DAF YTV-2300 [wb 3.60m]YTV-2300 (wb 3.60 m 4x4)
, Trekker, 100 kN

YTVL-2300, Trekker, 100 kN, Les

YTH-2300, Trekker, 100 kN, PTO en hydraulische installatie

YTHL-2300, Trekker, PTO en hydraulische installatie, Les

YTS-2300

YTSL-2300Subpagina''s (2): DAF YTH-2300 DAF YTV-2300