Đề cương Writing 1

     UBND TỈNH AN GIANG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: VIẾT 1 (Writing 1); Mã số: GSK504

2. Số tín chỉ, ngành, khối ngành học: 2 tín chỉ, áp dụng cho khối ngành ĐHSP Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh và ĐH Tiếng Anh.

3. Thông tin giảng viên:

- Tên giảng viên: Th.s. Đặng Quang Điểm

- Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm

- Điện thoại: 0939.042799; E-mail: dqdiem@agu.edu.vn hoặc dsonlam@gmail.com

- Tên người cùng giảng dạy: Ths. TRƯƠNG THỊ THANH NGA

- Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm

- Điện thoại: 0919.391070, E-mail: ttnga@yahoo.com

- Tên người cùng giảng dạy: Ths. VÕ THỊ NHIỆM

- Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm

- Điện thoại: 0919. 572506, E-mail: vtnhiem@agu.edu.vn

- Tên người cùng giảng dạy: Ths. Nguyễn Thị Xuân Bình

- Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm

- Điện thoại: ……………….., E-mail: ntxbinh@agu.edu.vn

4. Phân bổ thời gian: Lý thuyết 30 tiết.

5. Điều kiện tiên quyết:

- Học phần trước: Không áp dụng

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Về kiến thức: Học phần Writing 1 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc viết câu chủ đề, viết các ý bổ sung, ví dụ để hoàn thành một đoạn văn theo chủ điểm yêu cầu.

6.2. Về kỹ năng: Luyện kĩ năng viết, song song với phát triển ba kĩ năng nghe, nói và đọc.

6.3. Về thái độ: Sinh viên có nhận thức đúng về vai trò môn Viết đối với các kỹ năng nghe, nói và đọc hiểu tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tốt các việc được giao, tích cực, nhiệt tình, và hợp tác với các bạn trong các hoạt động của lớp.

7. Mô tả vắn tắt học phần:

Khoá học nhằm trang bị cho sinh viên: từ vựng theo chủ đề, cấu trúc từ, ngữ, câu, cách liên kết câu để viết đoạn văn; cách viết đoạn văn (câu chủ đề, phát triển ý, cách liên kết câu cho mạch lạc, rõ ràng, và câu tiểu kết).

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: ít nhất 75% số tiết trong khóa học.

- Bài tập: hoàn thành tất cả các bài tập được giao.

- Tự học: nghiên cứu các tài liệu viết và các bài văn mẫu.

- Khác: tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, phát biểu đóng góp vào bài giảng.

9. Đánh giá học phần: Gồm 2 phần: 50% điểm giữa học phần và 50% điểm cuối học phần.

       Điểm giữa học phần bao gồm:

- Tham gia đủ các buổi buổi học (vắng không quá 7 tiết trong khóa học): 10%

- Nộp đủ các bài tập về nhà: 10%

- Làm 1 bài kiểm tra giữa khoá: 20%

- Thảo luận và báo cáo: 10%

      Điểm thi kết thúc học phần: 50%

10. Thang điểm: Theo thang điểm 10, sau đó quy đổi thành thang điểm 4.

11. Nội dung chi tiết học phần                                                                                              

 

Nội dung

Số tiết

 

PHRASES

 

 1. Noun phrase
 2. Prepositional phrase
 3. Appositive phrase
 4. Absolute phrase
 5. Infinitive phrase
 6. Gerund phrase
 7. Participial phrase

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCE CONSTRUCTION     

 

1. Definition

2. Classification

2.1. Classified by meaning

 • Declarative sentences
 • Interrogative sentences
 • Imperative Sentences
 • Exclamatory Sentences

 

2.2. Classified by structure:

 • The Simple Sentence
 • The Compound Sentence
 • The Complex sentence

 

6

 

Chapter 1: ACADEMIC LIFE AROUND THE WORLD             

 

1.1. Exploring ideas

1.2. Developing cohesion and clarity

1.3. Writing the first draft

1.4. Revising for content and editing for form and evaluating your writing

 

6

 

Reviewing , Mid-term test 1

 

 

 

Chapter 4: IN THE COMMUNITY                                                            

4.1. Exploring ideas and building vocabularies: places to see and things to do

4.2. Developing cohesion and clarity: correct verbs to sentences, using: prepositions and pronouns “it” and “there”

4.3. Revising for content and editing for form: addressing an envelope

4.4. Expansion activities

 

6

 

Chapter 5: HOME                                                                                        

5.1. Before you write: discuss about parts of life

5.2. Using past tense, Combining sentences with Time words and Because

5.3. Revising and editing

 

6

 

Reviewing; Mid-term test 2

 

1

 

12. Tài liệu học tập:

12.1. Tài liệu chính:

Cheryl, P. and Margaret, K. S. 2007. Interactions 1 - Writing, Silver edition. McGraw Hill.

12.2. Tài liệu tham khảo:

- Savage A., Shafiei M. 2007. Effective Accademic Writing 1. Oxford University Press.

- Hogue, A. 2004. First Steps in Academic Writing (Lê Huy Lâm phiên dịch). Nxb Tp Hồ Chí Minh.

- Hà Văn Bửu. 2001. Patterns of English. Nxb Tp Hồ Chí Minh.

- websites: http://sites.google.com/site/dangquangdiem

 

13. Ngày phê duyệt:

14. Cấp phê duyệt:

 

 

 

Comments