tên Tượng phải làm thí dụ, bên Đen có thể đi : Trung Pháo, Quá Cung Pháo, Sĩ Giác Pháo, Kim Câu Pháo, Tốt Để Pháo, lên Mã trong, lên Mã biên, tiến chốt, lên Tượng. Trong các loại trên thường sử dụng nhất là : pháo 8 bình 5 , pháo 8 bình 4, "

1 Phi Tượng đối tả Trung Pháo