Tài liệu luyện Nghe Tiếng Anh Trình Độ B (Chọn Lọc)

Xin Xem File gởi Kèm Trong Mục Attachments Bên Dưới.
Các File audio đi kèm: Xin click vào đây
Listening exercises:
     Lis file CD1
     Lis file CD2
     Lis file CD3
     Lis file CD4
     Part II
     Part IV
ċ
AnswerKeysofListeningPracticeMaterial.zip
(794k)
Sonlam D,
Apr 8, 2011, 8:49 AM
ċ
ExercisesofListeningPracticeMaterial.zip
(803k)
Sonlam D,
Apr 10, 2011, 12:35 AM
Comments