Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Thì Quá Khứ Hoàn Thành

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

 

 1. Cách thành lập:

 

S           had        V_pp        O

 

Đây là cách chia thì Quá khứ hoàn thành của động từ “watch”:

 

Thể khẳng định:

I

We

You

They

He

She

It

had

watched

a film.

 

Thể phủ định:

I

We

You

They

He

She

It

hadn’t

watched

a film.

 

Thể nghi vấn:

Hỏi:

Had

I

we

you

they

he

she

it 

watched

a film?

 

Trả lời khẳng định:

Yes,

I

we

you

they

he

she

it 

had.

had watched a film.

 

Trả lời phủ định:

No,

I

we

you

they

he

she

it 

hadn’t.

hadn’t watched a film.

 

*Thể rút gọn: “had not” = “hadn't”

 

2. Cách dùng:

2.1. Chỉ sự việc đã xảy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

VD: I had finished my homework by 10 pm last night. Tôi đã làm xong bài tập lúc 10 giờ tối đêm qua. 

 

2.2. Chỉ một sự việc đã xảy ra và đã hoàn tất trước khi một sự việc khác xảy ra. (Sự việc xảy ra trước được chia ở thì quá khứ hoàn thành, sự việc xảy ra sau được chia ở thì quá khứ đơn).

VD: When I came to his house yesterday, he had gone away. Hôm qua, khi tôi đến nhà anh ấy, anh ấy đã đi vắng rồi.

---

Comments