STANOVY

Stanovy občanského sdružení Dámský klub ČVUT

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení se zakládá ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 2. Občanské sdružení nese název Dámský klub ČVUT.
 3. Sdružení je zájmovou nepolitickou organizací sdružující členky/členy na základě společného zájmu.
 4. Sídlem sdružení je: České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6 (dále ČVUT v Praze).

Článek 2

Vznik sdružení

 1. Sdružení jako právnická osoba bude nadále v právních vztazích vystupovat pod názvem Dámský klub ČVUT a je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky.

Článek 3

Cíle činnosti sdružení

 1. Organizování odborných, kulturních a společenských akcí.
 2. Aktivity za účelem pomoci zaměstnankyním a studentkám z ČVUT v Praze v rámci možností Dámského klubu ČVUT.
 3. Podpora aktivit ČVUT v Praze ve vztahu k pracovním a studijním podmínkám zaměstnanců a studentů.
 4. Osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti o studium na ČVUT v Praze.
 5. Pomoc handicapovaným na ČVUT v Praze.
 6. Výměna zkušeností, vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a setkávání s význačnými osobnostmi, zejména ženami.
 7. Spolupráce s dalšími subjekty podobného zaměření činnosti.
 8. Poskytnutí prostoru pro přátelská setkávání členek/členů.
 9. Podpora dobrého tvůrčího i komunikačního prostředí na ČVUT v Praze.

Článek 4

Trvání sdružení

 1. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Článek 5

Členství ve sdružení

 1. Řádnou členkou /řádným /členem sdružení Dámský klubu ČVUT může být každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, a jejíž předmět činností není v rozporu s cíli sdružení. Řádným členem mohou být i právnické osoby.
 2. Členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. označení, že se jedná o přihlášku za členku/člena sdružení,
  2. prohlášení přihlašovatelky/přihlašovatele, že byl/a seznámen/a s obsahem stanov,
  3. datum a vlastnoruční podpis přihlašovatelky/přihlašovatele.
 3. Roční členský příspěvek činí 100,- Kč.
 4. Členství ve sdružení zaniká:
  1. zánikem právnické osoby, která je členem, nepřejde-li členství na jejího právního nástupce, eventuelně smrtí členky/člena,
  2. na základě písemné výpovědi členství ve sdružení doručené předsednictvu,
  3. nezaplacením povinného příspěvku ani v prvé náhradní lhůtě poskytnuté členkám/členům sdružení předsednictvem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než dva měsíce od obdržení výzvy.
 5. Sdružení vede seznam členů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Článek 6

Práva a povinnosti členů

 1. Členka/člen sdružení Dámského klubu ČVUT má právo zejména:
  1. volit prostřednictvím valného shromáždění orgány sdružení a být do těchto orgánů volena/volen,
  2. účastnit se valného shromáždění, hlasovat, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení a dostat odpověď, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valného shromáždění. Členka/člen sdružení má dále právo podávat návrhy a protinávrhy. Každá členka/každý člen sdružení má jeden hlas.
  3. podílet se na činnosti sdružení,
  4. minimálně jedna třetina oprávněných členek/členů sdružení může požádat představenstvo o svolání mimořádného valného shromáždění k projednání navrhovaných záležitostí, popř. požadovat zařazení záležitosti na pořad jednání valného shromáždění,
  5. účastnit se akcí pořádaných sdružením,
  6. být informován/a o činnosti sdružení a jeho hospodaření.
 2. Členka/člen sdružení má tyto povinnosti:
  1. jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů sdružení
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svým jednáním nenarušovat činnost sdružení, vyvarovat se činnosti poškozující sdružení na veřejnosti i mezi jeho členy a přispívat k dobrému jménu sdružení,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  5. platit pravidelně členský příspěvek.

Článek 7

Orgány sdružení

 1. Organizační strukturu sdružení Dámský klub ČVUT tvoří:
  1. valné shromáždění členů/členek,
  2. předsednictvo,
  3. kontrolorka/kontrolor účtu.

Článek 8

Valné shromáždění

 1. Nejvyšším výkonným orgánem sdružení je valné shromáždění.
 2. Valné shromáždění sestává ze všech členek/členů sdružení Dámský klub ČVUT. Valné shromáždění rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se sdružení a jeho činnosti a schází se dle potřeby. Svolává je předsednictvo sdružení. Termín, místo a program jednání valného shromáždění oznámí členkám/členů prostřednictvím elektronické pošty a současně termín, místo a program jednání zveřejní na webových stránkách sdružení. Učiní tak minimálně 14 dní před jeho konáním.
 3. Předsednictvo je povinno svolat valné shromáždění, požádá-li o to alespoň třetina členek/členů sdružení, nejpozději do šesti týdnů ode dne doručení žádosti o její svolání.
 4. Valné shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.
 5. Valné shromáždění rozhoduje zejména o změnách stanov, přijetí usnesení a všech dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování. Valné shromáždění může přenést rozhodování v některých otázkách na předsednictvo. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek/členů sdružení.
 6. Jednání valného shromáždění řídí předsedkyně/ předseda předsednictva, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedkyně/místopředseda. O jednání valné hromady se pořizuje zápis. Hlasovací právo členů sdružení je přímé, nepřenosné a je projevem jejich vlastního svobodného rozhodnutí.
 7. Valné shromáždění na návrh předsednictva může zvolit čestné členky/členy Dámského klubu ČVUT. Písemné doporučení podává předsednictvu členka/člen sdružení. Čestné členství může být uděleno členkám/členům, kteří se významně zasloužili o rozvoj činnosti sdružení anebo pomohli v uskutečňování cílů sdružení. Čestná členka/člen má právo podílet se na činnosti sdružení a na jednání valného shromáždění a je zproštěna/zproštěn povinnosti platit členské příspěvky.
 8. Valné shromáždění je svoláváno 1x ročně.

Článek 9

Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení Dámský klub ČVUT. Předsednictvo je voleno na dobu jednoho (1) roku, přičemž opětovná volba je možná.
 2. Předsednictvo má tři (3) členy, kteří ze svého středu zvolí předsedkyni/předsedu , místopředsedkyni/místopředsedu.
 3. Předsednictvo řídí činnost sdružení Dámský klub ČVUT mezi konáním valného shromáždění a mezi jeho pravomoci náleží především:
  1. plnění usnesení valného shromáždění, rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci jednání valného shromáždění a schvalování vnitřních řádů sdružení,
  2. b) hospodaření s majetkem sdružení,
  3. projednávání stížností členek/členů sdružení,
  4. svolávání, organizování a řízení řádných i mimořádných zasedání valného shromáždění,
  5. příprava podkladů pro zasedání a jednání valného shromáždění,
  6. přijetí ev. ukončení členství,
  7. uzavírání smluv,
  8. vydávání vnitřních předpisů.
 4. Předsednictvo je na požádání povinno předložit veškeré vyžádané podklady o své činnosti a činnosti sdružení kontrolorce/kontrolorovi účtu a valnému shromáždění.
 5. Předsedkyně/předseda samostatně nebo dva další členové předsednictva společně jsou oprávněni zastupovat sdružení v jednáních s jinými subjekty a uzavírat dohody, pokud jejich sjednání nepodléhá souhlasu valného shromáždění.
 6. Podepisování za sdružení probíhá tak, že předsedkyně/předseda samostatně nebo dvě/dva další členky/členové společně připojí svůj podpis k názvu sdružení Dámský klub ČVUT nebo otisku jeho razítka.
 7. Členství v předsednictvu nebo výkon funkce zaniká:
  1. odvoláním valným shromážděním,
  2. zánikem sdružení,
  3. odstoupením,
  4. ukončením členství v Dámském klubu ČVUT,
  5. ukončením funkčního období.

Článek 10

Kontrolorka/kontrolor účtu

 1. Kontrolorka/kontrolor účtu je kontrolním orgánem sdružení Dámský klub ČVUT. Kontrolorka/kontrolor je volen valným shromážděním na dobu tří (3) let, přičemž opakovaná volba je možná.
 2. Do pravomoci kontrolorky/kontrolora náleží zejména:
  1. kontrola činnosti předsednictva, jakož i činnosti Dámského klubu ČVUT, zejména stavu hospodaření a plnění sjednaných zásad správy společného majetku,
  2. vyjadřovat se k roční uzávěrce a návrhu rozdělení zisku či úhradu ztráty Dámského klubu ČVUT,
  3. vyžadovat od předsednictva jakékoliv informace o hospodaření sdružení,
  4. vyžadovat nápravu nedostatků v činnosti předsednictva.
 3. Funkce kontrolorky/kontrolora je neslučitelná s funkcí v předsednictvu sdružení Dámský klub ČVUT. Kontrolorka/kontrolor účtu se zodpovídá pouze valnému shromáždění.
 4. Ze své funkce může kontrolorka/kontrolor účtu odstoupit. V takovém případě je předsednictvo povinno svolat valné shromáždění za účelem volby nové kontrolorky/nového kontrolora účtu, a to nejdéle do třiceti (30) dnů poté, co obdrželo oznámení o rezignaci. Stejný postup platí i v případě, že kontrolorka/kontrolor účtu nemůže z vážných důvodů funkci vykonávat.

Článek 11

Majetek sdružení, hospodaření sdružení

 1. Sdružení Dámský klub ČVUT hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Příjmy sdružení jsou tvořen zejména:
  1. příspěvky členek/členů sdružení,
  2. dary fyzických či právnických osob, dotacemi a granty,
  3. příjmy z vlastní činnosti sdružení (příjmy z pořádání společenských akcí apod.),
  4. příležitostnými příjmy (např. vstupné, výdělek z bazaru apod.),
  5. doplňkově z jiných zdrojů.
 3. Majetek sdružení Dámský klub ČVUT lze použít pouze k účelům, které jsou v souladu s cíli činnosti sdružení uvedenými v jeho stanovách. Z majetku sdružení se hradí i výdaje na vlastní činnost, zejména na materiální zajištění. S majetkem lze hospodařit v souladu s obecně závaznými předpisy.
 4. Peněžní prostředky sdružení budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu určeného předsednictvem sdružení. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat pouze předsedkyně/předseda společně s místopředsedkyní/místopředsedou. Při nakládání s peněžními prostředky jsou tyto osoby vázány schváleným rozpočtem a obecně platnými zásadami.
 5. Za hospodaření sdružení Dámský klub ČVUT odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valnému shromáždění zprávu o hospodaření. Tato zpráva je uveřejněna na webových stránkách sdružení a je k nahlédnutí v sídle sdružení.
 6. Pokladnu sdružení vede třetí (3.) členka/člen předsednictva. Pokladní hotovost nesmí přesáhnout částku 10 000,- Kč. V případě, že pokladní hotovost přesáhne tuto částku, musí být prostředky přesahující stanovený limit uloženy na bankovní účet.

Článek 12

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
 2. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje valné shromáždění. Předsedkyně/předseda předsednictva sdružení, popřípadě jiná osoba, kterou určí valné shromáždění, tuto skutečnost oznámí do 15 dní Ministerstvu vnitra ČR.
 3. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání, které se řídí rozhodnutím valného shromáždění. Likvidátora v případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje a odvolává předsednictvo.
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí předsednictva.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 1. O veškerých změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje valné shromáždění sdružení Dámský klub ČVUT.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valného shromáždění vydat organizační a jednací řád sdružení.
 3. Sdružení má právo v souladu a cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 4. Změny stanov musí být oznámeny Ministerstvu vnitra ČR do 15 dnů ode dne jejich schválení. K tomuto oznámení se připojuje ve dvojím vyhotovení text příslušné změny.
 5. Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky

V Praze dne 6. listopadu 2008 • Tyto stanovy vytvořila: Ing. Marie Havlíčková - zmocněnec pro jednání za Dámský klub ČVUT
 • Členky přípravného výboru: Ing. Marie Havlíčková, Ing. Adéla Chrastinová, PhDr. Vivienne Soyková, Ing. Libuše Deylová
 • Ke stažení: Stanovy občanského sdružení Dámský klub ČVUT ke stažení v příloze (formát pdf)Ċ
Damsky Klub,
22. 10. 2009 12:56
Comments