Dahapara Jagat Bandhu Dham-AnusthanMala
 

Home | AnusthanMalaReach Us | Contact Us | Photo Gallery | History | Sitemap  | Life History

 

 Anusthan Mala  

( Program in  Sree Dham Dahapara )


  • Sri Sri Pravu Jafat Bandhu Birthday Festival   - sita Nabami Tithi
  • Srimoth Haridas Bramhachari Tirobhab Tithi - krishna churthi, Udaya Astha Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sri Sri Guru Purnima - Udaya Astha Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sr Sri Jhulan Purnima -Asthaprahar byapi Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sri Sri Niyam Sseba Kaal -One month long starting two days aftar Bijaya Dasami
  • Srimoth Bandhu Kishore  Bramhachari Tirobhab Tithi -Udaya Astha Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sri Sripadkunja  dasjir Subha Abhirbhab Tithi -Udaya Astha Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sr Sri Maagi Purnima - Asthaprahar byapi Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.
  • Sri Sri Dol Purnima - Asthaprahar byapi Sri Sri Mahanaam Maha Kirtan.