Writing 1

 
 
Bài tập môn Writing 1 (Trích trong Interaction 1, Writing Book, 4th edition, từ bài 1 đến bài 5. Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới).
ċ
Baitapwriting1tronginteraction1writingbook4etubai1denbai5.zip
(27k)
Sonlam D,
May 15, 2011, 8:24 AM
Comments