Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Mẫu Câu: Not ....Until: Mãi Cho Tới Khi....Thì...

MẪU CÂU: NOT ... UNTIL

( Mãi tới khi ... mới ... )

 

Cách thành lập:

 

Mẫu câu 1a:

 

1       won't        V        until       S2        have      V_pp      O

                     (nm bỏ “to”)                        has

 

*Giải thích từ viết tắt: V (nm bỏ “to”) = V (nguyên mẫu bỏ “to”)

 

      VD: I won't take a rest until I have finished my housework. Mãi tới khi tôi làm xong công việc nhà tôi mới nghỉ ngơi.

                    Tom won't go to school until he has recovered from his sickness. Mãi tới khi Tom khỏi bệnh nó mới đi học.

 

Mẫu câu 1b:

 

S          won't          V          until        thời gian sắp tới

                          (nm bỏ “to”)

 

      VD: I won't return to my homeland until next Sartuday. Mãi tới ngày thứ bảy tuần tới tôi mới về quê.

           They won't come here until next Monday. Mãi tới ngày thứ hai tuần tới họ mới đến đây.

 

Ghi chú: Khi dịch thành ngữ trên sang tiếng Việt, ta phải dịch ngược. Mệnh đề phụ bắt đầu là chữ “until” đứng ở phía sau phải được dịch trước, rồi mới dịch tiếp mệnh đề chính đứng ở phía trước.

      VD: I won't leave this place until I meet the president.

              Mãi tới khi nào tôi gặp được ông chủ tịch thì tôi mới rời khỏi đây.

---

Comments