Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại

Trang web bạn đang xem còn có tên ngắn gọn là " DanhThuCoTuong.tk " 
Liên hệ với " winbmooc@yahoo.com.vn , cothedoicuoc@gmail.com "  

" Khai cuộc là chủ đề lớn trong bộ môn cờ tướng cũng là giai đoạn hoạch định chiến lược cho toàn cuộc bàn cờ , vì vậy nó đóng vai trò quan trọng để giải quyết định sự thắng bại . Trải qua một thời gian dài phát triển, khai cuộc ngày nay dựa trên cơ sở của các trận thế cũ đã sáng tạo thêm nhiều sắc thái mới . Muốn học tập về khai cuộc hiện đại trong cờ tướng, người chơi buộc phải am tường các loại khai cuộc cổ điển . Phần này chúng tôi chủ yếu giới thiệu với các bạn yêu cờ các hình thức khai cuộc hiện đại, thông qua sự phát triển từ các trận thế khai cuộc cổ điển, nhằn giúp bạn đọc có một sơ đồ về các loại hình khai cuộc trong bộ môn cờ tướng hiện nay . "