Mahanam Mahakirtan

Haripurush Jagadbandhu Mahauddharan
Chari-Hasta Chandraputra Ha-kit-patan
(Prabhu Prabhu Prabhu Hey)(Anantanantamay)