28dnů do události
Valné shromáždění COHA

Pozvánka na Valné shromáždění COHA (16. 5. 2014, Praha)

19:00, 09. 04. 2014


Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé, členové COHA, dovolujeme si Vás tímto pozvat na každoroční Valné shromáždění České asociace orální historie, které se uskuteční v pátek 16. května 2014 v budově AV ČR na Národní (Praha 1) a to od 10 hodin (do cca 12 hodin).

Hlavními body programu budou: projednání a schválení výroční zprávy za rok 2013, zprávy revizního výboru COHA a různé. U při příležitosti našeho setkání budou též slavnostně předány diplomy výhercům a účastníkům loňského ročníku Soutěže COHA o nejlepší studentskou práci v oboru orální historie.
Případné nedoplatky členských příspěvků bude možné uhradit na místě v hotovosti.


Call for Papers: XIII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

14:00, 26. 03. 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele, dovolujeme si Vás pozvat na
XIII. ročník tradičního interdisciplinárního workshopu na hradě Sovinec, který se uskuteční v termínu 5. - 7. 6. 2014.

Letošní ročník sovineckého setkání bude zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů realizovaných metodou orální historie, nebráníme se však ani metodologickým či tematickým příspěvkům z řad odborných i laických badatelů. Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlášce.
Účastnický poplatek neplatí pro členy COHA, kteří mají zaplaceny členské příspěvky za letošní rok.

Členské přís
pěvky COHA na rok 2014
13:30, 26. 03. 2014


Milé kolegyně, milí kolegové, připomínáme, že se blíží konec termínu pro zaplacení členských příspěvků na rok 2014. Dle stanov je třeba členský poplatek uhradit nejpozději do 1. 4. kalendářního roku, jinak členství v asociaci zaniká. Pokyny k platbě naleznete v sekci Připojte se k nám! Aktuální přehled o platbách potom v Naši členové. Fakturu či potvrzení o platbě je možné zaslat na vyžádání. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás prosím kontaktujte e-mailem.


Právě vychází: MÜCKE, Pavel.
Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Praha: ÚSD AV ČR 2013. 226 s. ISBN 978-80-7285-173-7
14:45, 13. 03. 2014

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy
a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje, jakožto specifické formy zachycení a ztvárnění životních příběhů. Jejich společným jmenovatelem je fakt, že (spolu)autory těchto forem zachycení životních příběhů byly v drtivé většině osoby, které v období druhé světové války alespoň na nějaký čas (jako dobrovolníci či odvedenci) sloužili v čs. armádě v exilu (na území Polska, Francie, Velké Británie či Sovětského svazu). V metodologické rovině dílo vychází z uzpůsobených konceptů pamětních studií (především pak díla M. Halbwachse). Pod pojmem vzpomínkové práce jsou zahrnuty a v jednotlivých kapitolách jsou následně z historiografického pohledu podrobeny analýze především deníky, psané vzpomínky a memoáry ve vydané či rukopisné podobě, ale také díla krásné literatury (poezie i prózy), výstupy v médiích, vzpomínání pamětníků a také orálně historické rozhovory.

Call for Applications - Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence 2014

11:30, 10. 03. 2014

Dear friends and colleagues, the Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence 2014 organized by the Charles University in Prague and International Hellenic University in Thessaloniki with support of LSEE is ready to launch its second year and we would like to ask you for your support in promoting this event. A key goal of the Summer Seminar, taking place in Prague from June 23 to July 4, 2014, is to contribute in a substantial way to the study of violence and to catalyze the growth of the study of violence as a field. It is led by international researchers from universities with excellent reputation such as Oxford, NYU or LSE targeting students and graduates of Political Science, History, Anthropology, International Relations, International Law, Journalism and other related disciplines. The course can be taken by both undergraduates and graduate students. You can also check our Facebook page for current information, news and updates. More information you can find here.


Seminář: Demolice Stalinova pomníku na Letenské pláni

10:35, 05. 03. 2014

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na seminář ,,Demolice Stalinova pomníku na Letenské pláni", který se uskuteční ve středu 12. března 2014 od 15:00 v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR na Malé Straně (Vlašská 9, Praha 1).

S příspěvkem vystoupí Hana Pichová, Ph.D. z University of North Carolina v Chapel Hill (přednáška bude přednesena v češtině).
Následovat bude diskuse.Call for Papers: ,,Collective vs. Collected Memories: 1989 - 1991 from on Oral History Perspective

12:40, 24. 02. 2014

Call for Papers for the conference Collective vs Collected Memories. 1989-1991 from an Oral History Perspective, which is going to be held in Warsaw, Poland, November this year. The conference is the fourth event in the project “Genealogies of Memory” initiated in 2011 by European Network Remembrance and Solidarity. The deadline for proposals is 15th May 2014. More information you can find here or on website.

Diskuse na téma ,,Dějiny - paměť - identita aneb občanské vzdělávání v oboru soudobých dějin"

14:50, 13. 02. 2014

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na debatu "Dějiny – paměť – identita aneb občanské vzdělávání v oboru soudobých dějin", která se bude konat dne 26.2.2014 od 16 do 18 hodin v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny, Vlašská 9, Praha 1.

Diskutující: Kamil Činátl (ÚSTR / FF UK), Ondřej Matějka (Antikomplex), Karel Strachota (Člověk v tísni). Debatu moderuje Matěj Spurný (ÚSD AV ČR / FF UK).

O výklad českých a československých dějin po roce 1945 se vede poměrně ostrý boj. Jedna (ale zdaleka ne jediná) z dělících linií probíhá mezi historiky (vědci a akademiky) na jedné a didaktiky či popularizátory nedávné historie na straně druhé. Obě skupiny spoluutvářejí historické vědomí a povědomí, ti druzí si ovšem svůj podíl na formování paměti komunismu či poválečné etnické očisty zřejmě uvědomují naléhavěji.

Ústav pro soudobé dějiny se rozhodl vést o tématu vzdělávání, didaktiky a popularizace (zejména) československé historie po roce 1945 (do roku 1989 či ještě dále) dialog s těmi, kdo patří k nejaktivnějším protagonistům v tomto oboru. Chceme diskuzi otevřít poměrně obecným tázáním: Potřebuje česká společnost a demokracie pro své fungování koncept občanské výchovy? Jak a pro koho takovou výchovu po zkušenostech 20. století formulovat? Jaký je či měl by být vztah mezi občanskou výchovou, historiografií a kultivací kolektivních historických pamětí v liberální demokracii? Jakou roli by v této oblasti měl hrát stát? Je úkolem státu podílet se na vytváření pozitivně formulovaného a historicky zakotveného vlastenectví? Jaký vliv budou mít odpovědi na předchozí otázky na interpretaci konkrétních historických období, zejména bezprostředně poválečné éry a státního socialismu.


Společnost pro queer paměť, z. s. : platforma pro mezigenerační dialog v LGBTI společenství

11:20, 10. 02. 2014

Milé kolegyně, milí kolegové, rádi bychom Vás upozornili
na vznik nového zájmového sdružení ,,Společnost pro queer paměť", které sdružuje ty, kdo chtějí přispět k uchovávání paměti na životní příběhy lidí neheterosexuální orientace a pohlavně a genderově nenormativní identity v Česku.
 
Jejím cílem je vytvořit základy pro možný budoucí vznik muzea a archivu, které by shromažďovaly věcné doklady, písemné dokumenty i záznamy příběhů, odborně je zpracovávaly a zpřístupňovaly je veřejnosti.
Hlavní součást činnosti SPQP by měl představovat intenzivní orálně-historický výzkum, tj. pořizování, přepis a archivace životopisných rozhovorů s LGBTI seniory a seniorkami s možností následného odborného historického zpracování. Podrobnější informace naleznete zde.

IX. vědecké mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků: České, slovenské a československé dějiny 20. století (FF UHK, Hradec Králové, 2. - 3. 4. 2014)
10:00, 16. 01. 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na devátý ročník vědecké mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století, která se bude konat v Hradci Králové ve dnech 2. - 3. dubna 2014. Bližší informace naleznete zde.


Právě vychází nová publikace :,,Měla jsem moc krásné dětství". Vzpomínky německých obyvatel Brna na
dětství a mládí ve 20.-40. letech 20. století
14:05, 06. 01. 2014

„Měla jsem moc krásné dětství“. Vzpomínky německých obyvatel Brna

na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Zpracovaly a k vydání připravily Jana Nosková a Jana Čermáková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna.

Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třinácti upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946, kdy část narátorek a narátorů musela město Brno opustit. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009–2012 byly osoby narozené v letech 1919–1935, které v současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo v Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů.

Publikace představuje jedinečný pokus o zmapování vzpomínek na každodenní život dětí v československém velkoměstě v meziválečném a válečném období. Součástí knihy jsou životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé fotografie.

Vyhlášení výsledků III. ročníku o Cenu České asociace orální historie

15:30, 30. 12. 2013

 

Milé kolegyně, milí kolegové,
níže naleznete oficiální výsledky III. ročníku soutěže České asociace orální historie o nejlepš
í studentskou práci realizovanou metodou orální historie
. Všechny přihlášené práce byly posouzeny odbornou porotou složenou ze členů výkonného výboru COHA, která rozhodla o konečném pořadí: 

Kategorie základní školy
1. - 3. místo - neuděleno

Kategorie střední školy:
1. - 2. místo - neuděleno
3. místo - Karolína Lhotská: Nevšední život kožešnické dcery
               (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice)
3. místo - Josef Majer: Živnostenstvo v Čechách ve 20. století aneb oběť komunistické ideologie
               (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice)
3. místo - Veronika Švecová: Život zemědělského lidu za 1. republiky v obci Hůry očima mé prababičky M. Bickové
               (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice)

Kategorie vysoké školy:

1. místo - Mgr. Nikola Kleinová: Emigrace z komunistického Československa a Češi v Dánsku
               (FHS UK, Praha 2013)
2. místo - Veronika Štefečková: Rádio Luxembourg a jeho význam pre poslucháčov v socialistickom                                       Československu (MU FF, Brno 2012)
2. místo - Mgr. Michal Fejtl: Češi a Němci v jednom poválečném městě: Mariánské lázně v letech 1945 - 1946
               (FHS UK, Praha 2013)
3. místo - Mgr. Erika Šafránková-Šídová: Smuteční obřad v druhé polovině 20. století
               (FHS UK, Praha 2012)
3. místo - Bc. Jan Mertlík: Srebrenický masakr z pohledu balkánských uprchlíků v České republice
               (FF UP, Pardubice 2013)

Diplomy budou vítězům předány na valném shromáždění COHA, které se uskuteční na jaře 2014 (o přesném termínu budou účastníci informováni s dostatečným předstihem). Gratulujeme vítězům a přejeme všem příznivcům orální historie mnoho badatelských úspěchů v novém roce 2014!

The Victory of Red Tape over Policy Making?
11:50, 20. 11. 2013

Association for International Affairs in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Embassy of the Republic of Poland to the Czech Republic, International Visegrad Fund, and Representation of the European Commission in the Czech Republic takes a great pleasure in inviting you to the international conference
EASTERN PARTNERSHIP VILNIUS SUMMIT: The Victory of Red Tape over Policy Making?

Working language: English
Time and venue: Thursday, November 21, 2013, 11:10 – 12:50, Mirror Hall, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Loretanske namesti 5, Prague 1.

Winter School on Orality, Memory and Social Change (11/2013, Indie)
11:30, 25. 10. 2013

Ve dnech 6. - 15. listopadu 2013 proběhne historicky první ročník ,,Winter School on Orality, Memory and Social Change" v indickém Bangalore. Intenzivní několikadenní workshop a cyklus přednášek se zaměří především na roli orální historie a paměti v interdisciplinárních výzkumech zabývajících se problematikou společenské změny.

Jedná se o novou aktivitu, která, jak doufáme, napomůže nejen ke vzniku Indické asociace orální historie, ale v dalších letech se stane také zajímavou mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností pedagogů, studentů a všech zájemců o metodu orální historie.

V rámci cyklu přednášek se svými příspěvky vystoupí např. také Alessandro Portelli, Miroslav Vaněk nebo Furrukh Khan. Podrobnější informace naleznete zde.Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2013

10:00, 23. 10. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2013, která se koná ve dnech 3. - 4. dubna 2014 v Pardubicích. Jejím pořadatelem je tentokrát Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Zápis ze setkání výkonného výboru COHA
12:20, 07. 10. 2013
 
V pátek 4. 10. se v Centru orální historie v Praze uskutečnilo setkání výkonného výboru České asociace orální historie. Zápis z jednání si můžete přečíst zde.
Rádi bychom Vám také připomněli, že asociační web a facebook slouží také ke sdílení informací o Vašich právě probíhajících projektech, výstavách, konferencích, publikační činnosti apod. Pokud tedy chcete něco zveřejnit, napište nám e-mail.

III. ročník soutěže COHA o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie
14:10, 17. 09. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás upozornit, že nadále přijímáme studentské práce realizované
meotodu orální historie do III. ročníku soutěže COHA. K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2011/2012 a 2012/2013. Uzávěrka soutěže je 17. listopadu 2013. Podrobnější informace naleznete v sekci Cena COHA.

Nabídka zaměstnání CEFRES
14:02, 17. 09. 2013


Dovolujeme si Vám oznámit, že CEFRES přijme koordinátora/ku projektů. Podrobnosti  naleznete na webových stránkách CEFRES.  Konečný termín pro odeslání přihlášek je 4.10.2013. Přihlášky je třeba zaslat na adresu pana Philippa Rusina, ředitele CEFRES.


III. COHA konference: termín pro odevzdání příspěvků

10:41, 15. 07. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, připomínáme, že termín uzávěrky pro zaslání příspěvku z III. konference COHA v Pardubicích pro tematické číslo Theatrum historiae je 30. 8. 2013 !!! Prosíme všechny zájemce o důsledné dodržení stanoveného termínu. Pokyny pro přispěvatele naleznete zde.

XVIII. IOHA Conference: New Deadline for Proposals !!!
11:50, 08. 07. 2013


The deadline for submitting proposals to the XVIII Congress of the International Oral History Association has been extended until September 15, 2013. If interested in presenting one, read the requirements established by the organization here.

XX. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele (Olomouc, 18. - 21. 8.)

14:45, 03. 07. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní XX. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma ,,Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí" v kontextu výchovy k občanství, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 18. - 21. srpna 2013. Program konference naleznete zde.

Aktualizace programu XII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec
13:45, 05. 06. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, aktualizovaný program XII. tradičního setkání na hradě Sovinci naleznete zde. Podrobnější informace  byly účastníkům zaslány emailem. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na kolegyni L. Krátkou.

Call for Papers: Human Rights and oral history: stories of survival, healing, redemption, and accountability (Oral History Forum / d’Histoire Orale 2014 Special Issue)
14:30, 09. 05. 2013

As a follow up to the 2013 special issue, “Confronting Mass Atrocities,” Oral History Forum d’Histoire Orale will continue the theme of oral history and human rights in 2014. Beyond documentation and commemoration, this new collection will explore the uses of oral history, narrative practice, and listening for healing, reconcilation, and justice in the aftermath of atrocity and abuse. Contributions of any length, discipline, methodology, or format are solicited from academics, narrative practitioners, artists, journalists, survivors (and perpetrators), etc. to explore the overlapping themes of atrocity trauma, memory, narrative, and history. More information find here.


Call for Papers: XII. Sovinec - prodloužení termínu pro zaslaní přihlášky

11:52, 09. 05. 2013

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že termín pro zaslání přihlášky na letošní XII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec byl prodloužen do pondělí 20. 5. 2013. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce. Program bude zveřejněn v posledním květnovém týdnu.

Petice proti zrušení Muzea romské kultury

10:20, 24. 04. 2013

Milé kolegyně, milí kolegové, pokud je to možné, podpořte prosím institucionálního člena České asociace orální historie podpisem této petice. Děkujeme!

Call for Papers: XII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec
14:00, 08. 04. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele, dovolujeme si Vás pozvat na
XII. ročník tradičního interdisciplinárního workshopu na hradě Sovinec, který se uskuteční v termínu 6.-8. 6. 2013. Vzhledem k nedávné konferenci COHA bude letošní ročník sovineckého setkání zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů realizovaných metodou orální historie. Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce.

Výroční zpráva za rok 2012 a zápis z valné hromady COHA

14:00, 29. 03. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, v sekci Agenda naleznete ke stažení výroční zprávu České asociace orální historie, o. s. za rok 2012 a také zápis z valné hromady, která se uskutečnila na konferenci v Pardubicích ve čtvrtek 21. března 2013. Přejeme příjemné Velikonoce :)

Fotogalerie: III. COHA konference v Pardubicích
11:45, 27. 03. 2013

Fotografie z konference naleznete ve fotogalerii nebo na facebooku. Děkujeme všem organizátorům za vydařenou konferenci a těšíme se za dva roky na viděnou, třeba na Moravě :)

Oficiálně potvrzeno: IOHA konference v roce 2014 se uskuteční v Barceloně!
22:00, 26. 03. 2013

Příští mezinárodní konference IOHA s podtitulem ,,Power and Democracy: the many voices of Oral History" se uskuteční 9.–12. července 2014 v Barceloně. Podrobnější informace naleznete na konferenčním webu.


Členské příspěvky na rok 2013
14:30, 25. 03. 2013


Milé kolegyně, milí kolegové, připomínáme, že se blíží konec termínu pro zaplacení členských příspěvků na rok 2013. Dle stanov (čl. 10.3) je třeba členský poplatek uhradit nejpozději do 1. 4. kalendářního roku, jinak členství v asociaci zaniká. Pokyny k platbě naleznete v sekci Připojte se k nám! Aktuální přehled o platbách potom v Naši členové. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás prosím kontaktujte e-mailem.

Vyhlášení III. ročníku soutěže COHA o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie
14:15, 25. 03. 2013


Česká asociace orální historie, o. s. vyhlašuje III. ročník soutěže o nejlepší
studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Soutěž se nově vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy.
K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2011/2012 a 2012/2013.
Uzávěrka soutěže je 17. listopadu 2013. Výsledky budou zveřejněny v lednu 2014 při slavnostním zasedání COHA v sídle AV ČR na Národní tř. 3, Praha 1. Podrobnější informace naleznete v sekci Cena COHA.

Call for Papers: European Social Science History Conference 2014 (Oral History and Life Stories)
12:00, 03. 03. 2013

The next European Social Science and History Conference (ESSHC) is taking place in April 23.-26. 2014 at Vienna University, Austria. The aim of the ESSHC is to bring together scholars who explain historical phenomena using the methods of the social sciences. Call for papers for the Oral History and Life Stories Network of the ESSHC find here. We cordially invite proposals for the Vienna ESSHC-conference dealing with the 2014 theme “crises and ruptures in memory and narrative” (individual papers and full sessions). For further details on the Network and how to submit a proposal, please refer our website. The deadline for sending paper and session proposals is May 15, 2013. 

Prezentace knihy ,,So nah, so fern - Menschen im Waldviertel und in Südböhmen 1945-1989."

10:42, 13. 02. 2013

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci knihy ,,So nah, so fern - Menschen im Waldviertel und in Südböhmen 1945 - 1989 / Tak blízcí a přece tak vzdálení - Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertlu 1945 - 1989", která se uskuteční ve středu 27. února od 18:00 v rakouském kulturním fóru v Praze (Jungmannovo náměstí 18).

Prezentace knihy se zúčastní autoři Niklas Perzi, Hanns Haas, Thomas Samhaber, David Kovařík a Sandra Kreisslová.

Budeme se těšit na Vaši účast. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce.


III. mezinárodní vědecká konference České asociace orální historie (21. - 22. 3. 2013, Pardubice)

21:00, 07. 02. 2013

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na III. vědeckou konferenci
České asociace orální historie pořádanou ve spolupráci s Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Východočeským muzeum v Pardubicích a za podpory města Pardubice. Akce se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. V rámci konference proběhne také valné shromáždění České asociace orální historie.

Konference s mezinárodní účastí se
uskuteční v termínu 21. - 22. 3. 2013 na zámku v Pardubicích. Program konference si můžete stáhnout zde. Další informace pro účastníky naleznete v sekci Konference COHA na našem webu.

Vybrané příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle recenzovaného časopisu Theatrum historiae. Předběžný termín pro odevzdání příspěvků je 30. září 2013. Odhadovaný termín vydání časopisu je v průběhu roku 2014.


Nové č
íslo časopisu MEMO

20:35, 03. 02. 2013

Milé kolegyně, milí kolegové, právě vychází další číslo časopisu MEMO. Elektronickou verzi si můžete přečíst zde. Starší čísla, pak naleznete na našem webu v sekci Časopis MEMO.


Call for Papers: ,,Listening to the Wind of Change"

13:50, 29. 01. 2013


Centrum pro studium populární kultury a Ústav české literatury a literární vědy FF UK v Praze zvou na mezinárodní konferenci ,,Listening to the Wind of Change" (Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě), která se uskuteční 18. - 19. 10. 2013 v Praze. Podrobnější informace, včetně formálních požadavků na příspěvek, naleznete zde.

Call for Papers: ,,Jánošík & Co – Staré a nové obrazy o Slovensku"
13:40, 29. 01. 2013


Dovolujeme si Vás pozvat na výroční konferenci Johannes-Künzig-Institutu, která se uskuteční v termínu 5. - 7. 6. 2013 v Freiburg im Breisgau (Německo). Konference se bude věnovat otázce, které stereotypní představy o Slovensku a Slovácích byly a jsou určující pro vztah k této zemi? Podrobnější informace naleznete zde.

Výběrové řízení: Národní filmový archiv    
15:45, 25. 01. 2013


Národní filmový archiv vyhlašuje výběrová řízení na následující pozice: vedoucí obchodního oddělení, výzkumný pracovník (digitalizace), výzkumný pracovník (orální historie). Požadavky k výběrovému řízení na pozici k OH naleznete zde. Podrobnější informace k dalším pozicím naleznete zde.

Mezinárodní seminář projektu ,,Živá pamět Liberec - Reichenberg"

21:10, 14. 01. 2013

Liberecká Občanská Společnost (LOS, o. s.) vás zve na setkání s lidmi z České republiky, Německa, Polska a Rakouska - na dva dny prezentací, diskuzí a workshopů spojených s využitím osvědčených postupů v metodologii orální historie.
Akce se uskuteční v Liberci ve dnech 4. - 5. 3. 2013. Podrobnější informace k semináři naleznete zde.

Call for Papers: Střed - Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy (téma: Hranice mezi námi)
12:00, 07. 01. 2013


Tématika hranic, jejich konstrukce, vnímání a působení patří již dvě desetiletí k jednomu z
ústředních témat nejen akademického výzkumu, ale i každodenních politických debat.
Opakované přerýsováni politických, etnických i kulturních hranic, ke kterému docházelo ve
střední Evropě během posledních dvou set let s sebou vždy přinášelo i proměnu kolektivních
identit a myšlenkových horizontů zdejších obyvatel. Hranice zůstávají vysoce aktuálním
fenoménem i dnes, kdy se původní koncept evropské integrace jako tvorby prostoru bez
výraznějších vnitřních hranic, stává stále více předmětem odborných i politických diskusí.
Časopis Střed/Centre proto věnuje své první číslo roku 2013 právě široce vymezenému
tématu hranic a jejich vlivu na vývoj střední Evropy v posledních dvou staletích. Redakce
přijímá rukopisy studií zpracovaných podle příslušných pokynů pro autory, které naleznete
zde.
_______________________________________________________________________________________________

Starší aktuality naleznete zde.