Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Mẫu Câu: It Takes....: Phải Mất....(Thời Gian)

MẪU CÂU : “IT TAKES ...”

(phải mất ... )

 

Đây là mẫu câu nói về thời gian

1. Cách đặt câu ở ngữ cảnh hiện tại:

 

It takes      (tác nhân)      thời gian       to_V      O

 

VD: It takes three days to repair this printer. Phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.

        It takes me three days to repair this printer. Tôi phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.

        How long does it take you to repair this printer? Bạn phải mất bao lâu mới sửa xong máy in này.

 

2. Cách đặt câu ở ngữ cảnh tương lai:        

 

It will take     (tác nhân)      thời gian       to_V       O

 

VD: It will take us a few days to fulfill our assignment. Chúng ta sẽ phải mất vài ngày mới hoàn tất nhiệm vụ được giao.

        How long will it take us to fulfill our assignment? Chúng ta sẽ phải mất bao lâu mới hoàn tất nhiệm vụ được giao?

 

3. Cách đặt câu ở ngữ cảnh quá khứ:

 

It took        (tác nhân)        thời gian         to_V       O

 

VD: It took three days to repair this printer. Đã phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.

        It took me three days to repair this printer. Tôi đã phải mất ba ngày mới sửa được máy in này.

        How long did it take you to repair this printer? Bạn đã phải mất bao lâu mới sửa xong máy in này?

---

Comments