Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

 

1. Cách thành lập:

 

S         have     been     V-ing     O

              has

 

Đây là cách chia thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn của động từ “watch”:

 

Thể khẳng định:

I

We

You

They

have been

watching

a film.

He

She

It

has been

 

Thể phủ định:

 

I

We

You

They

haven’t been

watching

a film.

He

She

It

hasn’t been

 

Thể nghi vấn:

Hỏi:

Have 

I

we you

they

been

watching

a film?

Has 

he

she

it

been

watching

a film?

 

Trả lời khẳng định:

Yes,

I

we

you

they

have.

have been watching a film.

Yes,

he

she

it 

has.

has been watching a film.

 

Trả lời phủ định:

No,

I

we

you

they

haven’t.

haven’t been watching a film.

No,

he

she

it 

hasn’t.

hasn’t been watching a film.

 

2. Cách dùng:

Chỉ sự việc đã xảy ra trước đây, kéo dài tới lúc nói, và sau đó vẫn còn tiếp tục.

VD: I have been living in Rạch Giá City since 1998. Tôi đã sinh sống ở Thành phố Rạch Giá từ năm 1998.

        I have been living in Rạch Giá City for 12 years now. Tôi đã sinh sống ở Thành phố Rạch Giá tới nay được 12 năm rồi.

---

Comments