Tập viết Từ, ngữ, mệnh đề và câu tiếng Anh

Sơ lược Ngữ, Mệnh đề, và mở rộng Câu (Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới)
 
 
Dangling sentences (Những câu "Râu ông này cắm càm bà nọ") (Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới)
 
Run-on sentences (Những câu "đọc đứt hơi mà chết")(Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới)
 
Sentence fragments (Những "mãng câu lấp lững") (Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới)
The choice of language (Lựa chọn ngôn từ) (Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới)
 
Inserts (Mở rộng câu)
 
 
ċ
Dangling_Mispl_Modifiers.zip
(96k)
Sonlam D,
May 13, 2011, 8:11 PM
ċ
OnLineSentenceFragments.zip
(90k)
Sonlam D,
May 13, 2011, 8:41 PM
ċ
Run-onsentences.zip
(8k)
Sonlam D,
May 13, 2011, 8:29 PM
ċ
soluocngu-menhde-vamorongcau.zip
(6k)
Sonlam D,
May 13, 2011, 8:12 PM
ċ
thechoiceoflanguage.zip
(5k)
Sonlam D,
May 13, 2011, 8:55 PM
Comments