PODPORUJEME‎ > ‎

Ženy a věda SÚ AV ČR

Založení Národního kontaktního centra Ženy a věda (NKC-ŽV) Sociologického ústavu AV ČR v roce 2001 vycházelo z přesvědčení, že se genderová problematika a otázky, spojené s rovnými příležitostmi dosud v oblasti vědy a výzkumu nijak výrazně nepromítly. Svou činností se NKC-ŽV snaží pozitivním způsobem tuto situaci ovlivnit hned ve dvou základních liniích.
První je podpora badatelek v účasti na výzkumu, podpora rovných příležitostí pro ženy a muže a obecně podpora mladých lidí ve vědě a výzkumu, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik.
Druhou linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového hlediska, související s otázkami produkce vědění, moci a genderu.
NKC-ŽV realizuje projekty Infomat, Bariéry nebo Noc vědkyň a vědců.
NKC-ŽV také publikuje vlastní informační newsletter a online časopis Kontext: časopis pro gender a vědění.
Dále organizuje workshopy a konference tematizující postavení žen a mladých lidí ve vědě a výzkumu.

Webové stránky NKC-ŽV: http://www.zenyaveda.cz/
Kontakty: http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=7


Spolupráce


Článek a fotografie ze společného semináře "Nahlédnutí do vědy zadními vrátky", pořádané dne 25. 5. 2009 na půdě rektorátu ČVUT v Praze.
 
Organizátorem besedy byl Dámský klub ČVUT, Oddělení pro vědu a výzkum RČVUT a Sociologický ústav Akademie věd ČR.Publikace - ke stažení


Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy

(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

V roce 2005 zahájilo NKC-ŽV projekt Talentky.
Cílem bylo představovat badatelky, které stojí na začátku své vědecké dráhy, mají za sebou první úspěchy a před sebou otevřenou budoucnost. Naším cílem proto nebylo vytvořit výběr ojedinělých profilů talentovaných odbornic, které by jako výjimky vyčnívaly nad ostatními.
Dámský gambit je souborem vyprávění o tom, jak se žije mladým ženám, které se vědě s úspěchem věnují.


Vlastní pokoj: 10 pohledů

(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Kniha rozhovorů s úspěšnými ženami české vědy, vychází z projektu Žena měsíce, zahájeného v roce 2002.
Hlavní snahou tohoto projektu bylo zviditelnit vědkyně, které dosahují význačných úspěchů ve svém oboru. Bylo pro nás důležité mapovat přínos  žen vědě v České republice a představit zkušenost některých z nich. Zároveň jsme chtěly ukázat mladým vědkyním, co to znamená dělat vědu z hlediska těch, kterým se podařilo prolomit skleněný strop, jak vědu žijí, jaké jsou jejich životní osudy. Předpokládaly jsme také, že se dozvíme více informací o tom, jakým způsobem deformoval vědu bývalý politický režim a jaké strategie přežití lidé ve vědě vyvíjeli a jak se vědní prostor změnil po roce 1989 očima těch, které ho již také samy formují.


CESTY LABYRINTEM o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování

(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Jak propojovat soukromý a pracovní život? Jak soukromí od práce oddělit? Existují nějaká specifika ve vědě a výzkumu?
Na tyto a jiné otázky reaguje nová publikace NKC-ŽV Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování, která volně navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v roce 2005. Popularizujícím způsobem se věnuje v poslední době hodně diskutovanému tématu skloubení práce a soukromí se specifickým zaměřením na vědu a výzkum a nabízí nejen teoretické argumentace, ale i přehledný popis stávající legislativní a grantové situace v ČR. osm. 2001 - 2008: Národní kontaktní centrum - ŽENY A VĚDA

(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Publikace osm mapuje aktivity Národního kontaktního centra od jeho založení. Ve společné publikaci reflektujeme to, co pro nás znamená působit na poli prosazování genderové rovnosti, podpory žen a začínajících vědců a vědkyň i v oblasti vědních studií a také jak vnímáme dopady či jaké jsou výsledky této činnosti.
V pěti oddílech máte možnost se seznámit s tím, jakými způsoby promýšlíme a rozvíjíme naši činnost. V úvodní části zasazujeme problematiku postavení žen ve vědě do širšího rámce současných proměn výzkumného a vysokoškolského prostředí. Vyrovnáváme se s výtkami, že feminismus nepatří do vědecké práce, a ukazujeme, že feministické přístupy mají v akademii své místo. Představujeme konkrétní projekty zaměřené na akademickou obec, rozvíjení teoretických bádání ve (feministických) vědních studiích, na širší veřejnost, vědní politiky domácí i ty, které se rozvíjí v mezinárodním kontextu.

 
Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu - Monitorovací zpráva za rok 2008
(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Počet žen, které pracují ve vědě, je nízký (25 %). ČR v tomto ohledu zaostává jak za průměrem EU, tak ve srovnání s novými členskými státy. Navíc od roku 2001 zůstává podíl vědců vůči vědkyním na stejné úrovni. V české vědě také panuje vysoká míra horizontální a vertikální segregace. Jak na tuto situaci reagují jednotlivci a instituce?
Postavení žen ve vědě se pomalu stávají tématem, kterému státní, výzkumné a vědecké instituce začínají věnovat pozornost. Nejedná se ale zdaleka o pozornost zvýšenou, respektive adekvátní. Prosazení tématu v základních koncepčních programech vědních politik je ale minimální, ne-li žádné...


 
RE-CLAIMING A POLITICAL VOICE: WOMEN AND SCIENCE IN CENTRAL EUROPE
(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Publikace představuje  téma ženy a věda v případových studiích o České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku.  Autorky navazují na předcházející zprávu Waste of talents: turning private struggles into a public issue, která sledovala postavení žen v zemích východní a střední Evropy, v té době nových členských státech EU.
Aktivity ženských organizací, postupné pronikání žen na univerzity i do akademických pozic v první třetině 20. století narušil komunistický režim, který petrifikoval genderovou nerovnost v oblasti vědy i v celé společnosti. Ženy - i když byly nyní ve vědě početnější - zastávaly hůře odměňované pozice a měly omezený přístup k technickému vybavení. Komunismus také zcela utlumil aktivity občanského sektoru, téma ženy ve vědě si tak musí znovydobýt svoje místo mezi veřejně-politickými problémy dneška.

 
Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt
(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Tato publikace je inspirovaná příspěvky, které zazněly na mezinárodní historicky orientované konferenci Women Scholars and Institutions, kterou v červnu 2003 zorganizovalo Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science.
Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR zorganizovalo v rámci této konference sekci nazvanou Gendered Knowledge: the Reshaping of ‘Normal’ Science. Tato publikace je výsledkem následné spolupráce panelistek a organizátorek sekce a zároveň vychází z koncepce centra.

 
TRANS/FORMACE: GENDER, VĚDA A SPOLEČNOST
(klikněte na obrázek vlevo pro stažení pdf souboru)

Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu WS Debate a svým zaměřením přispívá k diskusi o postavení žen v české vědě.
Problematiku rovných příležitostí pro muže a ženy nepředstavuje tradičním prizmatem nedostatku lidských zdrojů a důležitosti žen pro ekonomický rozvoj Evropy, i když tyto dva aspekty jsou samozřejmě klíčové z hlediska prosazování otázky rovnosti mužů a žen na politické úrovni. Co je důležité, problematiku zasazuje do širších rámců historického a sociálně-ekonomického rozvoje, což umožňuje uchopit problém nízkého zastoupení žen ve výzkumu a vývoji v rámci celospolečenského nastavení rolí žen a mužů a poukázat na poměrně krátké trvání tohoto uspořádání rolí, které však většina z nás vnímá jako „tradiční“ a neměnné.
Publikace je k dispozici v tištěné verzi zdarma na Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR.


Další publikace na adrese: http://www.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=8

Comments