STATUTUL ASOCIAŢIEI
„ CLUB DACIA SPORT,,


Art. 1.

 1. Membrii Asociaţiei sunt persoane fizice sau juridice, romane sau străine, care au adoptat prezentul statut in conformitate cu Legea nr. 21/1924.

 2. Prezentul statut este modificat si completat in conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fondaţii.

Capitolul I
Art. 2. DISPOZIŢII GENERALE
In scopul promovării si apărării intereselor economice, juridice, tehnice, culturale, sportive ale deţinătorilor de vehicule marca Dacia Sport, la iniţiativa noastra, in Adunarea Generala de constituire din data de xx yyy 2010, s-a hotărât constituirea unei Asociaţii cu personalitate juridica, non profit care sa funcţioneze potrivit prevederilor prezentului statut si conform Ordonanţei nr. 26/2000.


Capitolul II: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SCOPUL, SEDIUL, DURATA

Art. 3. DENUMIREA
Denumirea Asociaţiei este :„ CLUB DACIA SPORT,,

Art. 4. FORMA JURIDICA

Asociaţia este persoana juridica romana si isi desfăşoară activitatea respectând prevederile legislaţiei romane in vigoare, precum si prevederile prezentului statut.
 1. Asociaţia „ CLUB DACIA SPORT,, este Asociaţia deţinătorilor si restauratorilor de vehicule marca Dacia Sport, este apolitica, fara activitate sindicala non profit, cu personalitate juridica.

Art. 5. SCOPUL ASOCIAŢIEI

  • Scopul Asociaţiei,, CLUB DACIA SPORT,, este de a promova si încuraja conservarea, restaurarea si utilizarea vehiculelor Dacia Sport in condiţii istorice si tehnice corecte.

  • In conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1700/2005, vehiculele istorice sunt cele pentru care perioada trecuta de la încetarea fabricatiei tipului respectiv de vehicul (care a utilizat acelasi tip de caroserie si acelasi tip de motor) este de cel putin 30 de ani. Vehiculele istorice pot fi originale, restaurate si reconstruite, sens în care detinatorii lor vor obtine un atestat de vehicul istoric, emis de catre autoritatea nationala a FIVA (Federatia Internationala a Vehiculelor Istorice) în România, Retromobil Club România. Pentru vehiculele istorice, Registrul Auto Român elibereaza CIV daca vehiculul detine un atestat de vehicul istoric si daca el corespunde în ceea ce priveste verificarea starii tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data fabricatiei. Registrul Auto Român mentioneaza în CIV eliberate vehiculelor istorice textul «Vehicul istoric». Totusi, daca Registrul Auto Român constata ca un vehicul cu atestat de vehicul istoric nu îndeplineste conditiile necesare pentru încadrarea în aceasta categorie, nu elibereaza CIV. De asemenea, tot pe baza atestatului de vehicul istoric se va înscrie textul «Vehicul istoric» si în CIV deja eliberate pentru vehiculele istorice înmatriculate în România. Vehiculele istorice sunt conservate pentru interesul tehnic si istoric corect, nefiind utilizate ca mijloace de transport zilnic.

  Art. 6 SEDIUL ASOCIAŢIEI
  6.1. Sediul central al Asociaţiei este in Brasov, str. Mierlei nr. C15

  Art 7 DURATA ASOCIAŢIEI
  7.1. Asociaţia „ CLUB DACIA SPORT,, se constituie pe o durata nelimitata.

  Capitolul III ACTIVITATEA SI SCOPURILE ASOCIATIEI


  Art. 8. ACTIVITATEA ASOCIATIEI


  8.1. Asociaţia , CLUB DACIA SPORT,, are ca obiect de activitate:

  • Sa informeze si sa cultive interesul pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic in cadrul manifestărilor organizate de Asociaţie.

  • Conservarea vehiculelor din Romania si din strainatate prin acţiuni de informare a deţinătorilor de vehicule asupra valorii tehnice si culturale pe care acestea o reprezintă in cadrul patrimoniului tehnic national si universal.

  • Sa stabilească si sa dezvolte relaţii de colaborare cu organizaţii interne si internaţionale cu acelaşi profil, cu asociaţii, cluburi, federaţii si muzee de specialitate, precum si cu alti parteneri de profil, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu statutul si reglementările F.I.V.A. Asociaţia va asista, la cerere, evenimentele organizate de Membri Afiliaţi cărora le va oferi consultanta de specialitate.

  • Sa colaboreze cu autorităţi si instituţii publice, membri afiliaţi si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice in vederea imbunatatirii cadrului legislativ relativ la vehiculele istorice.

  • Acordarea de asistenta tehnica si logistica asociaţiilor similare din străinătate care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul României sau Membrilor Afiliaţi, la solicitarea expresa a acestora.

  • Realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de: activitatea Asociaţiei, aspecte ce tin de restaurare, conservare, reparare, piese de schimb, istoria automobilului , etc, in colaborare cu orice entitati mass-media.

  • Acordarea de consultanta pentru constituirea unui lot national de vehicule istorice in vederea participării la manifestări de gen din străinătate.

  • Asociatia va sprijini comunicarea si colaborarea cu asociatii similare din tara si străinătate.

  • Asociatia va constitui o arhiva in care va stoca date cu privire la vehicul, si va elibera certificate de originalitate.

  Art.9.Asociatia va stabili anual un calendar al manifestarilor organizate in scopul promovarii scopurilor asociatiei. La aceste manifestari pot participa membrii asociatiei sau persoane din afara acesteia care au primit aprobarea prealabila a Consiliului Director.

  Capitolul IV: ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

  Art. 10.Organele de conducere al e societatii sunt: ADUNAREA GENERALA si CONSILIUL DIRECTOR.


  Art. 11. ADUNAREA GENERALA


  11.1 Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei este organul suprem de conducere.
  11.2.Adunările Generale Ordinare au loc anual pana cel mai tarziu la data de 15 martie a anului in curs.
  Adunările Generale Extraordinare sunt convocate de către Preşedinte pe baza
  hotărârii Consiliului Director al Asociaţiei sau ori de cate ori este nevoie, prin
  hotărârea Consiliului Director adoptata cu majoritatea numărului membrilor ce-l compun, stabilind totodata prin acelasi vot care sunt problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale.

  • In cadrul Adunarii Generale au drept de vot numai membrii activi ai asociatiei. Hotărârile Adunării Generale se adopta cu minimum 51% din voturile exprimate de membrii activi prezenţi ai Asociaţiei. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Orice membru are dreptul de a imputernici in scris orice alt membru sa voteze in numele sau in cadrul adunarii generale. Au drept de vot membrii activi care au cel puţin 6 (sase) luni vechime in Asociaţie si au cotizatia platita la zi.

  • Adunarea Generala este legal constituita in prezenta ¼ din numărul membrilor. Daca la prima Adunare Generala legal convocata nu este întrunit acest număr, urmatoarea Adunare generala convocata in conditiile prezentului statut, cu cel putin 2 zile inaintea desfasurarii ei, va putea decide cu majoritatea simpla a celor prezenţi indiferent de numărul lor.

  • Presedintele Consiliului Director convoaca adunarea generala a asociatiei prin publicarea anuntului de convocare intr-un ziar cu difuzare la nivel national, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru desfasurarea acesteia, publicand totodata locul desfasurarii si ordinea de zi. De asemenea, cu cel putin 5 zile inaintea datei desfasurarii Adunarii Generale, Presedintele va convoca fiecare membru al asociatiei prin e-mail sau fax, confirmarile de primire urmand a fi pastrate 90 de zile de la data Adunarii generale.

  In acest scop, fiecare membru al asociatiei are obligatia de a indica Comitetului Director, in scris, adresa de e-mail sau nr. de fax la care urmeaza a fi convocat. Neindeplinirea acestei obligatii de catre fiecare membru, absolva Asociatia de orice obligatie de convocare a respectivului membru, cu exceptia convocarii prin publicitate. Schimbarea adresei de e-mail sau nr. de fax va fi notificata Asociatiei in termen de 5 zile de la producerea ei, dispozitiile prezentului alineat fiind aplicabile.

  • Adunarea Generala a Asociaţiei „CLUB DACIA SPORT,, are următoarele atribuţii principale:

  a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
  b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
  c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
  d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
  e) înfiintarea de filiale;
  f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
  g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
  h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.
  g) dezbate si aproba raportul de activitate al Comitetului Director si raportul Comisiei de Cenzori;

  • Adunarea Generala se Întruneşte la sediul Asociaţiei sau in orice alt loc indicat in anuntul de convocare.

  • Votul este deschis. Hotararile Adunării Generale sunt obligatorii pentru absolut toti membrii asociatiei. Preşedintele Consiliului Director desemnează Ia fiecare intrunire doi secretari, dintre membrii prezenti Asociaţiei, asistati de un avocat angajat de Comitetul Director, care vor verifica lista membrilor prezenţi sau reprezentanţi prin mandat scris si intocmesc procesul-verbal al Adunării Generale. Procesul-verbal se consemnează si va fi semnat de membrii consiliului director si persoanele care l-au intocmit.

  • Adunarea Generala alege: - Consiliul Director; Membrii Comisiei Tehnice; Membrii Comisiei Istorice; Membrii Comisiei Sportive; Membrii Comisiei de Cenzori; Trezorerierul.

  • Adunările Generale sunt prezidate de Preşedinte sau unul din membrii Consiliului Director al Asociaţiei.

  Art 12 CONSILIUL DIRECTOR


  12.1. Consiliului Director este constitut din 7 membri alesi de adunarea generala si conduce activitatea Asociaţiei, pe durata mandatului de 2 ani, cu drept de realegere pentru mai multe mandate.

  Art 13 MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

   Consiliul Director este format din:

  • Preşedinte;

  • Vicepreşedinte;

  • Vicepreşedinte;

  • Preşedintele Comisiei Tehnice;

  • Preşedintele Comisiei Istorice;

  • Preşedintele Comisiei Sportive;

  • Secretar General.

  • In cazul in care unul dintre membrii Consiliului Director nu isi poate continua activitatea pe o perioada de cel putin 3 luni, in cazul demisiei sau la cererea scrisa a acestuia, Consiliul Director va desemna un inlocuitor al acestuia dintre membrii activi, pana la sfarsitul mandatului Consiliului.

  Art. 14 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR


  14.1. Consiliul Director este organ deliberativ si isi desfăşoară activitatea in prezenta a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii sai. Hotărârile se iau cu majoritate simpla.
  din componenta sa.
  În exercitarea competentei sale, consiliul director:

  • prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

  • încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

  • aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

  • îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala;

  • aproba si incheie acorduri de afiliere cu asociatii similare din tara sau strainatate;

  • propune adunarii generale calendarul anual de manifestari;

  • stabileste calendarul anual de activitati al asociatiei si il propune spre aprobare adunarii generale;

  • organizeaza manifestarile cuprinse in calendarul anual al clubului;

  • incheie acorduri si conventii cu orice alta entitate cu care intra in raporturi juridice in vederea desfasurarii activitatii clubului;

  • editeaza pagina web a asociatiei, editeaza tipariturile facute in numele asociatiei, toate comunicatele de presa legate de activitatea asociatiei;

  • aproba cererile de inscriere in asociatie si stabileste in conformitate cu statutul lista membrior cu drept de vot inaintea fiecarei adunari generale;

  • stabileste atributiile fiecarui membru al sau, pentru trezorier si pentru conducatorii sectiilor;

  • numeste, dintre membri activi, reprezentanti judeteni si le stabileste limitele mandatului;

  • decide organizarea periodica a sesiunilor tehnice de inspectie in vederea eliberarii atestatelor de vehicul istoric si stabileste procedurile de inspectie tehnice in vederea eliberarii atestatelor de vehicul istoric si a certificatelor de originalitate pentru vehiculele istorice;

  • decide care sunt vehiculele care indeplinesc conditiile pentru a primi atestatul de vehicule istorice si certificatul de originalitate sau retrage atestarea si certificarea, in situatia in care se constata ca un vehicul istoric atestat nu mai indeplineste conditiile cerute;

  • decide asupra schimbarii sediului asociatiei;

  • decide infiintarea de sectii judetene si numeste dintre membri activi conducerea acestora;

  • decide realizarea auditului contabil de catre un auditor extern, cel putin o data la patru ani;

  • in cazuri exceptionale, la cererea motivata a unui membru, poate decide acordarea unor dispense cu privire la exercitarea obligatiilor ce decurg din calitatea de membru activ.

  Art .15. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI SI VICEPREŞEDINTELOR

  • Presedintele convoaca si conduce sedintele Consiliului Director, convoaca si conduce Adunarea Generala a Asociatiei. In situatia in care din orice motive Presedintele nu isi poate indeplini atributiile stabilite potrivit prezentului articol, atributiile sale vor fi exercitate de catre unul dintre vicepresedinti in baza mandatului primit de la Presedinte.

  • In situatia decesului Presedintelui, atributiile sale vor fi preluate de drept de vicepresedintele cel mai inaintat in varsta care va conduce Asociatia pana la terminarea mandatului Consiliului Director din care face parte. In functia de vicepresedinte ramasa vacanta, potrivit prezentului articol, prevederile art. 13.2 sunt aplicabile.

  • Presedintele, vicepresedintii in baza deciziei Consiliului Director, reprezinta Asociatia in justitie, in fata autoritatilor statului si in fata oricaror entitati de drept public sau privat.

  • In raporturile cu institutiile bancare asociatia este reprezentata de Presedinte. Orice plata din conturile asociatiei se va face numai in baza deciziei Consiliului Director. Toate documentele de plata vor fi intocmite de un vicepresedinte, desemnat in acest sens de Consiliul Director, si semnate de Presedinte.

  • Preşedintele sau unul din Vicepreşedinţi încheie cu avizul Consiliului Director orice protocol, contact, înţelegeri si alte convenţii ce privesc in mod direct Asociaţia.

  Art. 16 TREZORIERUL

  • In funcţia de trezorerier este numit de catre Consiliul Director unul dintre membri activi ai Asociaţiei.

  • Trezorerierul are urmatoarele atributii:

  • urmareste colectarea si/sau colecteaza taxa de inscriere in asociaţie;

  • urmareste colectarea si/sau colecteaza cotizaţia anuala;

  • prezinta Consiliului Director situatia incasarilor din cotizatii, taxe de inscriere, taxe de eliberare a atestatelor de vehicul istoric, donatii, etc, o data pe luna sau ori de cate ori Consiliul director ii va solicita;

  Activitatea Trezorierului este coordonata de un vicepresedinte desemnat in acest sens de consiliul director.
  Trezorierul participa la sedintele Consiliului Director si are vot consultativ. Pe baza de mandat scris acesta poate tine locul si vota pentru si in numele oricarui membru absent al Consiliului Director.
  Trezorerierul va păstra toate documentele contabile primare pe care le va transmite contabilului autorizat desemnat de Consiliului Director, va emite chitanţe si dupa caz facturi pentru încasările realizate.

  Art. 17. COMISII
  In cadrul Asocitatiei se constituie 3 comisii de specialitate: comisia tehnica, comisia istorica si comisia sportiva.
  Comisiile constituite in cadrul Asociatiei au functiunile stabilite prin prezentul statut, sunt formate din trei pana la cinci membri. Presedintele comisiei este un membru al consiliului director iar ceilalti doi membri sunt numiti de consiliul director dintre membrii activi ai asociatiei, pentru un mandat de doi ani. Consiliul Director are dreptul de a inlocui, daca situatia o impune, unul sau mai multi membri ai comisiilor.

  17.1. Comisia Tehnica
  17.1.1 Comisia tehnica este compusa din membri activi care au studii tehnice – mecanice, medii sau superioare.
  17.1.2. Comisia Tehnica are următoarele atribuţii:
  verifica existentei vizei I.T.P, (Inspecţia Tehnica Periodica) pe documentele vehiculelor participante la manifestările organizate de asociaţie.
  17.1.3. Comisia Tehnica întocmeşte un regulament intern, Regulamentul Tehnic care conţine normele dupa care isi desfăşoară activitatea Asociaţia, regulament ce poarta aprobarea Consiliului Director.

  17..2 Comisia Istorica
  17.2.1. Comisia istorica este compusa din membri activi care au o preocupare constanta fata de istoriografia si tehnica auto si/sau au activitate publicistica in domeniu tehnic auto al vehiculelor istorice.
  17.2.2 Comisia istorica va face documentare de specialitate la solicitarea consiliului director si pregateste materiale de specialitate spre a fi prezentate in media si pe web-site-ul asociatiei. Se ingrijeste de realizarea si stocarea materialelor foto si video la evenimentelor asociatiei sau a altor asociatii de profil din tara si strainatate la care reprezentantii asociatiei au participat.

  • Comisia istorica va sprijini Comisia Tehnica in Clasificarea si întocmirea fisei de originalitate a vehiculelor istorice in conformitate cu prevederile Codului Tehnic al F.I.V.A.

  • Preşedintele Comisiei Istorice păstrează legătura cu comisia de specialitate din cadrul F.I.V.A. urmărind respectarea regulamentelor emise de acest organism.

  17. 3.Comisia Sportiva
  17.3.1.Comisia Sportiva este compusa din membri activi care se preocupa de istoria sportului cu motor, organizarea de manifestari sportive cu vehicule istorice, cat si de pregatirea vehiculelor in acest scop, cu respectarea normelor de siguranta si elementelor tehnice din epoca constructiei vehiculului.
  17.3.3 Pe baza regulamentelor F.I.VA. si a prevederilor legale, Comisia Sportiva va elabora
  un Regulament Sportiv al Asociaţiei care va fi supus aprobării Consiliului Director.

  • Un membru al Comisiei Sportive va face parte din colectivul organizatoric al oricărui eveniment ce conţine probe cronometrate.

  • Preşedintele Comisiei Sportive păstrează legătura cu comisia de specialitate din cadrul F.I.V.A. urmărind respectarea regulamentelor emise de acest organism

  • Comisia Sportiva pregateste pentru evenimentele de tip raliu sau circuit organizate de asociatie toate materialele necesare echipajelor (trasee pentru probe de îndemânare, ruta, carnetele de bord si road-book-urile din proba de raliu de regularitate), se va ocupa de inscripţionarea vehiculelor participante si a locaţiilor de desfăşurare cu materialele promotionale distribuite de sponsorii Asociaţiei, amenajarea locaţiilor de start/sosire in/din competiţii.

  17.4. Comisia de Cenzori
  In termen de 60 de zile de la adoptarea prezentului statut, consiliul director va alege si numi un cenzor care in mod obligatoriu va avea calificarea de contabil autorizat. In mod obligatoriu cenzorul nu va face parte dintre membrii Asociatiei. Acesta va indeplini toate atributiile date de lege(OG 26/2000 art. 272 ), adunarea generala si consiliul director in sarcina sa.

  Capitolul V: MEMBRII ASOCIAŢIEI


  Art. 18. MEMBRII ASOCIATIEI
  18.1. Asociaţia are următoarele categorii de membri:

  • Membri fondatori;

  • Membri de onoare;

  • Membri simpatizanţi;

  • Membri afiliaţi;

  • Membri activi.

  • Membri fondatori sunt persoanele care au avut iniţiativa constitutirii acestei asociaţii.

  • Calitatea de membru de onoare se acorda de Consiliul Director persoanelor sau instituţiilor din tara sau străinătate care s-au distins in promovarea activităţilor cuprinse in acest statut Membrii de onoare nu au drept de vot in cadrul Adunării Generale. Consiliul director poate decide, acordarea distintiei de Presedinte de Onoare unor personalitati marcante ale vietii publice romanesti, care au o pasiune si preocupare activa pentru vehiculele Dacia Sport. In prezent aceasta distinctie a fost acordata domnului Ing. Nicolae Cosmescu.

  • Calitatea de membru simpatizant poate fi dobândita de orice persoana fizica din tara sau străinătate care poseda sau nu un vehicul Dacia Sport dar care este interesata de activităţile desfăşurate de Asociaţie. Admiterea Membrilor Simpatizanţi solicitata pe baza de cerere de inscriere tip, se face cu aprobarea Consiliului Director. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot in cadrul Adunării Generale.

  • Membrii Afiliaţi sunt asociaţii similare sau alte persoane juridice din tara care au semnat un acord de afiliere cu Asociatia „ CLUB DACIA SPORT,, . Afilierea la Asociaţia „ CLUB DACIA SPORT,, are un caracter de parteneriat, consultativ si nu produce vreun raport de subordonare a acestora precum nici obligaţii financiare din partea Asociaţiei „ CLUB DACIA SPORT,,.

  • Poate deveni membru activ al Asociaţiei orice persoana fizica sau juridica, romana sau străina, pasionata si preocupata activ de domeniul vehiculelor Dacia Sport sau care desfăşoară activităţi in acest domeniu, posesorare a unui vehicul atestat si aflat in stare de functionare, care indeplineste criteriile de originalitate. Solicitantul se inscrie in Asociaţie prin completarea fisei tip (publicata pe site-ul Asociaţiei), achita taxa de înscriere, furnizează documentele solicitate de Comisia Tehnica si de cea Istorica, consimte sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentelor interne (tehnic si sportiv) si achita cu regularitate cotizaţia anuala. Calitatea de membru activ se dobandeste numai in baza aprobarii consiliului director, dupa achitarea taxei de inscriere si participarea la minim doua manifestari din calendarul Asociatiei. In perioada de timp cuprinsa intre depunerea cererii de inscriere si momentul aprobarii solicitarii de acordare a calitatii de membru activ solicitantul va avea statutul de membru simpatizant.

  • Consiliul Director poate aproba cererea de înscriere in Asociaţie ca Membru activ numai dupa ce solicitantul va indeplini in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  • a solicitat in scris inscrierea in asociatiei;

  • a participat la cel putin doua manifestari inscrise in calendarul anual aprobat de adunarea generala.

  • a platit taxa de inscriere in asociatie dupa comunicarea de catre consiliul director a admiterii cererii sale de inscriere;

  Art. 19. DREPTURILE MEMBRILOR ACTIVI ASOCIAŢIEI


  19.1. Membrii activi a Asociaţiei au următoarele drepturi:
  19.2. Sa fie aleşi in functiile din cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei;
  19.3. Sa participe cu drept de vot Ia Adunările Generale ale Asociaţiei, secţiei sau filialei din care fac parte;
  19.4. Sa beneficieze de toate materialele informative ale asociatiei si de experienta dobandita de membrii sai in vederea realizarii obiectivelor asociatiei, in vederea restaurarii, conservarii si utilizarii vehiculelor istorice in conformitate cu statutul lor.
  19.5. Sa participe la manifestările cuprinse in calendarul de manifestari organizate de Asociaţie respectând regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestor acţiuni;

  Art. 20. OBLIGATIILE MEMBRILOR ACTIVI AI ASOCIAŢIEI
  20.1. Membrii Asociaţiei au următoarele indatoriri:
  20.2 . Sa respecte prevederile prezentului statut;
  20.3. Sa aiba un comportament civilizat si sa dea dovada de bun simt in cadrul evenimentelor organizate de Asociaţie;
  20.4. Sa detina cel puţin un vehicul atestat, aflat in corecta stare de conservare si/sau restaurare cat si in mod obligatoriu in stare de functionare.
  20.5. Sa participe activ, neselectiv la realizarea activităţilor propuse de Asociaţie;
  20.6. Sa ceara aprobarea conducerii Asociaţiei ori de cate ori este solicitat in vederea realizării de interviuri in presa sau la radio/televiziune privitoare la activitatea Asociaţiei,
  20.7. Sa achite cu regularitate cotizaţia anuala, cel târziu pana la sfârşitul anului in curs.
  20.8. Sa menţină vehiculele pe care le deţin in perfecta stare tehnica, de originalitate si estetica, in caz contrar Consiliul Director retragand Atestatul si/sau dreptul de participare la evenimente.
  20.9. Sa nu participe la manifestari organizate de alte entitati cu acelasi profil ca cel al asociatiei, daca printr-o decizie a consiliului director acestea au fost considerate ca avand activitati neconforme sau incompatibile statutului „ CLUB DACIA SPORT,,
  20.10. Pe durata manifestărilor organizate de Asociaţie sa poarte vestimentatia cu insemnele Asociaţiei si ale partenerilor/sponsorilor oficiali si sa afiseze pe vehicule, in locurile indicate, materialele promotionale ale evenimentului, sponsorilor si partenerilor oficiali;
  20.11. Sa participe anual la cel putin doua evenimente oficiale organizate de Asociatie, sub sanctiunea pierderii calitatii de membru activ.

  Art. 21.DREPTURILE si OBLIGATIILE MEMBRILOR AFILIAŢI, SIMPATIZANTI, FONDATORI SI DE ONOARE
  Membrii afiliati vor avea toate acele drepturi si obligatii instituite in curprinsul acordului de afiliere.

  Art. 22.ÎNDATORIRILE MEMBRILOR AFILIAŢI SI SIMPATIZANTI
  22.1. Membrii afiliaţi trebuie sa-si însuşească si sa respecte statutul si hotararile „ CLUB DACIA SPORT,,
  22.2 Membrii afiliaţi vor consulta asociatia „ CLUB DACIA SPORT,, in alcătuirea calendarului anual de evenimente, astfel incat sa nu apară suprapuneri cu evenimentele lor.

  • Sa achite cotizaţia anuala in condiţiile acordului de afiliere;

  • Membrii simpatizanti au aceleasi drepturi ca si membrii activi, cu exceptia dreptului la vot. Obligatiile membrilor simpatizanti sunt aceleasi ca si in cazul membrilor activi.

  • Membrii fondatori isi pot pierde caliatetea de membru activ in situatia nerespectarii dispozitiilor prezentului statut.

  Art .23. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

  • Poate fi exclus din Asociaţie membrul care aduce acesteia prejudicii de imagine, materiale sau de alta natura. De asemenea poate fi exclus din asociatie membrul care nu respecta regulamentul particular al manifestarilor organizate sau dispozitiile oficialilor evenimentului.

  • Poate fi exclus din Asociaţie , membrul care nu respecta indatoririle asumate prin prezentul statut, Hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director.

  • Poate fi exclus din Asociaţie membrul care nu da dovada de consecventa si nu respecta normele privind conservarea, repararea si reconditionarea vehiculului propriu.

  • Pot fi exclusi din Asociaţie membrii care se fac vinovaţi de angajarea răspunderii Asociaţiei in raporturile cu terţii, fara a fi autorizaţi de Comitetul Director.

  • Membrii afiliaţi care dau dovada de rea-credinţa in raporturile cu Asociaţia sau nu-si respecta îndatoririle asumate prin acordurile de afiliere, vor fi excluşi din Asociaţie, decizia urmând a fi transmisa de Consiliul Director in scris.

  • Membrii activi care nu isi respecta obligatiile asumate prin prezentul statut, in baza deciziei consiliului director vor pierde acesta calitate si vor putea dobandi statutul de membru simpatizant cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta.

  23.7. Calitatea de membru activ poate fi retrasa de catre Consiliul Director pentru urmatoarele motive:

  • incalcarea de catre acesta a unuia sau mai multora din dispozitiile prezentului Statut, sau a reglementarilor adoptate in baza acestora;

  • un membru este declarat falimentar, se afla in lichidare sau face o cesiune in beneficiul creditorilor sai sau inceteaza activitatea pe care o desfasoara sau nu mai intruneste conditiile de membru al categoriei in care se afla;

  • a fost condamnat prin hotarare definitiva pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;

  INCOMPATIBILITATE: nu poate fi sau nu poate deveni membru activ al asociatiei o societate comerciala ale carei parti sociale/actiuni sunt detinute in proportie de cel putin 30% de catre un membru activ al asociatiei, sotia acestuia sau rudele si afinii de pana la gradul II inclusiv. De asemenea incompatibilitatea opereaza si in situatia entitatilor de orice fel ai caror asociati sunt membri activi ai asociatiei sau rudele/afinii pana la gradul II inclusiv.

  Capitolul VI: PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI


  Art. 24. Asociaţia „ CLUB DACIA SPORT,,este o asociaţie NON PROFIT si patrimoniul sau se va majora pe măsura desfăşurării activităţii specifice. Patrimoniul initial al Asociaţiei este de xxx RON in numerar constituit din taxa de inscriere a membrilor fondatori.

  • Mijloacele băneşti ale Asociaţiei se folosesc in mod exclusiv pentru realizarea obiectelor si indepiinirea atribuţiilor prevăzute in prezentul statut, cu aprobarea Consiliului Director.

  Capitolul VII: SURSE DE FINANŢARE


  Art.25 SURSE DE FINANŢARE
  25.1. Sursele de finanţare ale activităţilor desfăşurate de Asociaţie sunt:

  • cotizatiile membrilor;

  • dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;

  • dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatie;

  • venituri realizate din activitati economice directe;

  • donatii, sponsorizari sau legate;

  • resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

  • venituri obtinute din activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsã legatura cu scopul principal al asociatiei, in conformitate cu art. 48 din OG 26/2000;

  • alte venituri prevazute de lege;

  • Veniturile ce se realizează de Asociaţie nu vor fi incasate din activităţi comerciale sau de natura comerciala, cu excepţia materialelor care poarta insemnele Asociaţiei.

  • Sumele obţinute din sponsorizări sau donaţii vor fi evidenţiate financiar contabil si vor primi destinaţii conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlata de sponsori sau donatori.

  Art.26 COTIZATII SI TAXE
  26.1. Taxele percepute membrilor Asociaţiei
  26.2. Taxa de înscriere se stabileşte la echivalentul in lei (la cursul B.N.R.) al sumei de xx EURO.
  26.3. Cotizaţia anuala se stabileşte ia echivalentul in lei (la cursul B.N.R.) al sumei de xx EURO.
  26.4. Membrii afiliaţi, cluburi sau asociaţii cu profil similar, vor plati anual o cotizaţie calculata prin înmulţirea numărului de membrii înregistrat la sfârşitul anului precedent cu echivalentul in lei (la cursul B.N.R.) sumei de 1 EURO. In cazul „Membrilor Afiliaţi”, muzee, nu se percepe cotizaţie anuala daca instituţiile respective oferă intrare gratuita membrilor Asociaţiei pe baza unui protocol , in caz contrar, cotizaţia având nivelul prevăzut la 26.1.2.
  Contravaloarea taxei de eliberare a certificatului de vehicul istoric se stabileste la valoarea de xxx euro(la cursul B.N.R.).
  26.5. Valoarea exprimata in lei a Taxei de înscriere si a Cotizaţiei anuale se stabileşte in
  cadrul primei Adunări Generale a fiecărui an si nu poate fi mai mica decât echivalentul
  sumelor menţionate anterior.

   • Taxele vor fi achitate in contul Asociaţiei, la banca aleasa de Consiliul Director , foile de varsamant fiind predate Trezorerierului Asociaţiei. Taxele se pot achita direct Trezorerierului Asociaţiei numai cu ocazia evenimentelor;

   • Adunarea Generala va putea modifica taxa de inscriere si cotizaţia cand va considera necesar.

   • Membrii de onoare nu au obligatia de a plati cotizatii anuale.

   • Taxele percepute membrilor care se regăsesc intr-una din următoarele situaţii, pensionari, elevi, studenţi se stabilesc la ¼ din valoarea taxei.

   • Consiliul Director poate lua decizia scutirii de la plata taxelor in cazul persoanelor cu venituri modeste, in baza unei cereri scrise si temeinic motivata impreuna cu dovezile pe care se sprijina.

  Art. 27 FILIALE JUDEŢENE SI SECŢII
  27.1. In scopul dezvoltării teritoriale, Asociaţia poate infiinta in teritoriu, Filiale Judeţene
  care vor fi conduse de un Presedinte care in mod obligatoriu trebuie sa fie membru activ si va fi desemnat prin votul Consiliului Director.
  27.2. In cadrul Asociatiei pot fi deschise, in baza deciziei consiliului director, o serie de secţii, criteriul de fondare fiind reunirea vehiculelor istorice dupa anumite criterii (marca, tara de origine, perioada de fabricaţie, categorie, tip).
  27.2.1. Secţiile din cadrul Asociaţiei sunt conduse de un colectiv format din preşedinte de secţie si vicepreşedinte de secţie numiti de consiliul director pentru un mandat egal cu al membrilor Consiliului Director.

    • Fiecare secţie isi va stabili o serie de obiective si priorităţi, acestea fiind supuse aprobării Consiliului Director.

    • In scopul promovarii activitatii asociatiei, Consiliul Director poate mandata anumiti membri activi sa reprezinte interesele asociatiei in teritoriu. Acesti membri au denumirea de reprezentanti judeteni. Limitele mandatului reprezentantilor judeteni sunt stabilite prin decizia consiliului director.

  Art.28. Exerciţiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie a aceluiaşi an iar evidentele contabile se vor conduce si organiza in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare de către personal de specialitate.
  Art.29. Destinaţia si modul de intrebuintare a mijloacelor fixe, a aitor mijloace materiale precum si a celor băneşti, in lei sau valuta, ale Asociaţiei se stabilesc de catre Consiliul Director.

  Capitolul VIII


  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
  Art.30

  • Adunarea Generala hotărăşte cu 51% din voturi din numărul membrilor prezenţi, dizolvarea si lichidarea Asociaţiei, in situaţia in care nu mai poate realiza scopul pentru care a fost creat sau patrimoniul nu mai asigura buna funcţionare a activităţii.

  • In caz de dizolvare, Asociaţia se va lichida in conformitate cu Ordonanţa nr. 26/2000, patrimoniul sau urmând a fi scos la licitaţie.

  Capitolul IX: DISPOZIŢII FINALE

  Art. 33. Membrii Asociaţiei investiţi in funcţii de conducere poarta răspunderea materiala, juridica si penala pentru actele săvârşite de aceştia împotriva Asociaţiei.
  Art. 34. Asociaţia are ştampile marcate diferenţiat, distribuite pe baza de proces-verbal membrilor Consiliului Director, o sigla proprie, un logo si un slogan propriu (prezentate in anexa).
  Art. 35.Prezentul statut se completeaza cu OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, precum si cu legislatia aplicabila in materie.