Úvodní stránka


Popis projektu

přidáno: 25. 10. 2011 0:19, autor: Základní škola Šenov   [ Aktualizováno 19. 7. 2012 1:04 uživatelem Radim Žižka ]



Projekt Fond mikroprojektů je spolufinancován Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Překračujeme hranice




Euroregion Beskydy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner) 

ve spolupráci s Euroregionem Beskidy v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner) 

vyhlašuje ve společenství Euroregion Beskydy-Beskidy 



1. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy-Beskidy 

v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika na období 2007 - 2013 



Prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství 

Oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů


  

 „Společně objevujeme svět“

 

 

1. Zdůvodnění  projektu

     Šenov je vklíněn mezi velká města Ostravu a Havířov. Rozkládá se podél obou břehů říčky Lučiny v nadmořské výšce 255 m. Město je součástí regionu Slezská brána a Euroregionu Beskydy. Samotné umístění  Šenova blízko hranic s Polskem nahrává k  navázaní  a rozvíjení spolupráce  mezi obcemi Šenov a Strumień, respektive mezi základní školou v Šenově a Gymnáziem v Strumieńi. První setkání zástupců obou škol se uskutečnilo již v roce 2010. V současnosti se nedaří u mladých lidi v České republice a Polsku probouzet zájem o vědu. Proto je naším společným cílem motivovat žáky pro studium přírodovědných oborů, o které  klesá  zájem na obou stranách hranice.

       Rok 2011, ve kterém uplyne 100 let od udělení Nobelovy ceny za chemii Marii Curii-Sklodowské, jsme si vybrali za rok výzvy ke společnému bádání pro mladé lidi na obou stranách hranic.  Tento projekt řeší navázání vztahů a spolupráci na společném zkoumání v oblasti přírodních věd. V průběhu jednoho roku budou žáci v předmětech Př, Z, Fy, Che a v nadstavbových seminářích vybírat a zkoumat zajímavé lokality, zaměřovat se na jejich současnost, vývoj a také budou zaznamenávat změny, kterými lokality procházejí v posledních letech.  Žáci budou pracovat na vytvoření přehledné mapy studovaných lokalit, zaznamenávat významné přírodovědné a geografické zvláštností a technické zajímavostí. Obdobné činnosti budou probíhat na obou školách. Výsledky společných bádání budou prezentovány na projektových dnech, které proběhnou na obou školách. Žáci se dále zúčastní jednodenních a vícedenních exkurzí do studovaných oblastí, kde si ověří a doplní výsledky své teoretické práce ve školách. Z pozorování a zkoumání, ze získaných informací a fotografického materiálů žáci vytvoří prezentace a výukové materiály.


2. Cíle projektu

 

Globálním cílem projektu je motivovat žáky pro studium přírodovědných oborů zavedením inovativních prvků do vzdělávacího procesu s orientací na vzdělávací oblast Člověk a příroda.


3. Cílové skupiny projektu

 

Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, kteří se budou aktivně podílet na projektu.

 • ZŠ Šenov - 300 žáků II. stupně a 10 učitelů
 • Gymnázium Strumień - 250  žáků

4. Popis aktivit projektu

 

Školy se domluvily na společných aktivitách v přírodních vědách. Jedná se o čtyři aktivity, ve kterých bude probíhat přeshraniční spolupráce mezi školami.

 

 

Etapy projetu v roce 2011-2012 :

 

I.etapa: 0-I. měsíc       

Přípravná práce projektového týmu, konzultační schůzky se zástupci obce Strumień, města Šenov a školy v Strumieńi, stanovení cílů, rozsahu projektu a jednotlivých aktivit.

 

II.etapa: VI. – VIII. měsíc

Přípravná práce projektového týmu, informování žáků, rodičů, učitelů, města o přeshraničním projektu. Příprava a realizace veřejných zakázek (plánování, zpracování požadavků a zadávací dokumentace, zajištění realizace, uzavírání smluv a dodatků atd.). Konzultace k přípravě a realizaci veřejných zakázek. Modernizace učebny přírodních věd.

 

III.etapa: IX. - XII. měsíc

Samotná realizace projektu, vytvoření skupin, přeshraniční komunikace žáků a učitelů. Sběr informací v oblasti přírodních věd (přírodopis, zeměpis, chemie a fyzika). Vzdělávací akce, exkurze a projektové dny pro žáky.


 • vzdělávací akce učitelů s Polska a České republiky ve Wisle - určení hlavních oblastí výzkumu, vytvoření silnější vazby partnerství škol
 • školení na realizaci projektu je pořádáno a financováno polskou partnerskou školou
 • práce na mapování regionu v jednotlivých oblastech
 • výzkum probíhá v daném území, dochází ke komunikaci žáků a učitelů přes Internet
 • vzdělávací akce v okolí Ostravy - pořádána a financována českou školou

 

IV. etapa: I. - VI. měsíc

Pokračování v realizaci projektu.

 • práce na mapování regionu v jednotlivých oblastech - výzkum probíhá v daném území, dochází ke komunikaci žáků a učitelů přes internet
 • vzdělávací akce v oblasti Nízkého Jeseníku - financována českou školou
 • vzdělávací akce ve Varšavě -  pořádána a financována polskou partnerskou školou
 • projektové dny, pořádané na obou partnerských školách
 • prezentace výstupu jednotlivých aktivit
 • publicita projektových cílů - místní a regionální tisk, webové stránky, regionální televize, atd.

 

 

5. Popis projektu
 

Aktivita 1

 

1.      Mapování našeho regionu: Co žije a roste v okolí naučné stezky v Šenově?

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

    Cílem této aktivity je vytvoření karet rostlin a živočichů, které žáci pozorovali v průběhu celého roku na přidělených úsecích naučné stezky. Nasbírané vzorky mohou žáci zpracovat v učebně biologie s využitím veškerého vybavení a literatury. Karty budou uloženy v elektronické podobě a budou v průběhu pěti let doplňovány o nové druhy. Získaný miniatlas bude k dispozici všem žákům obou škol.

    Projekt se týká žáků 6. – 9. tříd, kteří mají zájem o přírodu a její aktivní pozorování a zkoumání, chtějí se této práci věnovat i ve svém volném čase. Žáci, kteří mají zájem o práci s výpočetní technikou, se postarají o elektronické zpracování karet.

 

Výstupy aktivity

1)      Dvojjazyčný elektronický miniatlas rostlin a živočichů kolem naučné stezky v Šenově, který bude přístupný všem žákům obou škol

2)      Srovnání organismů vyskytujících se v Šenově i ve Strumieni3)      Každoroční prezentace práce jednotlivých skupin

 

 

1.2.       Projektový den v Šenově

 

 Výstupy  aktivity

1)      Vyplněné pracovní listy

2)      Společný výkres s popisem a zobrazením nasbíraného materiálu v zámeckém parku

3)      Společný výkres týkající se vody a života v rybníce, řece a potoku

4)      Prezentace vytvořených materiálů před ostatními spolužáky

 

 

Aktivita 2

 

2.      Mapování našeho regionu: Příroda našeho regionu

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

 

    Cílem této aktivity je navázání vztahů a spolupráce při práci na společném projektu v oblasti přírodních věd a poznání přírodních a geografických zvláštností našich regionů. V průběhu jednoho roku budou žáci v předmětech Př, Z a nadstavbových seminářích vybírat zajímavé lokality, zaměřovat se na jejich vývoj a změny v posledních letech. Žáci budou pracovat na vytvoření přehledné mapy studované lokality se zaznamenáním významných přírodovědných a geografických zvláštností a technických zajímavostí. Tato činnost bude probíhat na obou školách s využitím techniky (centrální počítač, další počítačová stanoviště, dataprojektor, fotoaparát, skener, videokamera).

      Další části projektu jsou exkurze do studovaných oblastí, kde si žáci ověří a doplní výsledky své teoretické práce ve škole. Během jednodenní exkurze a dvoudenního vzdělávacího zájezdu budou žáci plnit předem připravené úkoly, odpovídající jejich věku, a vytvoří fotodokumentaci a videodokument.

      Ze získaných informací získají žáci materiál pro tvorbu prezentace a vytvoření výukových materiálů.

 

Výstupy  aktivity – žáci obou spolupracujících stran se naučí :

 

 1. pracovat v týmu
 2. spolupráci napříč věkovými skupinami
 3. chápat v širších souvislostech zákonitosti přírodních věd
 4. překračovat jazykové bariéry a prohlubovat přeshraniční vztahy
 5. pracovat a využívat techniku
 6. vytvářet a užívat e-learningové studijní programy
 7. citlivě vnímat přírodu a její zákonitosti.

 

 2.2 Prožitkové učení – jednodenní přírodovědná vzdělávací akce

 

    1)  Orientace v terénu

     - geografie, významné body v terénu, přírodní podmínky Ostravské - karvinské pánve

     - místní znečišťovatelé, kvalita ovzduší

2)  Seznámení se s technologickými procesy

     - ochrana a monitoring čistoty ovzduší a vod

3)  Uvědomění si praktického využití objevu radioaktivity

     - zásady práce s radioaktivními materiály a jejich využití v praxi

     - skladování

     - vliv na zdraví, využití v lékařství

4)  Pochopení vlivu důlní činnosti na krajinu a uvědomění si významu geologického utváření Země

     - exkurze do cvičné štoly

     - technické provedení těžby – ukázky modelů těžby

     - vliv těžby na krajinu a rozmanitost živočišných a rostlinných druhů

 

Výstup aktivity:

 

1)  Vytvoření panoramatického snímku krajiny a dalších zajímavých snímků Ostravy

2)  Vytvoření prezentace nových poznatků o ochraně a monitoringu čistoty ovzduší a vod

     specializovanými organizacemi

3)  Vytvoření výukového materiálu pro školu na téma „Využití radioaktivních materiálů v

     lékařství“

4)  Vytvoření pracovních listů k tematice vlivu důlní činnosti na krajinu

 

2.3. Prožitkové učení - dvoudenní vzdělávací pobyt

 

Podrobný popis realizace aktivity a místo realizace:

 

    1)        Poznání části přírodní oblasti Nízkého Jeseníku

            - geografické a přírodovědné zajímavosti oblasti

            - hydrologie území – význam technické stavby – vodní dílo

 

    2)         Seznámení se s využitím větrné a vodní energie  dříve a nyní

            - využití větrné energie

            - využití vodní energie, hydroelektrárna

 

   3)         Uvědomění si biologické rozmanitosti druhů         

            - přírodovědné sbírky

            - dendrologická sbírka

            - domácí druhy sladkovodních ryb

            - okrasné druhy dřevin

 

 

Výstup aktivity:

 

1)         prezentace vodního díla v programu PowerPoint

2)         prezentace využití větrné a vodní energie dříve a nyní

3)         vytvoření sbírky přírodnin a videodokumentu

 

 

Aktivita 3

 

3.      Mapování našeho regionu:

 

3.1.Podrobný popis realizace klíčové aktivity: Co ovlivňuje kvalitu povrchové vody na území města Šenova

 

    Cílem aktivity je určovat pH vody a pozorovat její vizuální vlastnosti u vzorků odebraných z řeky, z rybníka, z louže na poli, na louce, na ulici (v blízkosti komunikace) za různých klimatických podmínek v průběhu ročních období. Na projektu budou pracovat žáci 8. a 9. ročníku, kteří mají zájem přírodu a o její aktivní zkoumání a pozorování. 

 

 

Výstupy aktivity :

 

1)      každoroční prezentace práce žáků

2)      výzkumný deník, který bude obsahovat zaznamenané hodnoty a interpretaci výsledů kvality povrchové vody v Šenově včetně jmen zpracovatelů

3)      srovnání výsledků kvality povrchové vody v Šenově a Strumieni

 

 

3.2. Projektový den v Strumieni : jedná se o projektový den v plné režii Gymnázia Strumień

 

 1. Prezentace fyzikálněchemických experimentů
 2. Společný výzkum žáků - voda
 3. Prezentace nejlepších prací studentů v různých formách (fotky, videa, multimediální prezentace, výsledky výzkumu, modely)
 4. Zoologie - lekce pro život - studenti budou provádět inventarizaci obojživelníků a plazů v potoku a jeho okolí.
 5. Výstupem je  miniencyklopedie

 

 

Aktivita 4

 

4.      Mapování našeho regionu: Nebojme se fyziky

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

 

Projekt je rozdělen do dvou částí, první se zabývá dokumentací přírodních jevů a meteorologií, druhá se zaměřuje na elektřinu.

 

1. část              Dokumentace přírodních jevů v Šenově a Strumieni

            Cílem této části projektu je pořízení fotografií a videí fyzikálních jevů v přírodě a ve vesmíru. Žáci obou škol budou fotografovat a filmovat zajímavé úkazy. Z fotografií a filmových dokumentů budou vytvořeny elektronické encyklopedie s českým a polským popisem. Na naší škole budou navíc doplněny meteorologickými údaji. Čeští žáci budou v určeném období a čase měřit a zapisovat meteorologické prvky (teplotu, tlak, vlhkost vzduchu, množství srážek, rychlost a směr větru, oblačnost). Získané údaje následně zpracují do grafů a srovnávacích tabulek.  Práci rozšíří o vytvoření teplotní mapy svého města a jeho okolí.

            Do projektu se zapojí žáci 9. ročníku, kteří mají zájem o pozorování, zkoumání a vysvětlování fyzikálních jevů v přírodě.

 

2. část              Výroba elektrické energie

            Cílem této části aktivity je přehledně zpracovat formou prezentace obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, druhy elektráren a jejich podíl na dodávkách elektrické energie do sítě. Do řešení se zapojí žáci 8. ročníku.

 

Výstupy aktivity :

1)      Elektronická encyklopedie fotografií a videí přírodních jevů

2)      Teplotní mapa

3)      Prezentace v programu PowerPoint

4)      Mapa s rozmístěním elektráren

 

 

4.2. Vzdělávací akce: jde o třídenní vzdělávací akci v plné režii Gymnázia Strumień

 

Vzdělávací akce ve Varšavě - setkání s vědci -  Koperníkův vědecký institut, Muzeum techniky, aj..

 

 

4.3. Vzdělávací akce učitelů z Polska a České republiky ve Wisle - jedná se o jednodenní seminář v plné režii Gymnázia Strumień

 

 • určení hlavních oblastí výzkumu
 • vytvoření silnější vazby partnerství škol
 • školení na realizaci projektu

1-1 of 1