Writing 1

 
 
Bài tập môn Writing 1 (Trích trong Interaction 1, Writing Book, 4th edition, từ bài 1 đến bài 5. Xem file gởi kèm trong mục Attachments bên dưới).