Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Những Động Từ Thông Dụng Có Giới Từ Đi Kèm

NHỮNG ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG CÓ GIỚI TỪ ĐI KÈM

 

Một số động từ tiếng Anh luôn luôn có giới từ riêng đi kèm. Nhưng vì chúng không theo quy luật nhất định, nên ta phải học thuộc lòng. Đây là các trường hợp thông dụng:

 

to be made of :                                       được làm bằng (chất liệu nào đó)

to prevent someone from doing something:       ngăn cản ai làm gì

to deal with :                                          giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)

to deal in :                                              buôn bán (cái gì)

to denounce against :                            tố cáo chống lại (ai)

to differ from :                                       bất đồng về

to fail in :                                                thất bại (trong một hoạt động hay khi làm gì)

to fall into :                                             bị rơi vào (một tình huồng nào đó)

to see off :                                              tiễn đưa (ai), từ biệt (ai)

to look at :                                              nhìn vào

to look after :                                         chăm sóc (ai)

to knock at :                                           gõ (cửa)

to listen to :                                            lắng nghe (ai)

to laugh at :                                            cười (cái gì)

to smile on :                                           (mỉm) cười (với ai)

to smile at :                                            cười chế nhạo (ai)

to move to :                                            dời chỗ ở đến

to part with :                                           chia tay ai (để từ biệt)

to shoot at :                                            bắn vào (một mục tiêu)

to take after :                                         trông giống với

to write (a letter) to (someone) :              viết (một lá thư) cho (ai)

to speak in (English) :                             nói bằng (tiếng Anh)

to watch over :                                       canh chừng

to keep pace with :                                sánh kịp, đuổi kịp

to talk to :                                              nói chuyện với (ai)

to sympathize with :                               thông cảm với (ai)

to apologize to someone for something :           xin lỗi ai về cái gì

to suffer from :                                       gánh chịu, bị (một rủi ro)

to suspect someone of something :          nghi ngờ ai về điều gì

to warn someone of something :              cảnh báo ai về điều gì

to travel to :                                           đi đến (một nơi nào đó)

to translate into :                                   dịch sang (một ngôn ngữ nào đó)

to search for :                                        tìm kiếm

to set up :                                               thành lập (một doanh nghiệp)

to shake with :                                       run lên vì (sợ)

to shelter from :                                     che chở khỏi

to set on fire :                                        phát hoả, đốt cháy

to point at :                                             chỉ vào (ai)

to pray to God for something :                cầu Chúa ban cho cái gì

to pay for :                                             trả giá cho

to join in :                                               tham gia vào, gia nhập vào

to take part in:                                       tham gia vào

to participate in :                                   tham gia

to get on a train/a bus/ a plane :               lên tàu hoả/ xe bus/ máy bay

to get in a taxi :                                       lên xe tắc xi

to fill with :                                             làm đầy, lắp đầy

to get to :                                                đến một nơi nào đó

to combine with :                                    kết hợp với

to contribute to :                                    góp phần vào, đóng góp vào

to agree with someone on (about) something : đồng ý với ai về cái gì

to aim at :                                               nhắm vào (một mục đích nào đó)

to arrive at :     đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như: nhà ở, bến xe, sân bay, .. )

                        to arrive in :      đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như: thành phố, quốc gia, ... )

to  break into :                                       đột nhập vào

to begin with :                                        bắt đầu bằng

to believe in :                                         tin tưởng ở

to belong to :                                          thuộc về

to think about :                                      nghĩ về

to give up :                                             từ bỏ

to rely on :                                              dựa vào, nhờ cậy vào

to insist on :                                           khăng khăng, cố nài

to succeed in :                                        thành công trong (hoạt động nào đó)

to put off :                                              trì hoãn, hoãn lại

to depend on :                                        dựa vào, tuỳ thuộc vào

to approve of :                                       tán thành về

to keep on :                                            vẫn, cứ, tiếp tục

to object to :                                           phản đối (ai)

to look forwad to :                                 mong đợi (điều gì)

to think of :                                            nghĩ ngợi về, suy nghĩ kỹ về

to confess to :                                        thú nhận với (ai)

to count on :                                           trông cậy vào

to worry about :                                     lo ngại về (cái gì)

---

Comments