BÀI BÁO CỦA DẠ NGÂNHOME

“Nếu tôi biết được điều gì đó có ích cho tôi nhưng có hại cho gia đình tôi, tôi sẽ duổi ngay chúng ra khỏi đầu tôi. Nếu tôi biết được điều gì đó có ích cho gia đình tôi nhưng lại không có ích cho Tổ Quốc tôi, tôi sẽ tìm cách quên nó đi. Nếu tôi biết được điều gì đó có ích cho Tổ Quốc tôi nhưng lại có hại cho Châu Âu và có hại cho loài người, tôi sẽ coi đó là một tội ác." ( Montesquieur)