Instalacja Odgromowa

Instalacje odgromowe, jako bardzo ważny element zabezpieczenia budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane przez wyspecjalizowaną do tego firmę. Żeby spełnić skomplikowane wymogi bezpieczeństwa oraz bardzo rygorystyczne normy i przepisy, faza montażu piorunochronu musi jednak zostać poprzedzona wnikliwą analizą ryzyka, określeniem klasy odgromowej obiektu, które to dokonywane są za pośrednictwem odpowiednich programów komputerowych i pomiarów terenowych.

Inwestorzy często lokują swe środki w skomplikowane systemy przeciwpożarowe, ewakuacyjne i antywłamaniowe, zapominając niesłusznie o tym, że nieszczęście może nadejść z nieba. Bardzo ważny przy projektowaniu instalacji odgromowej jest dobór właściwych elementów piorunochronu, które w razie bezpośrednich wyładowań mogą stanowić o życiu i śmierci użytkowników obiektu, a także w dalszej kolejności stanu urządzeń elektrycznych. Wszystkie te elementy powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu instalacji odgromowych  na halach produkcyjnych, jak i budynkach wielorodzinnych.